Vlaamse zomers zeven graden warmer

De term klimaatstress dook de afgelopen zomer regelmatig op. Niet alleen de Hoorn van Afrika en de oostkust van de Verenigde Staten kregen het zwaar te verduren, ook Vlaanderen deelde in de klappen.

Of die weersfenomenen met de globale opwarming te maken hebben, kan niemand met zekerheid zeggen. Wel stelt het VN-Klimaatpanel in zijn recentste rapport dat de klimaatverandering gepaard gaat met extreme weersfenomenen. In het rapport Milieuverkenning 2030 schetst de Vlaamse Milieumaatschappij de volgende trends voor Vlaanderen:

  • Alle klimaatscenario’s wijzen eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur (+1,5°C tot +4,4°C voor de winter; +2,4°C tot +7,2°C voor de zomer), een hogere verdamping tijdens winter en zomer, en meer neerslag tijdens de winter. De meeste klimaatscenario’s tonen een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. In combinatie met de hogere verdamping stijgen de kansen op ernstig watertekort.
  • Ondanks een daling van de zomerneerslag valt in Vlaanderen een toename van het aantal extreme zomeronweders te verwachten.
  • Het zeeniveau aan de Vlaamse kust kan deze eeuw nog stijgen met 20 tot 200 centimeter.
  • Vooral landbouw, milieu en natuur en waterbeheer zijn gevoelige domeinen, maar ook op ruimtelijke ordening, stedenbouw en toerisme zal er impact zijn.

In het rapport Klaar voor wat komt overloopt de Vlaamse Milieumaatschappij die verschillende domeinen. Mogelijke oplossingen zijn onder meer een slim systeem van dijken, overstromingsgebieden, spaarbekkens voor watervoorraden en gezonde ecosystemen die als buffer kunnen dienen zowel voor droogteperiodes als voor wateroverlast. Verder moeten in de landbouw noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden om in te spelen op warmere temperaturen of extreme droogte.

Vlaanderen heeft wil tegen 2012 een adaptatieplan klaar hebben. In mei 2011 bracht Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) alvast verschillende betrokken partijen –gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, sociale partners en ngo’s– samen rond de tafel. De belangrijkste bedenking van milieuorganisaties als de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dat de opmaak van het plan te ambtelijk verloopt en dat het te veel een top-downgebeuren is. Ook lijkt het besef van de ernst erg laag en blijven de projecten vaag, aldus Erik Grietens van BBL. Dit najaar zal de Vlaamse Adaptatiestuurgroep de eerste inputteksten van de verschillende beleidsdomeinen over het Adaptatieplan bespreken. In september startte een onderzoek naar het globale kostenplaatje van dit plan.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2540   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.