Politiek

Nieuws

Koudwatervrees rond Internationaal Strafhof

Mensenrechtenactivisten, parlementsleden enzelfs de diensten van de procureur-generaal in Colombia eisen dat hun nieuweregering een handigheidje van de vorige president Andrés Pastrana ongedaanmaakt dat Colombiaanse oorlogsmisdadigers zeven jaar lang uit de handen vanhet Internationaal Strafhof houdt. Maar de regering van Alvaro Uribe laatnog niet ...
Nieuws

Vredesgesprekken knock-out in tweede ronde

De Sudanese regering heeft gisteren (maandag)de gesprekken met de rebellen van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA)opgeblazen. Minister van Buitenlandse Zaken Mustafa Osman Ismail gaf teksten uitleg in Caïro op de Arabische Interministeriële Conferentie.
Nieuws

'Gratis naar school' wordt inzet van verkiezingsstrijd

Jamaica is bij het begin van het nieuweschooljaar in de ban van de slogan 'gratis secundair onderwijs vooriedereen'. Die staat bovenaan het politieke programma dat de oppositielanceerde voor de verkiezingen die later dit jaar moeten plaatsvinden. Hetnoodlijdende onderwijs, dat zwaar te kampen heeft met de brain drain naar deVS, is een gevoelig onde ...
Nieuws

Palestijnse levenstandaard zinkt als baksteen (VN-rapport)

Het uitgaans- en reisverbod dat Israël oplegt in de Palestijnse bezette gebieden heeft dramatische gevolgen voor de levensstandaard van de bevolking. Zeventig procent van de Palestijnen moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag, zo staat in een VN-rapport dat deze week verschijnt.
Nieuws

Politieke hervorming Uribe zet parlement buitenspel

De kersverse Colombiaanse president Alvaro Uribewil nauwer samenwerken met gouverneurs en burgemeesters en tegelijk hetparlement ingrijpend hervormen. De wetgevers vrezen dat ze buitenspel wordengezet en dat Colombia opschuift naar een regime waarbij de president alshoofd van de uitvoerende macht de touwtjes in handen krijgt.
Nieuws

TV maakt het verschil bij presidentsverkiezingen

De start van de electoralereclamecampagne voor de sociaal-democratische presidentskandidaat José Serraop de Braziliaanse radio en televisie heeft zijn effect niet gemist. In dejongste peilingen lijkt Serra goed op weg zijn directe concurrent Ciro Gomesvan de tweede plaats te dwingen. In een verkiezingsstrijd waarin dekandidaten inhoudelijk min of m ...
Nieuws

Aanklacht wegens doodslag tegen directeur Union Carbide blijftgehandhaafd

Een rechtbank in Bhopal heeft de vraag van deIndische regering afgewezen om de aanklacht tegen Warren Anderson, voormaligdirecteur van de chemische fabriek Union Carbide in Bhopal, af te zwakkenvan doodslag tot schade door nalatigheid. Dat is een overwinning voor defamilieleden van slachtoffers van de gasramp in Bhopal. Een verwaterdeaanklacht zou ...
Nieuws

Gebrekkige financiering belet herstel Afghanistan

De Afghaanse regering heeft hetmoeilijk, en dat heeft alles te maken met onveiligheid en een gebrek aanmiddelen. Het geld dat door internationale donoren werd toegezegd laat opzich wachten en gaat vooral naar noodhulp. Een gebrek aan duurzameontwikkelingssteun zorgt ervoor dat de Afghaanse regering voorlopig niet bijmachte is een onderzoek te doen ...
Nieuws

Westerse druk bemoeilijkt hervorming koranscholen

Een geplande hervorming van de koranscholenof 'madrasahs' in Pakistan is na het ontslag van de bevoegde minister vooronbepaalde tijd uitgesteld. Het initiatief van de Pakistaanse overheid wordtbemoeilijkt door druk van het Westen om deze kweekscholen voor terroristente sluiten. De conservatieve religieuze lobby sluit de rangen om deonafhankelijkhei ...
Nieuws

Eerste 'praktisch' WSF belooft actie en concretebeleidsalternatieven

De organisatoren van het eersteThematische Wereld Sociaal Forum beslisten gisteren (maandag) om eencommissie in het leven te roepen die beleidsalternatieven kan voorstellenaan de regering-Duhalde. Een dag voordien werd de conferentie van deandersglobalistische sociale beweging in Latijns-Amerika afgesloten inBuenos Aires. De miniversie van het WSF ...
Nieuws

Rampzalig ecologisch beleid achtervolgt Indische delegatie

De diplomaten op de Wereldtop over DuurzameOntwikkeling hoeven niet vreemd opkijken als ze straks in de wandelgangenplots geconfronteerd worden met actievoerders uit India die een 'satyagraha'houden - een vreedzame protestactie op de wijze van Gandhi. Indischemilieuactivisten uit onder meer Bhopal hebben gezworen dat ze hun stemzullen laten horen o ...
Nieuws

Datum van presidentieel aftreden bekend, naam opvolger nog niet

De Chinese Communistische Partij heeft deze weekaangekondigd dat ze in november haar lang verwachte zestiende congres zalhouden, maar er voorlopig blijft nog onduidelijkheid bestaan over demachtswissel aan de top die normaal tijdens dit congres moet plaatshebben.

Pagina's