Jaarrapport UNDP belicht ongelijke vooruitgang

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) lanceert vandaag (donderdag 4 november) zijn twintigste Rapport van Menselijke Ontwikkeling. In dat rapport blikt het UNDP terug op de vooruitgang die de voorbije veertig jaar wereldwijd is gemaakt en formuleert het enkele aandachtspunten voor de toekomst.

Het UNDP is een wereldwijd netwerk dat landen ondersteunt om de levenskwaliteit van hun bevolking te verbeteren. Jaarlijks publiceert het UNDP een rapport dat belangrijke ontwikkelingsvraagstukken uiteenzet. Dat gebeurt aan de hand van een Human Development Index, gebaseerd op levensverwachting, onderwijs en inkomen. In zijn rapport formuleert het UNDP ook steeds beleidsvoorstellen en reikt het nieuwe instrumenten aan om ontwikkeling in kaart te brengen. Het twintigste rapport is vooral een weergave van de nationale en globale verwezenlijkingen over de voorbije veertig jaar en van de uitdagingen waar we vandaag voor staan.

Ongelijke vooruitgang

De terugblik op de sleutelelementen van menselijke ontwikkeling door de jaren heen, resulteert in enkele belangrijke nieuwe inzichten. Het rapport toont aan dat de levenskwaliteit van de bevolking de laatste twintig jaar fundamenteel is verbeterd. De geboekte vooruitgang is echter niet overal gelijk en vertoont schommelingen. Hoewel de wereldgezondheid er sterk op is vooruitgegaan, is er in sommige landen een terugval - bijvoorbeeld in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara die worden geteisterd door aids en in de vroegere landen van de Sovjet-Unie, waar de sterfte onder volwassenen groot is.

Een ander voorbeeld is dat de inkomens sneller gestegen zijn in de rijke landen, maar ook in China, Indonesië en Zuid-Korea. Wel kunnen overal meer kinderen naar school. Dat betekent weliswaar nog niet dat de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd. Een andere vaststelling slaat op de verhouding tussen economische groei enerzijds en gezondheid en onderwijs anderzijds. Die blijkt niet evenredig, vooral voor landen die zich in het midden of onderaan de ontwikkelingsindex bevinden. Dat komt doordat veel van die landen erin zijn geslaagd gezondheids- en onderwijsproblemen goedkoop aan te pakken.

Nood aan contextgerichte maatregelen

Verder besteedt het rapport aandacht aan de politieke en institutionele instrumenten die nodig zijn voor ontwikkeling. Volgens het UNDP kan de markt alleen niet voorzien in publieke goederen zoals veiligheid, gezondheid en onderwijs. Een goed besturende, stabiele overheid moet daarbij helpen. De rol van de overheid hangt af van de context. Zo toont het rapport aan dat institutionele en politieke oplossingen voor ontwikkelingsproblemen niet zomaar kunnen worden overgenomen. Veel Latijns-Amerikaanse landen ondervonden bijvoorbeeld moeilijkheden toen ze wilden afstappen van bepaalde protectionnistische maatregelen door het beleid van moderne, ontwikkelde staten te kopiëren.

Andere aspecten van ontwikkeling

Vervolgens nuanceert het UNDP de menselijke ontwikkelingsindex. Die index houdt immers geen of te weinig rekening met andere aspecten van menselijke ontwikkeling zoals zelfbeschikking, duurzaamheid, veiligheid en gelijkheid. Een land dat hoog is gerangschikt op de ontwikkelingsindex scoort daarom nog niet voor die andere aspecten of omgekeerd. Voor de index is het bijvoorbeeld niet belangrijk dat de bevolking mondiger is geworden door de verspreiding van mobiele telefonie en satelliettelevisie. Overigens zijn de productie-en consumptiepatronen in landen die het goed doen niet noodzakelijk duurzaam. Zo worden er te weinig inspanningen geleverd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het UNDP komt daaraan tegemoet door verschillende indexen in te voeren die met voornoemde elementen wel rekening houden.

Meer aandacht naar globaal beleid

Ten slotte haalt het UNDP in zijn rapport enkele aandachtspunten aan. In de toekomst wil het UNDP zich richten op het formuleren van algemene principes. Die moeten de basis vormen voor specifieke beleidsvoorstellen in een bepaalde context. Verder moet er meer aandacht gaan naar een globaal beleid voor thema’s als internationale migratie, efficiënte en eerlijke handel, investeringsregels en vooral voor klimaatverandering. Helen Clark, hoofd van het UNDP, voegt daar nog aan toe: Vooruitgang komt er niet automatisch. Er is politieke wil, daadkrachtig bestuur en voortdurende toewijding van de internationale gemeenschap voor nodig.’

België

België staat op plaats achttien van de ontwikkelingsindex en gaat één plaats achteruit. Op het vlak van de gelijkheid tussen man en vrouw doet België het beter dan veel andere landen. Daar staat het op plaats zes. Maar bij de persvoorstelling van het rapport in Brussel werd sterk beklemtoond dat de inhoudelijke vraagstelling van het rapport veel belangrjiker is dan de toevallige kleine verschuivingen in de rangschikking.

LEES OOK

Alexander De Croo (CC0)
Minister Alexander De Croo schuwt de grote stellingen niet, dat moeten we hem nageven.
© Fairtrade Belgium
Een leefbaar inkomen voor iedereen. Laat dat ons vertrekpunt zijn. Wanneer wij werken, verwachten we op het einde van de maand ons loon op onze rekening.
© Koen Symons / Wereldsolidariteit
Zondag 1 oktober is de internationale dag van de ouderen.