Ngo's en lokale capaciteitsopbouw: de agenda voor morgen

Marchetti's bijdrage ‘De ontwikkelingssamenwerking op haar kop’ stelt het probleem van zin en onzin van de gangbare vormen van ontwikkelingssamenwerking. Onder andere sinds Dirk Barrez's ‘Val der Engelen’ zijn wij in Vlaanderen vertrouwd met de probleemstelling evenals met de radicale voorstellen om er misschien maar beter gewoon mee op te houden e ...

Heeft act haar missie bijgestuurd?

In grote lijnen gesteld, heeft ACT drie fasen doorgemaakt. Telkens hebben we onze opdracht in belangrijke mate verruimd. We zijn in 1985 vertrokken van een eerder beperkte opdracht: we gingen in op vragen van organisaties uit het Zuiden, die ‘productieve’ acties wilden opstarten: de maïs van hun leden verwerken, zaadgoed inkopen voor boeren, kinder ...

Mens erger je niet

In deze bijdrage kijken we naar de Belgische situatie en gebruiken we het ontwikkelde instrumentarium om een opinie uit te spreken over de manier waarop zowel de overheid als de NGO’s hun wederzijdse taken vervullen.

Lokale capaciteitsopbouw

Van 23 tot 26 maart 1998 vond in El Crucero, Nicaragua, een internationaal seminarie plaats over het rurale ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika. Onder auspiciën van de UNESCO-chair voor sociale ontwikkeling kwamen wetenschappers en NGO’s samen om na te denken over de problemen en uitdagingen van hun werk op het vlak van de plattelandsontwikkeling. ...

De ontwikkelingssamenwerking op haar kop

Op een internationaal seminarie in Honduras over de duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s zei een projectverantwoordelijke van een internationale hulporganisatie aan een lokale NGO-directeur: ‘De huidige mechanismen van ontwikkelingsfinanciering bevatten geen structurele aanmoedigingen voor zelfbedruipende en efficiënte projecten. Als de miseri ...

Luciditeit en durf

In dit artikel willen we nagaan hoe NGO’s reageren op de grote uitdagingen die op hen afkomen, met name wat hun werking in het Zuiden betreft (1) Onze eigen ervaringen met een aantal Vlaamse NGO’s hebben als uitgangspunt gediend voor dit artikel.

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Het is nuttig om NGO’s te beschouwen als een tussenschakel in de markt van giften. Aan de aanbodskant wenst een deel van de Belgische bevolking haar solidariteit te uiten met armen in de Derde Wereld door persoonlijke giften. Aan de vraagkant staan de begunstigden, de armen in één of ander land in het Zuiden.

De trompetten van Jericho

Een nieuw millennium kondigt zich aan. De magische aantrekkingskracht die uitgaat van het jaar 2000, spoort allerlei organisaties aan tot een grondige bezinning over hun werk en toekomstperspectieven. In de ontwikkelingssector is dit niet anders.

Luitspelers uit drie tradities

Vier, later zes, zeven of meer snaren. Een lange, al dan niet knikkende hals. Een peervormige buik. De luit. In honderd varianten. In China heet ze al twee millennia lang p'i-p'a, in de Arabische wereld 'ud en aan de Europese hoven charmeerde de luit of theorbe. De oudste luiten komen uit Bagdad waar de 'ud', de 'koningin der instrumenten', geboren ...

Centraal-Azië grenst aan Afghanistan

Sinds de onstuitbare opmars van de Talibaan in Noord-Afghanistan en de inname van de stad Mazar-e-Sharif, het anti-Talibaan bolwerk op 9 augustus jongstleden, luidden Rusland en de vijf Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepublieken angstvallend de alarmklok. Ze vrezen voor een uitbreiding van het islamitisch fundamentalisme in deze regio. Toch is hun vr ...

Een voorkeursbehandeling voor allochtone schrijvers?

De jaarlijkse Boekenbeurs staat er weer. De waarde van het boekbedrijf wordt twee weken lang uitgedrukt in m² tentoonstellingsruimte, in bezoekersaantallen, in omzet. De trots van de uitgevers -de romanschrijvers, de dichters, de publicisten- dreigen door dit kwantitatieve geweld in een kleine kamer apart gedrukt te worden. Al is er elk jaar wel ee ...

Foto's uit Israël

Midden op straat staat een groepje volwassen joden te praten. De discussie wordt heviger. Het gaat hier duidelijk niet over koetjes en kalfjes. Eén man staat in het middelpunt van de belangstelling. Met hevige gebaren zet hij zijn argumenten kracht bij. Klik. Marc De Clerq maakt een momentopname van een Israël dat leeft, van een uitermate gepolitis ...

Pagina's