Forum in het Vlaams Parlement

Het dominante beeld van een kiezer voor het VB is dit van een malcontente, wantrouwende en verzuurde kiezer. Naast weinig maatschappelijke en politieke participatie, staat hij wantrouwend tegenover zijn lokale overheid en is hij -in alle toonaarden- beduidend minder tevreden over het beleid van de stedelijke overheden. Zijn wantrouwende houding uit zich niet alleen tegenover de overheid en “de” politiek in het geheel, maar ook tegenover migranten en zijn of haar medemens.
In Gent, Antwerpen én Brugge is de houding tegenover de migrantengemeenschap doorslaggevend voor het al dan niet stemmen voor het VB. Hoe positiever tegenover de migrantengemeenschap, hoe kleiner de kans op een Blok-stem. De VB-kiezers blijken ook meer materialistisch te zijn ingesteld dan de andere kiezers.
Daarnaast is ook politieke machteloosheid een belangrijk element voor het al dan niet uitbrengen van een Blok-stem. Hoe hoger de politieke machteloosheid, hoe groter de kans op een Blok-stem. Bij kiezers die ervan uitgaan dat ze weinig invloed kunnen uitoefenen op de politiek, is de kans op een Blok-stem significant hoger. Enkel in Gent is dit verband niet zo sterk.
Ook een uitgesproken utilitair individualistische houding van de VB-kiezers komt naar voor. Deze houding wijst erop dat VB-kiezers in sterkere mate individualistische doeleinden nastreven, zonder al te veel rekening te houden met anderen. Verder zien we ook dat de mate waarin men autoritair ingesteld is, ons veel vertelt over het al dan niet stemmen voor het VB. Hoe meer men autoritaire denkbeelden aanhangt, hoe meer kans op een Blok-stem.
Het gevoel dat politiek bij kiezers oproept heeft eveneens een belangrijke verklarende waarde voor het al dan niet stemmen op het Blok. Kiezers bij wie politiek een negatief gevoel oproept hebben meer kans om op het VB te stemmen. Dit is vooral voor het Brugse electoraat het geval.
Het veiligheidsgevoel heeft in Gent, maar vooral in Antwerpen, een belangrijke verklarende waarde. Dit is niet het geval in Brugge. Terwijl de VB-kiezers in Antwerpen en Gent zich beduidend minder veilig voelen in hun stad is dit bij de kleine groep Brugse VB-kiezers niet het geval.
 
Zowel in Gent als in Antwerpen zien we dat ook het vertrouwen in medemensen ons heel wat zegt over het al dan niet stemmen voor het VB. Blok-kiezers hebben een veel hoger wantrouwen. Ten slotte draagt ook informatie over de levensbeschouwing van de kiezers betekenisvol bij tot de duiding van de Blok-stemmen.
De patronen zijn dezelfde in alle drie de steden: heel wat Blok-kiezers zijn naar eigen zeggen ongelovig of houden er geen enkele levensbeschouwing op na. In Brugge en Antwerpen zijn er evenwel ook heel wat katholieken onder de VB-kiezers. Wat de tevredenheid over de situatie thuis betreft, stellen we vast dat de VB-kiezers niet noemenswaardig meer of minder tevreden zijn in vergelijking met de kiezers voor de andere politieke partijen.
De ontevredenheid blijkt bij de VB-kiezers pas toe te slaan eens we de beschermde private sfeer verlaten en er gevraagd wordt naar de tevredenheid over het publieke leven, in de buurt en met de lokale overheid.
Deze vaststellingen werden gedaan in het kader van onderzoek naar het profiel en de beweegredenen van VB-kiezers. In Gent werden 1752, in Brugge 1200 en in Antwerpen 1700 respondenten geselecteerd. Uiteindelijk werkten respectievelijk 699, 494 en 680 kiesgerechtigde inwoners aan dit onderzoek mee. De responserate bedraagt dus resp. 39,9%, 41,3% en 38,8%, wat een normale respons is voor een onderzoek van dergelijke omvang.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur