Privacy- en cookiebeleid

1. Algemeen

Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel neemt in dit privacy- en cookiebeleid genoemde maatregelen om jouw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, surfers en gebruikers belangrijk. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we je zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe je er controle over hebt.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen word je geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy- en cookiebeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Wereldmediahuis vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Wereldmediahuis vzw is onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese privacyregels.

Dit privacy- en cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Wereldmediahuis vzw verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, abonnees, lezers, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, zijnde ons magazine, onze nieuwswebsite, ons communityproject en onze evenementen.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) je ons zelf geeft (ii) die wij aan jou toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, het lid worden van de community, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door jou vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • achternaam, en voornaam;

 • postadres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, gsm of mobiel nummer;

 • bankrekeningnummer;

 • professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens m.b.t. studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst;

 • gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement;

 • alle voorkeuren of interesses die je kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.;

 • antwoorden op vragen om feedback omtrent onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat je tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Wereldmediahuis vzw.

2.2. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dien je je te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:  

  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar je je bevindt (bij benadering) vaststellen.

  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik.

  • Hoe je gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s die je bekijkt, leest of deelt.

  • Hoe je op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord).

  • Of je gebruiker bent van adblockersoftware bij het bezoeken van onze websites.

  • Welk toestel of welke systeemsoftware of browser je gebruikt.

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om je als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel.

Wereldmediahuis vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wereldmediahuis vzw zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven, verzameld worden, kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Jouw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst;

 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

 • wanneer Wereldmediahuis vzw daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

5.1. Het leveren van producten en diensten

Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van jouw abonnement, het beheer van jouw lidmaatschap, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan je hebt deelgenomen.

5.2. (Directe) marketing

Je te contacteren voor marketingdoeleinden en je te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons.

5.3. Personalisatie en targeting

Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan jouw voorkeuren of profiel.

Om je gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij jouw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij je via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

5.4. Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden

5.5. Marktonderzoek en analyse

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

5.6. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor onder andere trendanalyse.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij je contacteren per email of via de website alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyregels en om je de kans te bieden je toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Wereldmediahuis vzw let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wereldmediahuis vzw zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Wereldmediahuis vzw moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Wereldmediahuis vzw bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Wereldmediahuis vzw door te sturen.

Wereldmediahuis vzw moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om het privacybeleid van Wereldmediahuis vzw samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun emailadres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Ook raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Wereldmediahuis vzw nodig zijn.

De toestemming van de ouders is ook vereist voor de aanvraag van abonnementen, lidmaatschap van de community, producten en diensten die door Wereldmediahuis vzw via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Wereldmediahuis vzw.

7. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wereldmediahuis vzw neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van onze organisatie dat toegang heeft tot jouw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot jouw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens dat een waarschijnlijk risico inhoudt voor personen (bijvoorbeeld een informatielek), melden we dit binnen een redelijke termijn en uiterlijk 72 uur na de vaststelling aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ingeval van hoog risico lichten wij de betrokkenen onverwijld in (indien haalbaar en redelijk).

Onze website vermeldt soms links naar websites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij jouw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid;

 • de doorgave van jouw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van jouw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Wereldmediahuis vzw zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, jouw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren;

 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten;

 • je ons daar specifieke toelating voor geeft.

Indien Wereldmediahuis vzw op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin je toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

Je kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens:

 • in jouw abonnee- en abonnementsgegevens via onze abonnementenservice bij Roularta Media Group NV: mijn.abonnementen.be;

 • in jouw geregistreerde persoonsgegevens: via jouw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Wereldmediahuis vzw.

Je hebt daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van jouw gegevens. Je kan ons hiervoor contacteren via info@mo.be of per post op: Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Om jouw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij het uitoefenen van jouw recht van toegang een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw schriftelijke aanvraag per email of per post.

Wereldmediahuis vzw heeft 45 dagen tijd om jouw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wereldmediahuis vzw jouw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan jouw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

Je hebt steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als je ons je postadres meedeelt:

 • kan je in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen;

 • kan je mailings ontvangen van onze lidorganisaties en partners die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren.

Wens je dit niet, contacteer ons op info@mo.be, gelieve hierbij je exacte naam en adres mee te delen.

Als je van geen enkel bedrijf of organisatie nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan je je inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Wereldmediahuis vzw houdt hier rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als je ons je telefoon- of gsm-nummer meedeelt:

 • kan je van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.

 • Wens je dit niet, contacteer ons via info@mo.be

Als je van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als je ons je emailadres meedeelt:

 • kan je van ons emails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen van onze organisatie.

 • Je kan je uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mails via de uitschrijflink die voorzien is in elke emailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil je je uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Wereldmediahuis vzw, contacteer ons via info@mo.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van jouw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij je telefonisch of via email contacteren in het kader van jouw registratie of abonnement.

11. Het cookiebeleid van Wereldmediahuis vzw

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel is verantwoordelijk voor het cookiebeleid op de website www.MO.be. Voor vragen over het cookiebeleid, kan je info@mo.be contacteren.

Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een onlinedienst. 

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om je gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en onze website over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Als we je dankzij een cookie kunnen identificeren, hoe je trouwens niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld jouw logingegevens.

Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze website interessanter te maken voor jou. 

We gebruiken cookies ook om jouw surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je onze website gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren, en inspelen op jouw voorkeuren en noden. Ten slotte kunnen we die data ook gebruiken om bepaalde rapporteringsverplichtingen aan onze financierders na te komen. 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken onderscheid tussen drie soorten cookies:

1. Noodzakelijke functionele cookies
2. Statistische cookies
3. Marketing cookies

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website op een goede manier te gebruiken. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop je onze website gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben je op onze webpagina terechtgekomen? Hoeveel keer wordt een bepaald artikel gelezen? Op welke webpagina’s breng je de meeste tijd door? 

Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en optimaliseren. We gebruiken die data ook om te rapporteren over onze prestaties of in het kader van onderzoeken waaraan wij deelnemen. Voor gebruik van deze cookies is jouw toestemming vereist.

Marketing cookies

Deze cookies hebben betrekking op allerlei diensten van derde partijen die we op onze website aanbieden. Die derden kunnen cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Voor deze cookies is ook jouw toestemming vereist.

Het gaat hier over:

 • deelbuttons van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zodat je onze artikels snel en eenvoudig kan delen;

 • berichten van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn die in artikels worden getoond;

 • video’s van YouTube, Vimeo en DailyMotion die in artikels geïntegreerd worden;

 • audiofragmenten van onder meer SoundCloud die in artikels geïntegreerd worden;

 • infografieken van externe online tools die in artikels geïntegreerd worden;

 • bepaalde advertenties die een script bevatten waarmee de adverteerder kan nagaan hoeveel keer de advertentie wordt bekeken en aangeklikt en waarmee hij op basis van jouw surfgedrag een gebruikersprofiel kan samenstellen.

Opgelet: wijzelf hebben geen invloed op wat die derde partijen met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Die verklaringen kunnen ook regelmatig wijzigen.

Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra je je browser hebt gesloten.

Permanente cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook al hebt je je browser gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we je herkennen wanneer je onze website later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op je apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot je ze verwijdert via de instellingen van je browser, applicatie of mobiel apparaat.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies op onze website. Daarom kan je het gebruik van cookies op onze website steeds beheren via de link in de footer van onze website. Je kan daar zelf je cookievoorkeuren aangeven en aanpassen.

Beheer hier je cookievoorkeuren

Je kan ook in je eigen webbrowser cookies beheren. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Dit privacy- en cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Hebt je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen. Laatst bijgewerkt op 4 december 2023.

Lees hier ook nog onze disclaimer.