Politiek

Nieuws

Joodse journaliste tussen Palestijnen bekroond

De Israëlische journaliste Amira Hass krijgtiedere keer een 'cultuurshock' wanneer ze de korte afstand aflegt tussenRamallah in Palestijns gebied en West-Jeruzalem aan Israëlische zijde. Zebegrijpt snapt niet hoe de Israëliërs volledig kunnen negeren wat er gebeurtin de nabijgelegen Palestijnse gebieden. Amira werkt als correspondente voorhet liber ...
Nieuws

Bogota gaat achter Britse en Spaanse connectie van Colombiaanse rebellen aan

De Colombiaanse minister van Defensie Marta Ramírez heeft aangekondigd dat haar regering binnenkort de hulp zal inroepen van Groot-Brittannië en Spanje om na te gaan of het linkse FARC-rebellen steun krijgen van gewapende groepen uit die landen. Bogota gelooft dat de FARC gesofisticeerde technologie in handen heeft gekregen via de Baskische afschei ...
Nieuws

Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

De Nigeriaanse regering heeft gisteren (maandag) op de valreep een wet op de witwasserij ondertekend. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had ermee gedreigd om economische sancties te treffen tegen Nigeria als het land op 16 december geen maatregelen had genomen tegen de corruptie en de fraude in het land.
Nieuws

Partijtop krijgt oog voor herverdeling

In het zog van het 16de partijcongres hebben de Chinese staatsmedia een oproep gelanceerd om in China een 'xiaokang' of 'levensbron' aan te boren. De ietwat mistige term wijst erop dat de bezorgdheid over de groeiende kloof tussen arm en rijk in China is doorgedrongen tot de partijtop. Hoewel de Chinese leiders het niet met zoveel woorden willen ze ...
Nieuws

Hotels Bali lopen langzaam weer vol

Een promotie-actie van Singapore Airlineszorgt ervoor dat sommige hotels op het Indonesische eiland Bali weer aardiggevuld raken. Thailand en de Filipijnen zetten ook in op het regionaaltoerisme om het wegblijven van Australische en Europese bezoekers tecompenseren.
Nieuws

Noord-Zuidconflicten blijven Doharonde overschaduwen

Vijf dagen resten de lidstaten van deWereldhandelsorganisatie (WHO) nog om tot een vergelijk te komen over tweebelangrijke dossiers in de vorig jaar in Doha opgestarte multilateraleonderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Maar detoegang van arme landen tot goedkope geneesmiddelen en de speciale engedifferentieerde behand ...
Nieuws

Annan waarschuwt voor toekomstige wateroorlogen

Als in het Westen iemand het één keer hettoilet doorspoelt, vergt dat precies de hoeveelheid water waar de doorsneeinwoner uit een ontwikkelingsland over beschikt om een hele dag mee tekoken, drinken, wassen en schoon te maken. Drinkwater wordt hetbelangrijkste tekort en de toekomstige 'cause de guerre' bij uitstek,waarschuwde VN-secretaris-generaa ...
Nieuws

Afkeuring eventueel gebruik van landmijnen in Irak klinkt steeds luider

Volgens de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) hebben de Verenigde Staten 90.000 antipersoonsmijnen klaarliggen in afwachting van een oorlog in het Midden-Oosten. De internationale coalitie van meer dan 100 ngo's vraagt met aandrang dat de VS zich engageren om deze niet te gebruiken bij een aanval op Irak.
Nieuws

Feniksplan moet Argentinië uit de as doen herrijzen

Twee jaar lang hebben dertig economen enexperts uit verschillende disciplines van de staatsuniversiteit van BuenosAires (UBA) en van een diverse filosofische achtergrond zich gebogen over deenorme economische en sociale crisis in Argentinië. Schuldig werd bevonden:het neoliberale model dat Argentinië de laatste twintig jaar heeftgeregeerd. Het Feni ...
Nieuws

Lula mikt op nieuwe, regionale leidersrol

Met zijn tournee langs vier landen inAmerika heeft de nieuw verkozen Braziliaanse president Luiz Inácio daSilva - kortweg Lula - verwachtingen gewekt over een nieuw soortleiderschap voor de regio, dat de relaties tussen de landen in Noord- enZuid-Amerika kan versterken op een eerlijker en rechtvaardiger basis. DeEuropese Unie fungeert als aanlokk ...
Nieuws

Toxische tankers uit het Noorden bedreigen het Zuiden

De Verenigde Staten willen opnieuw toxisch afvalnaar het Zuiden verschepen om het daar te verwerken, zo bleek de afgelopenweek op een conferentie in Genève over de handel in gevaarlijk afval. Deafvalverwerking is in de meeste ontwikkelingslanden zo beperkt dat devolksgezondheid en het milieu erdoor in gevaar komen.
Nieuws

Hoogste werkloosheidscijfers in 25 jaar, zegt IAO

Als gevolg van de globalisering kent dewerkgelegenheid in Latijns-Amerika en de Cariben de zwaarste crisis van devoorbije 25 jaar. Dat staat te lezen in 'Labour Outlook 2002', een rapportvan de Latijns-Amerikaanse afdeling van de Internationale ArbeidsorganisatieIAO, dat begin deze week is voorgesteld in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Pagina's