Deze organisaties maken MO* mogelijk

MO* bestaat dankzij de gratie van een aantal leden en partners die samen de productie van het blad en de website mogelijk maken. We stellen ze graag even aan je voor.

Volwaardige leden zijn 11.11.11, Broederlijk Delen, Rikolto, WSM, Zebrastraat en Memisa.

Gewone leden zijn FOS, Oxfam België, Fairtrade Belgium, Plan International Belgium, Handicap International, Artsen Zonder Vakantie, Caritas Vlaanderen, UNICEF België, Dokters van de Wereld, Incofin en Search for Common Ground.

Wil je meer informatie over hoe je als organisatie lid kan worden van MO*, neem dan contact op met zakelijk leider Frank Van Damme, frank.vandamme@mo.be, +32 (0)2 536 19 78.

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld — heeft recht op een menswaardig bestaan. Daarom moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. 11.11.11 richt de blik dan ook op de wereld en stelt het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur bekomen we enkel als we samen druk zetten. 11.11.11 brengt daarom mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering te realiseren: lidorganisaties, partnerorganisatie, activisten en meer dan twintigduizend vrijwilligers. 

Waarom wij MO* steunen?

Als 11.11.11 hebben we MO* mee opgericht omdat we vinden dat er in een globaliserende wereld niet genoeg aandacht kan zijn voor de noord-zuidthema’s. Met MO* is een onafhankelijk tijdschrift op de markt gekomen dat de complexe problematiek van deze thema’s behandelt met diepgravende journalistiek. Een blad dat aan de lezer de noodzakelijke duiding geeft met achtergrondstukken en dossiers waarvoor in andere media vaak geen plaats is.

Contact

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel (Sint-Gillis)
Tel: 02/536 11 11
info@11.be
www.11.be
Rekeningnummer: 000-0000011-11

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: “genoeg is goed” in plaats van “nooit genoeg”. Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

Hoe en waar we werken

In het zuiden heeft Broederlijk Delen een typische manier van werken. We stellen de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunen we initiatieven van lokale organisaties. We starten zelf geen projecten op. 

Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 160 partnerorganisaties. We steunen deze organisaties met geld. We delen onze kennis, brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten.

We zijn actief in 13 landen: 6 landen in Afrika, 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina. 

Daarnaast doen we ook in Vlaanderen politiek werk en beleidsbeïnvloeding, en sensibiliseren en aanzetten tot actie

Thema's

Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Daarom kiest Broederlijk Delen voor het platteland. Ongelijkheid pakken we aan via drie thema’s:

Recht op voedsel
1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen met lokale organisaties werken we aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en milieu.

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. Om die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen ontginnen. Ook heel wat land en water komt zo in handen van deze bedrijven.Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld ontnomen.
Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking. 

Inspraak en vrede
In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktijken van bedrijven. Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun stem te laten horen. Om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur.

Waarom wij MO* steunen?

Onze organisatie gelooft dat er nood is aan een kwalitatief hoogstaand journalistiek blad in Vlaanderen rond Noord-Zuidthema’s. MO* beantwoordt daar aan met een redactieteam dat in alle journalistieke onafhankelijkheid kan werken.

Contact

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Tel: 02/502 57 00
info@broederlijkdelen.be
www.broederlijkdelen.be
Rekeningnummer: BE12 0000 0000 929

Rikolto betekent ‘oogst’ in het Esperanto.  We coachen boerengroepen om beter te oogsten en sterke zakenpartners te worden. We oogsten samen met wetenschappers, politici en bedrijfsleiders nieuwe ideeën voor een voedselsysteem dat eerlijk, transparant en milieuvriendelijk werkt.  

Rikolto (Vredeseilanden) is een internationale organisatie met meer dan 40 jaar ervaring in de landbouw- en voedingssector. Via 8 regionale kantoren zetten onze teams in 15 landen samenwerkingen op tussen boerenorganisaties en spelers in de voedingsketen. 

In België spitst Rikolto zich enerzijds toe op het verduurzamen van het aankoopbeleid van voedingsbedrijven en supermarkten. Anderzijds werken we met GoodFood@School aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid voor alle Vlaamse scholen.

Waarom steunen we MO*?

We vinden het erg belangrijk om een onafhankelijk medium te ondersteunen dat de wereld in al zijn aspecten belicht en analyseert. Mo* vult een leemte op in het steeds meer verschalend media-aanbod. Het maandblad en de website berichten over thema’s waar Vredeseilanden en andere ngo’s mee bezig zijn op een professionele, kritische en onafhankelijke manier. De brede verspreiding via het partnerschap met Knack is natuurlijk zeer een belangrijke troef.

Contact

Blijde Inkomststraat 50
3000 Leuven
016/31.65.80
info@rikolto.be
www.rikolto.be
Rekeningnummer: BE64 0000 0000 5252

Werken aan sociale ontwikkeling, wereldwijd. Gericht op menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen. Daar is het Wereldsolidariteit (WS) om te doen.

Hiervoor ondersteunt WS lange termijnplannen van sociale bewegingen in het Zuiden: vakbonden, vrouwenorganisaties, jongeren- en ouderenbewegingen, mutualiteiten…, de partners van WS. Campagnes in België versterken hun werk. Doel: politieke resultaten boeken, verandering teweeg brengen. Want de prioriteiten van het Zuiden moeten op de agenda van politici en bedrijven. En actievoeren werkt: buitenlands huispersoneel heeft nu een erkend en beter statuut. Schone Kleren zijn een begrip bij consumenten én kledingbedrijven.

Waarom steunen we MO*?

In een medialandschap waar buitenlandse berichtgeving en diepergravende journalistiek steeds meer onder druk staat, is MO* een absolute must. MO* staat voor kritische interviews, onthullende dossiers, verrassende foto-reportages, maar ook het zichtbaar maken van de strijd van ‘wereldverbeteraars’ en daarbij ‘de kracht van mensen samen’. Daarom kiest Wereldsolidariteit voor MO*.

Contact

Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
02/246 36 71
wereldsolidariteit@wsm.be
www.wsm.be
Rekeningnummer: BE96-7995-5000-0005

Memisa is een Belgische ngo die actief is in medische ontwikkelingssamenwerking en die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen medische centra, ziekenhuizen en hun personeel en bereiken meer dan 7 miljoen mensen in 6 Afrikaanse landen (DR Congo, Benin, Burundi, Congo-Brazzaville, Guinee, Mauritanië) en in India. 
 
Memisa zet zich samen met haar partners in om de bestaande gezondheidsstructuren te ondersteunen. 

We:

 • verbeteren de kwaliteit van de zorg (opleidingen, materiaal, infrastructuur, medicatie,…)

 • maken de zorg toegankelijk op financieel vlak (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen,…) en materieel vlak (aangepaste spoeddiensten : motorambulances, bootambulances, etc.) voor de meest kansarmen

 • begeleiden de organisatie van het gezondheidssysteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem)

Memisa doet zo aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering. De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.

Waarom steunen we MO*?

Memisa steunt MO* omdat we het grote publiek willen sensibiliseren over de problematiek en hen willen informeren over de impact van onze projecten. MO* is een onafhankelijk medium met sterke artikels voor een geïnteresseerd en geëngageerd publiek. MO* is bovendien een van de weinige media die de nodige aandacht aan Afrika besteedt. Samen met MO* strijden we voor internationale solidariteit.

Contact

Memisa België vzw
de Meeûssquare 19
1050 Brussel
www.memisa.be  
Rekeningnummer: BE92 3100 9000 0023

In Zebrastraat kan je terecht voor evenementen en vergaderingen, in een bruisende setting van culturele activiteiten, hedendaags wonen omringd door een indrukwekkende kunstcollectie.

Contact

Zebrastraat 32/001
9000 Gent
info@zebrastraat.be
www.zebrastraat.be

Search for Common Ground is een globale peacebuilding organisatie en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het transformeren van gewelddadige conflicten. Search for Common Ground zorgt ervoor dat zogenaamde vijanden elkaar vertrouwen en samen op zoek gaan naar oplossingen om hun conflict te beëindigen en vrede te bereiken. Haar projecten nemen vele vormen aan: van de reïntegratie van ex-gevangenen in Niger, over bemiddeling van landrechten in DR Congo tot ludieke tv-programma’s in Burundi.

Search for Common Ground werkt in 31 landen in Afrika, Azië, Europa, Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

De internationale vzw — die in 2018 genomineerd werd voor de Nobelprijs voor de Vrede —  gaat ervan uit dat conflict onvermijdelijk is, maar geweld is dat niet. Conflicten zijn een natuurlijk gevolg van menselijke diversiteit. Wanneer we er op een vijandige manier mee omgaan zorgt het voor polarisatie en geweld. Maar wanneer we samenwerken, kan het de katalysator zijn voor positieve verandering.

Waarom wij MO* steunen?

MO* focust inhoudelijk onder meer op conflict en polarisering, ongelijkheid en mensenrechten en klimaat en duurzame ontwikkeling. Thema’s die erg belangrijk zijn voor Search for Common Ground. MO* heeft aandacht voor internationale conflicten die soms in de vergetelheid zijn geraakt. Ze laat verschillende partijen aan het woord en doet dit zonder in een zwart-wit-beeldvorming te vervallen. Iets wat aansluit bij de visie en het werk van Search for Common Ground. Bovendien brengt de journalistiek van MO* niet enkel de feiten van vandaag, maar gaat ze op zoek naar achterliggende verbanden of tendensen en is er ruimte voor historische context. Zeker bij berichten over conflicten is deze duiding essentieel om onze veranderende wereld begrijpbaar te maken. 

Contact

Search for Common Ground
Belliardstraat 205
1040 Brussel 
https://www.sfcg.org/belgium/ 
Voor meer informatie: Brussels@sfcg.org

FOS-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Onze partners in het Zuiden zijn organisaties van mensen die strijden voor hun rechten, voor waardig werk en hun recht op gezondheid. Daarin steunen we hen, samen met onze socialistische achterban in Vlaanderen. Want de sociale strijd, die is wereldwijd.

Contact

Grasmarkt 105/46
1000 Brussel
02/552 03 00
info@fos-socsol.be
www.fos-socsol.be
Rekeningnummer: BE16 0000 0000 7474

Oxfam België is een wereldwijde beweging van mensen die strijdt tegen de ongelijkheid om zo een einde te maken aan armoede en onrechtvaardigheid. Samen met duizenden partners en bondgenoten geven we gemeenschappen de middelen om een beter leven op te bouwen, om hun veerkracht te verhogen en hun levensonderhoud te beschermen, ook in tijden van crisis. We streven naar blijvende oplossingen en pakken daarom het systeem aan, niet enkel de symptomen: we voeren campagne rond diepgaande en structurele verandering, we tonen dat eerlijke handel mogelijk is en we lobbyen bij politici om een einde te maken aan de ongelijkheden.

Contact

Vier-Windenstraat 60
1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.oxfambelgie.be/contact
Rekeningnummer: BE37 0000 0000 2828

Fairtrade Belgium (voorheen gekend als Max Havelaar) maakt deel uit van Fairtrade International. Binnen deze organisatie werken producentenorganisaties in het Zuiden samen met organisaties zoals Fairtrade Belgium aan een eerlijke manier van handeldrijven.

Tegenover een duurzame productie op sociaal en ecologisch vlak, biedt Fairtrade een aantal economische garanties die vooruitgang mogelijk maken. Zo nemen boeren en arbeiders in het Zuiden hun toekomst in eigen handen.

Fairtrade Belgium werkt in België samen met bedrijven die Fairtradeproducten op de markt brengen. Ze gaat een contract aan met deze bedrijven en ondersteunt hen in de vermarkting. Omdat Fairtrade nood heeft aan bewuste consumenten die voor deze producten kiezen, zet Fairtrade Belgium ook in op sensibilisering van consumenten, organisaties, scholen, enzovoort. Naast de producten voert Fairtrade Belgium op Europees niveau ook een actieve lobby om handel te verduurzamen en kleinschalige boeren hier een eerlijke rol in te laten spelen.

Contact

Edinburgstraat 26
1050 Brussel
02/894 46 20
info@fairtradebelgium.be
www.fairtradebelgium.be

Plan België is een onafhankelijke ngo, lid van de internationale Plan-koepel, die zich tot doel stelt de levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel te verbeteren. Dit gebeurt via ontwikkelingsprogramma’s inzake gezondheid, onderwijs, leefomgeving, inkomensverbetering en bewustmaking.

Plan België gebruikt de opgebouwde ervaring in de gemeenschappen in het Zuiden om het grote publiek en de Belgische autoriteiten te sensibiliseren rond kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Plan International (vroeger Foster Parents Plan) werd opgericht in 1937 en is actief in 68 landen, waarvan 50 in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan België bestaat sinds 1983 en volgt projecten op in Cambodja, Laos, Vietnam, El Salvador, Ecuador, Bolivië, Niger, Benin, Togo en Burkina Faso.

Deze programma’s focussen op de thema’s kwaliteitsvol onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en kinderen in moeilijke omstandigheden (geboorteregistratie, strijd tegen misbruik en geweld…). Het promoten en toepassen van de kinderrechten, zoals opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, vormt de rode draad doorheen alle programma’s van de ngo.

De programma’s worden opgezet op vraag van en in samenwerking met de volwassenen en kinderen van de plaatselijke gemeenschappen, lokale partners en de betrokken overheidsinstellingen. Om haar missie te financieren, werft Plan België fondsen bij particulieren en andere donateurs zoals overheden, bedrijven en organisaties. Via het Plan Ouderschap kunnen particulieren en verenigingen voor 0,83 euro per dag een kind en zijn gemeenschap steunen.

Contact

Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02/504 60 00
info@planbelgie.be
www.planbelgie.be
Rekeningnummer: IBAN BE84 0000 0001 5659

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in het Zuiden. De organisatie is vooral bekend voor haar strijd tegen landmijnen en clustermunitie: sinds drie decennia helpen we slachtoffers en lobbyen we voor een mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, als medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen, de Nobelprijs voor de Vrede.

Contact

Handicap International, Humanity & Inclusion
Gewijde-Boomstraat bus 1
1050 Brussel
02/230 60 30
info@handicap.be
www.handicapinternational.be
Rekeningnummer: BE80 0000 0000 7777

Artsen Zonder Vakantie zijn zo’n 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in Afrikaanse partnerziekenhuizen. Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in het labo of in de ziekenzaal. 

Artsen Zonder Vakantie kiest voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen Afrikaanse collega’s hun patiënten beter helpen en hun kennis weer doorgeven aan andere lokale collega’s. Met elk partnerziekenhuis wordt langdurig samengewerkt en het mooiste moment is wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!

Contact

Artsen Zonder Vakantie
Rodekruisplein 16
2800 Mechelen
015/40 08 88
info@azv.be
www.artsenzondervakantie.be / www.azv.be
Rekeningnummer: BE73 7331 0001 0060

Caritas Vlaanderen focust op 3 thema’s: naast armoedebestrijding zijn dat christelijke identiteit en pastoraal, en vrijwillig engagement. Caritas Vlaanderen vervult daarbij een kruispuntfunctie tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, maar ook met de bredere samenleving. Caritas Vlaanderen is het platform voor overleg en samenwerking voor organisaties en mensen binnen de brede Caritasbeweging in Vlaanderen.

 • Caritas Vlaanderen wordt erkend als een expertisecentrum voor vraagstukken rond 3 pijlers: armoede en sociaal beleid, vrijwilligerswerk en christelijke identiteit en pastorale ondersteuning.

 • We vormen een knooppunt in het netwerk van organisaties en instellingen binnen de zorg, het vrijwilligerswerk en de Kerk.

 • We informeren en sensibiliseren door actuele objectieve informatie beschikbaar te maken voor iedereen.

 • Met onze expertise ijveren we bij de overheden voor veranderingen van het beleid en kijken waar we een toegevoegde waarde kunnen zijn in de uitvoering van het beleid op het vlak van zorg en solidariteit.

 • We organiseren zelf concrete projecten zoals vormingen voor vrijwilligers, maar begeleiden bijvoorbeeld ook mensen bij de zoektocht naar een woning.

 • Via Caritas Hulpbetoon zijn we actief in de dringende hulpverlening: we bieden steun aan projecten die kansarmoede willen bestrijden en aan kwetsbare mensen die ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie.

Contact

Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
Tel: 02/608 00 72
www.caritasvlaanderen.be
Rekeningnummer: BE80 7765 9023 3377

Unicef werkt in 189 landen en gebieden om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen op te groeien tot hun volle potentieel. De prioriteit ligt bij de armste landen en de armste bevolkingsgroepen.

Unicef ontwikkelt noodhulpprogramma’s en structurele programma’s om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren op verschillende domeinen: gezondheidszorg, onderwijs, voeding, watervoorziening en hygiëne en de bescherming van kinderen. De projecten worden uitgewerkt in samenwerking met heel wat partners.

Visie

Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, op een echte kindertijd.

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, zet zich in zodat ze gezond kunnen opgroeien, zich volledig kunnen ontplooien en het beste uit het leven kunnen halen, voor zichzelf én voor de wereld. Waar ze ook wonen of wat ook hun afkomst is, we zijn er voor ieder kind, onvoorwaardelijk.

Missie en mandaat

Unicef richt zich naar alle kinderen in de wereld. Leidraad daarbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) dat stelt dat ieder kind waar ook ter wereld recht heeft op overleving, bescherming en ontwikkeling. Opkomen voor de rechten van ieder kind, wereldwijd, is de missie van Unicef.

Unicef België heeft het mandaat om de missie van Unicef in ons land te realiseren.

Hoe doen we dit?

Unicef België werft fondsen voor de financiering van Unicef-programma’s wereldwijd. De door Unicef België ingezamelde fondsen financieren rechtstreeks de verschillende Unicef-programma’s.

Om ervoor te zorgen dat de kinderrechten in ons land beter worden gerespecteerd, richt Unicef België zich tot het grote publiek, maar ook tot het beleid, de bedrijfswereld, de media, opinieleiders, verenigingen, jongeren en kinderen. We vragen aandacht voor het welzijn en de rechten van kinderen en waken over de naleving ervan in België. We voeren pleidooiwerk om de doelstellingen van onze organisatie op de agenda van de beleidsmakers te plaatsen.

Geïnspireerd door het Kinderrechtenverdrag is het doel van deze programma’s tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren.

Kortom, we proberen werkelijk een verschil te maken voor ieder kind in de wereld.

Contact

Picardstraat 7 - bus 306
1000 Brussel
02/230 59 70
info@unicef.be
www.unicef.be
Rekeningnummer: BE31 0000 0000 5555

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben

 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar beleiden hen ook actief naar duurzame verandering. 

 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken maar stropen de mouwen. We klagen mensenrechtenschendingen, inbreuken op de menselijke waardigheid en andere wantoestanden aan en schudden lokale, regionale en (inter)nationale instanties wakker met cijfers en feiten vanop het terrein.

Contact

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be
Rekeningnummer: BE26 0000 0000 2929

Incofin cvso is een Belgisch investeringsfonds met heel wat internationale ervaring en het hart op de juiste plaats.

Wereldwijd hebben meer dan twee miljard volwassenen nog geen of beperkte toegang tot financiële diensten. Velen van hen maken volop plannen om hun toekomst eigenhandig te verbeteren. Maar zelf een zaak opstarten of uitbreiden lukt vaak niet zonder krediet. Bovendien willen of zijn die mensen aan de slag in minder evidente economische, geografische, sociale of politieke omstandigheden … Voor een grote slaagkans is er dus meer nodig dan enkel het lenen van start- of uitbreidingskapitaal.

Via onze 44 lokale financiële partners ter plaatse ondersteunen we 4,6 miljoen gedreven micro-ondernemers ook met degelijk advies, praktijkervaring, bedrijfsbezoeken, opleidingen enzovoort. Zo geven we extra houvast en vertrouwen en zijn we zeker van de nodige kennis, inzet en verantwoordelijkheid. Ons doel: zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen bereiken en helpen, en de duurzaamheid van projecten te garanderen. Daarom bieden we onze financiële partners naast financiering ook technische ondersteuning op maat.

Contact

Incofin Investment Management Comm. VA
Sneeuwbeslaan 20, PB 2
2610 Antwerpen
03/829 25 36
www.incofincvso.be