Privacy- en cookiebeleid

1. Algemeen

Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel neemt in dit privacy- en cookiebeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy- en cookiebeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Wereldmediahuis vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Wereldmediahuis vzw is onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese privacyregels.

Dit privacy- en cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Hebt u nog vragen of opmerkingen, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen u zo snel mogelijk verder te helpen.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Wereldmediahuis vzw verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, abonnees, lezers, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, zijnde ons magazine, onze nieuwswebsite, ons communityproject en onze evenementen.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, het lid worden van de community, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Achternaam, en voornaam
 • Postadres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, gsm of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens m.b.t. studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Wereldmediahuis vzw.

2.2. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:  
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s die u bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel.

Wereldmediahuis vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wereldmediahuis vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven, verzameld worden, kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Wereldmediahuis vzw daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

5.1. Het leveren van producten en diensten

 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het beheer van uw lidmaatschap, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

5.2. (direct) marketing

 • U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons.

5.3. Personalisatie en targeting

 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
 • Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

5.4. Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden

5.5. Marktonderzoek en analyse

 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

5.6. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
 • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyregels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Wereldmediahuis vzw let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wereldmediahuis vzw zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Wereldmediahuis vzw moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Wereldmediahuis vzw bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Wereldmediahuis vzw door te sturen.

Wereldmediahuis vzw moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Wereldmediahuis vzw samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mailadres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Wereldmediahuis vzw nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, lidmaatschap van de community, producten en diensten die door Wereldmediahuis vzw via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Wereldmediahuis vzw.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wereldmediahuis vzw neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van onze organisatie dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens dat een waarschijnlijk risico inhoudt voor personen (bvb een informatielek), melden we dit binnen een redelijke termijn en uiterlijk 72u na de vaststelling aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ingeval van hoog risico lichten wij de betrokkenen onverwijld in. (indien haalbaar en redelijk)

Onze website vermeldt soms links naar websites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Wereldmediahuis vzw zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar specifieke toelating voor geeft.

Indien Wereldmediahuis vzw op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens:

 • in uw abonnee- en abonnementsgegevens via onze abonnementenservice bij Roularta Media Group NV: mijn.abonnementen.be,
 • in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Wereldmediahuis vzw.

U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: info@mo.be of per post op: Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Wereldmediahuis vzw heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wereldmediahuis vzw uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van onze lidorganisaties en partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, contacteer ons op info@mo.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf of organisatie nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Wereldmediahuis vzw houdt hier rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als u ons uw telefoon- of gsm-nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Wenst u dit niet, contacteer ons op info@mo.be

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen van onze organisatie.
 • U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mails via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Wereldmediahuis vzw, contacteer ons op info@mo.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

11. Het surf- en cookiebeleid van Wereldmediahuis vzw

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Wereldmediahuis vzw kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door onze organisatie. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smartphone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Wereldmediahuis gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Wereldmediahuis vzw om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Wereldmediahuis vzw hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.  Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar de desbetreffende passages in dit privacy- en cookiebeleid. 

Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:

 • Onze site gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
 • door u als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
 • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
 • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en of interactiviteit met onze website mogelijk maken.
 • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond).
 • inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
 • het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren.
 • te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

De bewaartermijn verschilt van cookie tot cookie, algemeen geldt dat de cookie wordt bewaard totdat de gebruiker zijn cookies verwijdert.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Wereldmediahuis vzw en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Momenteel werken wij aan een update van ons cookiebeleid. Binnenkort komt die update eraan.

Dit privacy- en cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Hebt u nog vragen of opmerkingen, mail dan naar info@mo.be. Wij proberen u zo snel mogelijk verder te helpen.

Lees hier ook nog onze disclaimer.