Ben jij een gesluierde moslima? Werkgevers kunnen je vanaf vandaag ontslaan wegens je hoofddoek

Zojuist besliste het Europese Hof van Justitie dat privébedrijven in de Europese Unie het recht hebben om, onder voorwaarden, gesluierde moslima’s niet aan te nemen of te ontslaan omdat ze een hoofddoek dragen. Deze beslissing is van belang voor de rechten van honderdduizenden moslima’s in Europa.

© Nahla

 

Vorige zomer vroegen de Belgische en Franse Hoven van Cassatie aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om het Europese recht te interpreteren in twee zaken over de islamitische hoofddoek op de werkvloer. Het is de eerste keer dat het Hof van Justitie zich uitspreekt over discriminatie op basis van geloof.

De feiten en opinies

De eerste zaak gaat over mevrouw Achbita, een Belgische moslima. Vanaf 12 februari 2003 werkte ze als receptioniste voor het bedrijf G4S. In april 2006 besliste ze om de hoofddoek te dragen.

G4S zei dat dit indruiste tegen het neutraliteitsbeleid van het bedrijf en ontsloeg haar in juni 2006 nadat ze weigerde de hoofddoek thuis te laten. Belgische rechtbanken oordeelden dat er geen sprake was van discriminatie. Het Hof van Cassatie verwees naar het Europese Hof van Justitie.

Advocaat-generaal Juliane Kokott adviseerde om te oordelen dat de bindende antidiscriminatierichtlijn in zulke gevallen niet geschonden wordt: er is indirecte discriminatie, maar die valt onder de toegelaten uitzonderingen omdat bedrijven het recht hebben om van hun werknemers “neutraliteit” te eisen.

Haar belangrijkste argumenten:

 • Het bedrijf vraagt om alle tekenen van politieke, filosofische en religieuze levensbeschouwing thuis te laten, niet enkel religieuze tekenen.
 • Je kan je religieuze identiteit veranderen, wat niet het geval is met je seksuele identiteit of etniciteit bijvoorbeeld.
 • De nationale context in elke EU-lidstaat is verschillend en nationale rechtbanken mogen rekening houden met hoe er in hun land omgegaan wordt met secularisme.
 • Het bedrijf niet beslissen om een gesluierde moslima te weigeren omdat klanten er aanstoot aan zouden nemen. Maar wel om een “ideologische en religieuze neutraliteit” te hanteren; ook al is er geen bewijs dat klanten of partners van het bedrijf het zicht van een gesluierde receptioniste beschouwen als een teken van het feit dat G4S een islamitische visie zou uitdragen.
 • Een verbod maakt het voor moslimvrouwen niet onmogelijk om te integreren in de samenleving. Ze kunnen gewoon de hoofddoek afzetten en dan krijgen ze wel gelijke kansen.

In de tweede gelijkaardige zaak, over de Franse moslima Asma Bougnaoui, adviseerde advocaat-generaal Eleanor Sharpston juist het tegenovergestelde. Het is discriminatie en het valt niet onder de toegelaten uitzonderingen.

Haar belangrijkste argumenten:

 • Religie is een integraal onderdeel van de identiteit van een gelovige. De bescherming tegen discriminatie geldt op eenzelfde manier voor alle discriminatiegronden, zoals geloof, seksuele identiteit, etniciteit, enzovoort.
 • De nationale context rechtvaardigt geen discriminatie op basis van geslacht, dus ook niet op basis van geloof.
 • Je mag als bedrijf geen gesluierde moslima’s weigeren gewoon omdat klanten er aanstoot aan zouden nemen. Dan kan je ook geen verbod op het dragen van een hoofddoek rechtvaardigen op basis van je wens om een “neutraal” imago op te bouwen.
 • Je mag iemand alleen maar weigeren als het werk onmogelijk zou worden door de hoofddoek. De hoofddoek van mevrouw Bougnaoui heeft niets te maken met haar capaciteiten om haar werk als design ingenieur uit te oefenen.
 • De vereisten van een geloof zijn geen elementen waarvan verwacht kan worden dat je ze thuislaat om te kunnen integreren in de samenleving.
 • Het belang van een bedrijf om zoveel mogelijk winst te maken is ondergeschikt aan het recht van een werknemer om de religieuze overtuiging te beleven.

De beslissing van het Hof

Deze ochtend besloot het Hof in een langverwacht arrest om het advies van Kokott te volgen. In de afweging tussen de godsdienstvrijheid van werknemers en de ondernemersvrijheid van werkgevers weegt die laatste dus door.

Privébedrijven krijgen het recht om het zichtbaar dragen van “enig politiek, filosofisch of religieus teken” te verbieden. Dat verbod kan niet zomaar op basis van de wensen of vooroordelen van een klant, zoals Kokott zelf ook zei, maar moet gebaseerd worden op interne bedrijfsregels die alle werknemers opdragen om zich “neutraal te kleden”.

‘Het Hof had de eerste stap kunnen zetten om de vervolging van gesluierde moslimvrouwen te stoppen. Er is een strijd verloren voor gelijke rechten.’

Volgens Eva Brems, professor mensenrechten aan de UGent, geeft dit aan bedrijven uitgerekend wel de vrijheid om onder het mom van “neutraliteit” rekening te houden met de vooroordelen van hun klanten, en om vooral gesluierde moslima’s te viseren omdat zij een uiterlijk zichtbaar “teken” dragen.

Het Hof volgt bovendien de redering dat gesluierde moslima’s hun hoofddoek kunnen afzetten en vervolgens probleemloos kunnen functioneren op de arbeidsmarkt.

Werkgevers die niet willen dat gesluierde werkneemsters in contact komen met klanten, kunnen vragen de hoofddoek af te zetten of hen een functie aanbieden zonder visueel contact met klanten. Als de werkneemster dat weigert, kan het bedrijf haar ontslaan.

‘Deze beslissing heeft verregaande implicaties voor de godsdienstvrijheid van gesluierde moslimvrouwen voor de komende decennia’, zegt Eva Brems. ‘Het gaat hier over de toegang tot werk van duizenden praktiserende moslimvrouwen. Het Hof had de eerste stap kunnen zetten om de vervolging van gesluierde moslimvrouwen te stoppen. Er is een strijd verloren voor gelijke rechten. Vrouwen worden uit steeds meer sferen geweerd omwille van hun religieuze identiteit.’

‘Dan kan je niet meer spreken van religieus pluralisme. Dit is zeer gevaarlijk in twee landen die zwaar getroffen werden door geweld in naam van de islam en waar vooroordelen tegen moslims welig tieren.’

De gevolgen voor de rechten van de vrouwen en de plichten van werkgevers

Het Hof van Justitie interpreteert bindende wetgeving van de Europese Unie. Alle lidstaten zijn verplicht de uitspraken te volgen. Ze zijn wel vrij om meer bescherming bieden. Gesluierde moslimvrouwen kunnen dus wel nog hopen dat hun regeringen ervoor kiezen om meer bescherming te bieden dan de standaard van het Hof van Justitie. Dat is niet verboden.

Lidstaten kunnen altijd wetgeving aannemen die ontslag omwille van de hoofddoek verbiedt, maar in de huidige maatschappelijke context is dat onwaarschijnlijk. ‘Integendeel, dit zal bepaalde nationale politici juist aanmoedigen om verder te gaan’, zegt Brems.

Het Hof aanvaardt deze redenering: een hoofddoekenverbod maakt het niet onmogelijk om te integreren in de samenleving. Ze kunnen de hoofddoek afzetten.

Deze beslissing miskent de rechten van gesluierde moslimvrouwen om met behoud van identiteit toegang te krijgen tot elke betrekking. Brems: ‘Dat zal het voor deze vrouwen nog moeilijker maken om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt en om dezelfde keuzes te maken als anderen zonder daarbij te moeten denken aan hun religieuze identiteit.’

‘Het wordt moeilijk voor gesluierde moslima’s om hun rechten nog af te dwingen: antidiscriminatiewetgeving van de EU-lidstaten is gebaseerd op het EU-recht. De beslissing van het Hof betekent dat het in veel gevallen niet onwettig zal zijn om gesluierde vrouwen te weren. Het Hof stelt wel dat er situaties denkbaar zijn waarin hoofddoeken niet verboden mogen worden, maar feit is dat de Europese wetgeving in veel situaties geen sterke bescherming meer biedt tegen hoofddoekenverboden door privébedrijven.’

De gevolgen voor radicalisering

Deze zaak kan een impact hebben op het debat rond de radicale islam. Brems: ‘Het Hof geeft aan extremisten het gedroomde bewijs dat moslims inderdaad niet kunnen leven in een democratische samenleving. “Zie je wel, we hebben een islamitische staat nodig”, zal IS zeggen.’

‘Jihadisten en islamofoben juichen bij deze beslissing. Ze hebben hetzelfde belang: aantonen dat de islam niet compatibel is met de Europese democratie.’

‘Het Hof bestaat vooral uit rechters die als technici de wet interpreteren zonder zich af te vragen in welke maatschappelijke context hun beslissingen landen’, zegt Brems. ‘Deze zaken gingen over meer dan een technische interpretatie van de wet. Ze gingen over welke soort samenleving wij willen.’

De gevolgen voor een Europese islam

Deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft ook de contouren bepaald van wat een “Europese islam” is.

‘Een Europese islam omvat dus niet het recht om de hoofddoek te dragen in alle werksituaties. Een Europese islam is een islam die zich niet veruitwendigt met uiterlijke kenmerken. Gelooft het Hof werkelijk dat dit ooit zal leiden tot een harmonieuze samenleving? Dit is een stok in de wielen van het enige scenario dat harmonieus samenleven toelaat met respect voor verschillende identiteiten’, zegt Brems.

‘Een Europese islam omvat dus niet het recht om de hoofddoek te dragen in alle werksituaties. Een Europese islam is een islam die zich niet veruitwendigt met uiterlijke kenmerken.

Hoe meer zichtbaar gesluierde moslima’s worden in hogere posities in de samenleving, hoe beter ze integreren en participeren, hoe meer beperkingen ze opgelegd krijgen om te kunnen integreren. Dat is een vicieuze cirkel: als gesluierde vrouwen aan de rand van de samenleving blijven, worden racistische stereotypes bevestigd dat moslims niet gelijk zijn.

Brems: ‘Het Hof mist de kans om de economische en sociale positie van gesluierde moslimvrouwen te versterken. Dit is noodzakelijk in een divers Europa, dat bevolkingsgroepen dringend duurzaam moet integreren.’

Het Hof treedt in de voetsporen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat oordeelt over de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toonde nooit leiderschap voor de inclusie van de moslims in Europa’, zegt Brems.

‘Het aanvaardde al langer dan vandaag ongemak tegenover islamitische expressie als legitieme reden voor een verschil in behandeling. Maar hoe kan de intolerantie van de meerderheid ooit een voldoende basis zijn voor inperking van de rechten van een minderheid? Het principe van neutraliteit toepassen op de hoofddoek komt neer op een wens om een confrontatie met islamitische expressie te vermijden.’

Hoofddoekenvervolging

Voor moslimvrouwen op de arbeidsmarkt terecht komen, hebben ze al op andere plaatsen discriminatie doorstaan. De hoofddoek wordt in steeds meer contexten geproblematiseerd in België. Eva Brems spreekt zelfs van “hoofddoekenvervolging”.

Het Hof van Justitie was het laatste toevluchtsoord voor gesluierde moslimvrouwen. Dat is gisteren gesloten. ‘Europa faalt om bescherming te bieden tegen hoofddoekenvervolging’, zegt Brems. ‘Het Hof had de kans om eindelijk rechtszekerheid te bieden. Er is een indruk ontstaan dat voor gesluierde moslima’s alles kan verboden worden en dat hen op gelijk welk moment de toegang tot diensten, jobs en plaatsen kan ontzegd worden.

Zelfs als rechtbanken oordelen dat een hoofddoekenverbod wél discriminatie is, legt de overheid de beslissing naast zich neer.

In scholen. Publieke scholen in de Vlaamse Gemeenschap introduceerden een algemeen hoofddoekenverbod. Het katholieke onderwijsnet laat scholen zelf kiezen. In de praktijk is er ook in de meeste katholieke scholen een verbod. Redenen zijn: neutraliteit, en jongeren beschermen tegen onderlinge druk om de hoofddoek te dragen. De Raad van State verwierp die motivering in 2014 en oordeelde dat het hoofddoekenverbod in scholen een schending is van de vrijheid van religie en mogelijk van het recht op onderwijs. Maar de onderwijsnetten zetten de beslissing van de hoogste administratieve rechtbank van het land naast zich neer. Zelfs lange rokken werden in sommige scholen verboden.

‘Het is uiterst zeldzaam in België dat beslissingen van de Raad van State genegeerd worden’, zegt Eva Brems. ‘Volgens mij heeft dat de maken met het feit dat de overheid speculeert dat de betrokken rechtsonderhorigen, moslims dus, zwak staan. De uitspraak van de Raad van State gaf de kans aan eisers, moslims, om die scholen voor de rechter te dagen en met eenvoudige argumentatie de scholen te laten veroordelen tot een intrekking van het hoofddoekenverbod. Waarom doet de moslimgemeenschap dat niet?’

‘Er zijn wel activistische groepen zoals Baas Over Eigen Hoofd, maar zij kunnen niet al die rechtszaken aan. De moslimgemeenschap zou zich hier kunnen organiseren om één voor één in al die scholen het hoofddoekenverbod te doen intrekken. De Moslim Executieve moet veel meer gericht zijn op strategische rechtszaken. Maar dat zijn ze niet.’

‘En waarom doet de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevists niets? Met een duidelijk arrest van de Raad van State is het toch niet moeilijk om een instructie uit te sturen naar alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs? Je kan tenminste de dialoog starten. Maar met opkomen voor moslims maakt een politicus zich niet populair natuurlijk.’

In rechtbanken. Rechters passen een artikel van het Gerechtelijk Wetboek toe dat dateert uit 1806. Het was niet bedoeld om mensen te verplichten tot neutraliteit, maar om hun een hoofddeksel af te doen uit respect voor de rechter. Het werd toen nooit toegepast op religieuze hoofddoeken, zoals bij katholieke nonnen.

‘Een rechtbank oordeelde dat het geen discriminatie was om een vrouw met hoofddoek de toegang tot een fitnesscenter te weigeren.’

Volgens onderzoek van UGent past ongeveer 7% van de rechters dit artikel vandaag toch toe om moslimvrouwen te verplichten een hoofddoek af te doen. Zij interpreteren de wet volgens een vooroordeel, een intolerantie tegenover de islam, en niet volgens de geest van die wet zelf. Een minderheid van die rechters zegt zelfs dat ze enkel moslima’s daartoe zouden verplichten en niet een katholieke non. Ze gaven daar volgende uitleg aan: “Als we dat toelaten, geven we langzaam toe aan de invasie”.

In toepassing van de geest van de wet menen deze rechters dat moslima’s die de hoofddoek dragen geen respect voor de rechter tonen. De rechters die moslima’s niet vragen de hoofddoek af te nemen, zeggen dat ze de hoofddoek niet beschouwen als een teken van gebrek aan respect tegenover de rechter, omdat de hoofddoek een element is van de identiteit van de vrouwen.

Belgische rechtbanken hebben zelfs al discriminatie toegelaten daar waar er geen sprake is van de uitoefening van een publieke functie. Brems: ‘Een beroepsrechtbank oordeelde dat het geen discriminatie was om een vrouw met hoofddoek de toegang tot een fitnesscenter te weigeren. Discriminatie passeert steeds meer de juridische filter in België. Het algemene klimaat in de samenleving sijpelt ook in de rechterlijke macht door. Moslimvrouwen met hoofddoek viseren, wordt blijkbaar wat van een goede Belgische burger verwacht wordt.’

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

hans becu

 

Moslims moeten ophouden met hier in Europa steeds weer op te eisen wat ze in hun eigen samenleving aan andersdenkenden/gelovigen niet gunnen. Dit soort inconsequentie wordt nog schandaliger omdat Moslims zich steeds weer beroepen op allerlei Europese regels en instellingen, terwijl die in eigen land en cultuur niet erkend worden. Rechten à la carte dus. Van als er hen iets niet zint, zwaaien ze met het Europees Verdrag voor de Mensenrechten, terwijl zo goed als elke moslimland de verklaring van Cairo (1980) heeft ondertekend waarin expliciet staat dat de Sharia voorrang heeft  op die verklaring. En misschien moet al die klaagmoslims zich maar eens bezig houden met de schandalige vervolging van Christenen in Moslimlanden, moord inclusief, vooraleer hier schandaal te schoppen over hun hoofddoeken. Goeie tip voor een artikel in MO, maar ijdele hoop vrees ik. En met Erdogan zien we het ware gelaat van de islam : onverdraagzaam, agressief, respectloos en inconsequent. In Turkije moet iedereen zijn bek houden, maar hier eisen ze alle vrijheden op. Erdogan loopt alle mensenrechtenorganisaties en Europese juridische instellingen af omdat we -eindelijk- reageren tegen zijn agressieve arrogantie, maar aan diezelfde mensenrechten en burgerlijke vrijheden veegt hij in eigen land zijn broek. En die dwazen in Turkije en in de diaspora  : ze slikken het als onnozelaars, want de Islam vergoelijkt alles. Ik zie het samenleven met Moslims zeer somber in, omdat er in hundenken geen enkele evolutie is die wijst op toenadering tot onze westerse liberale samenleving, wel integendeel. De radicalisering neemt alleen maar toe. Geef ze een vinger, ze nemen een hand. Blijkbaar hebben sommige rechters toch ingezien dat er grenzen moeten zijn aan onze tolerantie tegen een volstrekt intolerante godsdienst, die geen kritiek duldt en waar zelfkritiek onbestaand is. Zelfkritiek is de motor van de vooruitgang en verbetering, en dat alleen maakt de Europese cultuur superieur aan de Islam, die verstart en stikt in zijn grote gelijk.

Filip VERBIESE

 

Graag volgende reactie.

Beroepshalve heb ik gedurende bijna 20 jaar in alle hoeken van Jemen rondgereisd.  Wat me bijzonder is bijgebleven, is dat het dragen van een sluier met de jaren alleen is toegenomen, ook voor landelijke populaties waar het dragen van de niqab helemaal niet tot de plaatselijke tradities behoort.  Het is verrassend in bijvoorbeeld de regio van Ta’iz vast te stellen dat de plattelandsvrouwen een losse kleurige hoofddoek dragen maar in de schooltjes en op de universiteit is dit een strakke zwarte niqab !  In een andere bergregio in de buurt van Al Hodaida droegen de vrouwen traditioneel zelfs geen hoofddoek maar ook daar is de niqab in opmars.

Spijts ik zelf eerder links gedachtengoed heb, lijkt het dragen van een hoofddoek, een wahabitische verplichting via scholen verspreid, me nu echt niet bevorderend voor een open tolerante samenleving waarbij man en vrouw gelijke gedachten hebben.

 

Bert Laon

Dat is niet enkel zo in Jemen, maar in heel de Arabische wereld.

En in de islamitische wereld in het algemeen.

Ook in landen waar een traditie van gematigde islam bestond zoals in West-Afrika, de Swahili-kust van Tanzania en Kenya, Maleisië of Indonesië, gaan steeds meer vrouwen de niqab dragen.

De oorzaak van deze wereldwijde trend is de verspreiding  van het Wahhabisme sinds de jaren 1970. Saoedi-Arabië zou de laaste 30 jaar meer dan 100 miljard dollar hebben uitgegeven om het Wahhabisme over de wereld te verspreiden, lees bvb: http://www.huffingtonpost.com/dr-yousaf-butt-/saudi-wahhabism-islam-terr…

 

Kuyl Joris

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat heel die hoofddoekenaffaire in Europa meer gaat over identiteit dan over godsdienst. Zoals ten treure is gesteld (ook door Filip Verbiese hierboven) : islam en hoofddoeken zijn niet de facto aan elkaar gekoppeld.

Maar godsdienst is natuurlijk een gigantische troef bij het creëren van een identiteit. Eens je die 2 aan elkaar hebt geklikt krijg je een mechanisme: hoe sterker je de godsdienst etaleert, hoe meer je je eigen identiteit etaleert .

En wat heeft dit alles te maken met de diepte van de religieuze ervaring? Niets, zo leert ons het Nieuwe Testament. Lees Matteus 23, 13-32 over schriftgeleerden als “witgekalkte graven” , die de uitwendigheden belangrijker vinden dan de inhoud. De Koran zal ook wel ergens zo’n waarschuwing in zich dragen. 

 

 

Pieter Stockmans

In dat verband kan het volgende artikel interessant zijn:
http://www.mo.be/reportage/laat-vrouwen-studeren-dan-zullen-ze-zelf-wel-… En dan specifiek wat Zilka Spahić-Šiljak zegt, hoogleraar religie en genderstudies aan de Universiteit van Sarajevo: ‘Geconfronteerd met discriminatie trekken sommige meisjes zich terug van de arbeidsmarkt omdat ze hun geloof voorrang geven. Maar het is hun religieuze plicht om, als ze voor de onrechtvaardige keuze worden gesteld, voorrang te geven aan persoonlijke ontwikkeling. Dat is de betekenis van de eerste revelatie aan moslims in de Koran: “Lees”. Een belangrijkere religieuze opdracht dan de hoofddoek. Ik verbaas me erover dat de hoofddoek zo’n groot issue is voor moslimvrouwen. Ik draag de hoofddoek, maar het is niet het belangrijkste voor mij. Ook feministisch bekeken is zelfontplooiing de enige manier om je los te wrikken uit de dubbele greep van de lichaamspolitiek – druk om de hoofddoek te dragen, verbod om de hoofddoek te dragen.’

hans becu

mr Stockmans vergeet natuurlijk weer galant dat heel de Koran en de Hadith een intellectueel zootje is waar je kan uithalen wat in je kraam past. Er is geen officiële en en hiërarchisch afdwingbare exegese, en net dat maakt de Islam zo gevaarlijk, want zonder verweer tegen extremen. Alle daden van IS kan je verantwoorden met teksten uit de  Koran. En de Taliban in Afghanistan hebben lak aan Zilka Spahic zegt. En als hij niet zwijgt maken ze hem desnoods een kopje kleinen. Hoe lang nog, die redeloze apologie ? 

Kuyl Joris

 

Beste Pieter Stockmans, een relevant en genuanceerd (zij het enigzins chaotisch) artikel ! Maar je voelt hoe moeilijk het manoeuvreren is tussen alle krachtvelden om te geven wat iedereen toekomt- naar Westerse maatstaf, welteverstaan.

Permitteer me een kanttekening. Het artikel leest: ” Indien vrouwen moeten kiezen tussen de hoofddoek en hun persoonlijke ontwikkeling, is het hun religieuze plicht om… voorrang te geven aan persoonlijke ontwikkeling.”   Enkele paragrafen verder lezen we “ Drie dagen geleden gaf president Bakir Izetbegović in dit Prinses Jawhara-amfitheater, genoemd naar de Saoedische geldschieter, nog een lezing over het pad van Bosnië naar de Europese Unie. In de zaal zaten verschillende Saoedische vertegenwoordigers. Dat is geen contradictie. Saoedi-Arabië verspreidt al lang invloed via moslimgemeenschappen in Europa. De hoofddoek promoten is een manier om dat te doen. ”  Daar heb je ze weer: onze strategische suikernonkels uit het land der afgehakte handen. En ook daar kopen zij stilzwijgen af met een dikke chequeboek. Ik kan maar tot één besluit komen: een moslimvrouw kan een hoofddoek om duizend verschillende redenen dragen - sommige van die redenen zijn terecht, sommige van die redenen zijn onterecht - maar zoals de kaarten nu liggen riskeert die hoofddoek uiteindelijk rond een vrouwenhoofd te passen zoals de Saoudi’s het hebben voorzien: als een symbool van fundamentele ongelijkheid en onverdraagzaamheid. Probeer dàn nog maar eens de hoofddoek af te leggen omdat hij je zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling in de weg staat.

 

hans becu

Joris,

Volkomen terechte en overigens essentiële opmerking. Links, en blaadjes zoals Mo, en organisaties zoals kif kif en andere progressivolo’s dragen hierin een verpletterende verantwoordelijkheid, waar ze hopelijk ooit intellectueel worden op afgerekend. Ze gaan namelijk kritiekloos mee in het verbaal van de Moslim-identiteit, wat toelaat om elke kritiek op de Islam te aanzien als een aanslag op de indentiteit van Moslims. In plaats van gewoon te zeggen hoe het is : Moslim zijn is een overtuiging als elke andere, en kan dus in een vrije samenleving onderwerp zijn van kritiek. In een vrije samenleving kies je ook vrijelijk voor je overtuigingen. Dit in tegenstelling tot ras : dat kies je niet, dus racisme kan niet. Maar toch, altijd weer wordt islamkritiek gekoppeld aan racisme.  Moslims die uit homogene en autoritaire samenlevingen komen snappen  geen biet vzn hoe eenvrije samenleving werkt,  en cuktuurrelativistisch links vond ook niet nodig om een en ander uit te leggen, want alle culturen zijn evenwaardig, nietwaar….  Door dat  indentitair riedeltje te ondersteunen en te promoten is de integratie van Moslims volledig mislukt, want ze werden nooit gedwongen om ook de minder leuke kanten van de vrije samenleving te aanvaarden, niet alleen de lusten dus, maar ook de lasten. De hoofddoek-activisten zijn een stel onverantwoordelijken die onze cultuur willen vernietigen omdat ze de essentie ervan niet durven opleggen aan Moslims. Daardoor dreigen ze Europa mee te sleuren in in burgeroorlog. Het ligt echt niet aan Wilders en Co. Die zijn gevolg, geen oorzaak.

Kuyl Joris

Hans, 

Persoonlijk heb ik geen enkel probleem heb met MO. Ik vind hun artikels soms flauwekul, soms verhelderend, en soms- zoals http://www.mo.be/reportage/laat-vrouwen-studeren-dan-zullen-ze-zelf-wel-… - genuanceerd. Ik vind de migrantenproblematiek uiterst complex en meen dat wij, de autochtone Belgen ten dele mee verantwoordelijk zijn voor de problemen, al was het maar omdat we ongeïnteresseerdheid hebben verward met verdraagzaamheid. Moeten we daarom toelaten dat migranten zich laten gijzelen door buitenlandse machtsblokken die het discours gijzelen en naar hun hand zetten? Allerminst. Maar begrip helpt bij evaluatie- het cliché van Hitler’s succes en de Franse herstelbetalingen na WO I , je weet wel. Context pleit niet vrij maar helpt om te verklaren wat, waar en waarom het zo fout is kunnen lopen. 

Kuyl Joris

Hans

Als ik terugkijk op de jaren ‘80-‘90 was de kwestie zoveel eenvoudiger. Toen was kritiek op de islam geen issue. Je had migranten met -al dan niet- migrantenproblemen, maar godsdienst maakte nauwelijks of geen deel uit van de discussie ( de reden hiervoor is simpel: de gijzeling van de Koran door godsdienstextremisten met internationale invloed moest zich noch openbaren ) .   Racisme kwam voor in een rauwe, herkenbare vorm (ze zijn lui, ze neuken als konijnen… ) en was als zodanig relatief makkelijk te herkennen en te bestrijden (?).  Datzelfde racisme bestaat nog steeds, maar het heeft vandaag een legitieme uitlaatklep gevonden via het godsdienstdebat.

Aan de andere kant van het spectrum staan mensen uit de migranten/moslimgemeenschap. Zij hellen uit opportunisme of uit frustratie over hun vermeend (?) 2e-rangs burgerschap over naar religieus fundamentalisme omdat ze daarmee een “identiteits-boost” ervaren. Met dat nieuwe zelfvertrouwen wordt nu een breekijzerpolitiek gevoerd om rechten/privileges af te dwingen. 

Alle vooroordelen, alle gemakzucht concentreert zich nu van 2 kanten in de discussie rond islam.  Daar komen ook alle pijnpunten van het migratiedebat samen.  Helaas is de gedachtenvervuiling daar ook het grootst. Dat is wat de polarisering zo in de hand werkt. Al-Quaida had gelijk: hun strategie werkt perfect. 

De hamvraag is: wat doen we er aan? Alleen maar opleggen en verbieden zal niet volstaan….  

Pagina's

LEES OOK

Die bundesregierung (CC0)
Polen wees maandag de aanbevelingen van de Europese Commissie af om hun Grondwettelijk Hof opnieuw op orde te stellen. Eind deze maand stemt de Europese Raad over mogelijke sancties.
Scott Lum (CC BY-NC 2.0)
De Oxford Dictionaries verkozen “post-truth” in 2016 tot het woord van het jaar en ook in 2017 lijkt dit buzzwoord alomtegenwoordig.
© Floris Van Cauwelaert
John Vandaele schrijft een brief aan zijn moeder die een tijdje geleden gestorven is.
Op 20 september kwamen in het centrum van Brussel duizenden mensen samen om te protesteren tegen de TTIP- en CETA-handelsakkoorden.

Meest recent van Pieter Stockmans

© Jürgen Augusteyns
Politieke broedermoord in Oekraïne: president Porosjenko dumpt Saakasjvili
De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft een decreet ondertekend om het Oekraïense staatsburgerschap van de voormalige Georgische president Mikheil Saakasjvili in te trekken.
© Pieter Stockmans
12,8 miljard euro voor Oekraïne moet uitbreidingsmoeheid in de EU omzeilen
Geen enkel ander derde land heeft ooit zoveel EU-steun ontvangen als Oekraïne: 12,8 miljard euro.
Adam Smith (CC BY-SA 2.0)
De wederopstanding van de Rode Mens
Een requiem voor een beschaving in puin, gezongen met veel emotie.
© Pieter Stockmans
Oekraïense factcheckers Stop Fake: ‘Nepnieuws is oorlogswapen’
Sinds nepnieuws ook het Westen beroert, zijn de Oekraïense factcheckers van Stop Fake graag geziene gasten op journalistieke conferenties en in de wandelgangen van de macht in West-Europa
Nooit meer tonen X

Ontdek

MO*nieuwsbrieven

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

Facebook/Twitter

Blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

MO*magazine

Abonneer je op ons unieke kwartaalmagazine voor slechts € 28.

Een abonnement nemen

MO*papers

Abonneer je op de gratis digitale achtergronddossiers (pdf) over actuele mondiale thema’s.