Hoe onze banken de overgang naar een groene economie vooruithelpen

Analyse

Hoe onze banken de overgang naar een groene economie vooruithelpen

Hoe onze banken de overgang naar een groene economie vooruithelpen
Hoe onze banken de overgang naar een groene economie vooruithelpen

Geld is een bepalende factor om een koolstofarme economie te realiseren. Geldstromen vergroenen geeft de overgang naar een groene economie een duw in de rug. MO* vroeg aan Belfius, BNP Paribas/Fortis, KBC en ING wat zij doen om de transitie een duw in de rug te geven.

Bijna elke bank verwijst naar verwezenlijkingen op het vlak van sociaal verantwoord ondernemen.

Belangrijker is echter op welke manier banken ook de gehanteerde kapitaalstromen vergroenen en hun klanten op weg helpen om een andere economie te realiseren.

BELFIUS en duurzame steden

Belfius zet vooral in op energie-efficiëntie, zowel in haar product- en dienstenaanbod als in haar eigen gedrag als onderneming. De bank drong het energieverbruik in haar hoofdzetels tussen 2007 en einde 2012 met de helft terug.

Voor haar lage-energie-kantoorruimtes kreeg de bank meermaals een onderscheiding. In 2011 en 2012 opende Belfius een eerste laagenergiebankkantoor in Vlaanderen (Lommel) en een volledig passief bankkantoor in Wallonië (Basècles).

Sinds begin 2008 gebruikt Belfius ook uitsluitend elektriciteit die opgewekt wordt op basis van hernieuwbare energie, om te voorzien in haar dagelijkse energiebehoeften.

Voor de klanten is er een aanbod van leningen en projectfinanciering voor energiebesparende maatregelen in privéwoningen. De bank biedt verschillende leningen en projectfinancieringen aan voor privéwoningen, en kent kredieten toe aan ondernemingen en aan de openbare en socialprofitsector die de ontwikkeling van hernieuwbare energie stimuleren.

Belfius is de enige Belgische bank die deelnam aan de financiering van de 3 operationele offshorewindmolenparken in de Belgische Noordzee.

Belfius is ook de enige Belgische bank die deelnam aan de financiering van de 3 operationele offshorewindmolenparken in de Belgische Noordzee. Momenteel heeft de bank voor ongeveer 800 miljoen euro kredieten uitstaan voor dit soort projecten.

Als bankier van de lokale openbare besturen werkt Belfius mee aan de realisatie van ”duurzame en slimme” steden. Dit gebeurt  via een cofinancieringsprogramma van in totaal 400 miljoen euro, dat werd opgezet samen met de Europese Investeringsbank (EIB).

Dit gezamenlijk programma van de EIB en Belfius werd bij wijze van Europese primeur gelanceerd in juni 2014. Meer dan 80 projecten in de domeinen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en/of energie-efficiëntie werden reeds bestudeerd. De kredieten voor de eerste 8 projecten werden onlangs toegekend voor een totaal bedrag van 35 miljoen euro.

Het “Smart Cities & Sustainable Development”-programma moet de leninglasten voor de gemeenten, OCMW’s en intercommunales zoveel mogelijk verlichten. De helft van de middelen wordt ingebracht door de EIB, de andere helft door Belfius.

Voor de spaar- en beleggingsfondsen werkt Belfius met de fondsen van Candriam, dat ongeveer 20 procent (16 miljard euro) van zijn kapitaal aan Duurzaam en Verantwoord Investeren (DVI) besteedt.  Steenkool en kernenergie kunnen geen deel uitmaken van een DVI-fonds.

KBC en de energietransitie

Ook KBC wijst op de inspanningen die ze doet op het vlak van duurzaam ondernemen.  Waar het gaat om het terugdringen van CO2, wil KBC de voorkeur geven aan kredietverlening aan hernieuwbare-energieprojecten, zoals wind-, zonne- en kleine waterkrachtcentrales, en de meer efficiëntere gascentrales. De kredietverlening voor steenkoolcentrales wil de bank beperken tot nieuwe elektriciteitscentrales waarvan de technologie het minst vervuilend is of waarvan de kredietverlening tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen van bestaande centrales te verminderen.

KBC verstrekt leningen voor meer dan 1 miljard euro aan projecten die verband houden met hernieuwbare energie.

Bij grotere projectfinanciering moeten de voorgestelde projecten ook nog in overeenstemming zijn met de Equator Principles. Dat betekent dat noodzakelijke maatregelen moeten voorzien zijn om mogelijke negatieve ecologische en sociale gevolgen te elimineren of minimaliseren.

KBC verstrekt leningen voor meer dan 1 miljard euro aan projecten die verband houden met hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa en biobrandstoffen, waterkracht). KBC AM (asset management) beheert voor ongeveer €350 miljoen aan klantendeposito’s in thematische ecofondsen (water, klimaatverandering, alternantieve energie) en in zogenaamde “impact investing”.

Dat zijn beleggingen die verder kijken dan het klassieke duurzaam beleggen omdat rekening wordt gehouden met de volledige impact van producten en diensten van een onderneming op de samenleving.

BNP en groene obligaties

BNP beklemtoont vooral de financiering van de energietransitie, het inperken van directe emissies van de bank zelf en ondersteuning van klimaatonderzoek.

Behalve haar initiatieven in sociaal-verantwoord ondernemen, verwijst de bank naar het Bloomberg-klassement van The World Greenest Banks. Daarin kreeg BNP Paribas in 2014 de tweede plaats. Criteria zijn onder meer de investeringen in groene energie, de inspanningen die een bank doet om CO2-uitstoot te beperken, waterverbruik, energie-efficiëntie, maar ook het inperken van investeringen in de steenkoolindustrie.

Eind 2014 bedroegen de door BNP Paribas/ Fortis verstrekte leningen aan bedrijven en particulieren 88,6 miljard euro, waarvan 4 miljard milieu-investeringsprojecten. Onder meer 1,2 miljard daarvan is bestemd voor hernieuwbare energie, 2,3 voor groene hypotheken, en 130 miljoen voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. De Groep financiert meer dan 106 projecten rond hernieuwbare energie, in totaal voor 12.500 MW geïnstalleerd vermogen.

BNP Paribas financiert meer dan 106 projecten rond hernieuwbare energie.

De energiemix die BNP financiert bestaat uit 23 procent hernieuwbare energie (waterkracht, zonne-energie en windenergie) en 59 procent fossiele brandstoffen.

De Groep zet zich ook in om de emissies in de eigen werking naar omlaag te brengen. Met 185 000 werknemers in 75 landen wil BNP dit jaar per werknemer de emissies met 10 procent reduceren in vergelijking met 2012. Tegen 2020 moet dat 25 procent zijn.

De BNP Paribas Stichting financiert ook internationaal klimaatonderzoek door internationaal erkende instellingen. Hiervoor is een budget van 3 miljoen euro voor 3 jaar ter beschikking, dat vorig jaar nog eens vernieuwd werd.

De Groep is actief op de markt van Groene Obligaties. In 2014 heeft BNP haar eerste groene obligatie van de Wereldbank gelanceerd.

ING en duurzame bedrijfsmodellen

ING heeft begin mei 2015 haar geactualiseerde milieuaanpak gepubliceerd. De circulaire economie ligt ING naar eigen zeggen nauw aan het hart.

De bank wil van de transitie naar een duurzame economie haar corebusiness maken, zowel in haar eigen realisaties als in de producten die ze aanbiedt. In 2014 is voor bijna 20 miljard euro aan duurzame transities gefinancierd, zo staat te lezen in het jaarrapport.

Haar aanpak is in een recent rapport van milieu-organisatie WWF en auditbureau KPMG  als zeer positief beoordeeld. ING is ook door CDP als een koploper betiteld in emissiereductie-performance en -doelstellingen.

Uit het jaarverslag blijft dat de curve voor hernieuwbare energie in stijgende lijn gaat, terwijl die voor steenkool daalt.

Het aantal groene initiatieven in de financiële wereld zit zeker in stijgende lijn. Waar we met deze gegevens geen zicht op hebben, is hoeveel percent deze groene geldstromen voorstellen ten opzichte van de totale balans van de banken.