Disclaimer

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Wereldmediahuis vzw, hierna gezamenlijk genoemd “onze organisatie”. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Heb je nog vragen over deze disclaimer, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.

1. Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Onze organisatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door onze organisatie gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of onze organisatie zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze organisatie werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

2. Auteursrecht

Alle artikels die door Wereldmediahuis gepubliceerd zijn, kunnen door andere organisaties overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden, mits goedkeuring van onze organisatie en duidelijke bronvermelding. Toestemming hiervoor moet gevraagd worden via info@mo.be. Het staat Wereldmediahuis vrij om al dan niet een positief gevolg te geven aan de vraag tot overname of reproductie.

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familie- en vriendenkring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (foto’s, beelden, geluidsopnames, video’s, software,…) is steeds voorafgaande toestemming vereist. Deze toestemming kan gevraagd worden via info@mo.be.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij onze organisatie en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder onze voorafgaande toestemming.

In ieder geval vrijwaar je onze organisatie tegen aanspraken van derden.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hier vind je ons privacybeleid.

4. Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits kennisgeving aan info@mo.be. Het volledige URL-adres van de website (www.mo.be) van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen onze organisatie en de beheerders van die andere site.

Onze organisatie geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft onze organisatie hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. Onze organisatie, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

5. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel, onverminderd het recht van onze organisatie om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door Wereldmediahuis vzw gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan info@mo.be of Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel gemeld worden.

Heb je nog vragen over deze disclaimer, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.