Europese emissiehandel mist zijn doel

Het Europese systeem van verhandelbare emissierechten (ETS) dat per 1 januari van start is gegaan, mist zijn doel. Regeringen hebben hun industrieën zulke ruimte quota toebedeeld, dat er nauwelijks reden is rechten bij te kopen, zegt Mahi Siteridou van Greenpeace in Brussel.


Het emissiehandelssysteem is een van de drie marktmechanismen die bedoeld zijn om de afspraken van Kyoto-protocol, het klimaatverdrag tegen de uitstoot van broeikasgassen dat op 16 februari in werking trad, te kunnen nakomen. In het verdrag is vastgelegd dat de geïndustrialiseerde landen hun uitstoot voor 2012 terugbrengen met 5,2 procent ten opzichte van het niveau van 1990.

Onder het ETS krijgt elk land in de EU een quotum voor de uitstoot van broeikasgassen. De landen verdelen dat quotum onder hun industrieën. Momenteel bevat het EU-schema 12.000 industriële eenheden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 46 procent van de Europese broeikasgassen. In de quota worden autoverkeer (de grootste vervuiler), en huishoudelijk energieverbruik niet meegerekend.

Het idee achter de handel is dat het de industrie dwingt om de uitstoot te verminderen door schonere technologie te ontwikkelen of rechten te verhandelen. Een bedrijf dat niet aan zijn quotum komt, kan het deel ervan dat niet benut wordt, verkopen aan een bedrijf dat meer wil uitstoten.

Met de ruime quota die nu zijn toebedeeld aan bedrijven, zal de markt echter moeilijk op gang komen. De huidige handel is experimenteel en speculatief. De markt werkt net als andere markten: als de vraag stijgt, stijgt ook de prijs van de eenheden. Vroege speculatieve handel heeft de prijs van een ton kooldioxide laten stijgen tot ongeveer 7,5 euro. Volgens Siteridou moet die prijs minimaal verdubbelen, wil de handel aantrekkelijk worden en de markt “tot leven” komen.

Twee andere marktmechanismen die de uitstoot moeten reguleren, zijn de Joint Implementation (JI) en het Clean Development Mechanism. JI houdt in dat landen die het klimaatverdrag ondertekenden en die opgenomen zijn in bijlage-1 van de VN-Raamverdrag inzake Klimaatverandering (UNFCC), punten kunnen verdienen door bij te dragen aan projecten in andere landen. Dat zijn in dit geval Oost-Europese landen, waar de implementatiekosten van projecten lager zijn. Het CDM houdt in dat landen punten kunnen scoren door projecten in ontwikkelingslanden te financieren.

De Europese Commissie heeft elf criteria opgesteld om de toekenning van emissierechten op nationaal niveau te toetsen aan de doelstellingen van Kyoto. Die toetsing wordt later dit jaar geëvalueerd. Het huidige ETS-schema loopt tot 2007. De Europese regeringen hebben zich verplicht om de doelstellingen van Kyoto te halen voor 2012. (JS/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift