Aandacht voor staatsgreep in Honduras mag niet verslappen

Blog

Aandacht voor staatsgreep in Honduras mag niet verslappen

Een drukke werkagenda overdag en ´s avonds idem dito met doornemen van honderdvoudige mailberichtgeving over Honduras , om er de meest relevante zaken uit te distilleren voor berichtgeving alom. Kwestie van mee de internationale aandacht en verwerping tegen de staatsgreep in Honduras niet te laten verslappen.

Want internationale actie blijft nodig om de fragiele rechtstaat en prille democratie in Honduras te verdedigen tegen de “de facto”-staatsgreep- regering, en om de schending van de mensenrechten aan te klagen en actie ertegen te ondernemen.
Het Hondurese volk is nu al 27 dagen, bijna een maand, in actief verzet tegen de staatsgreep. Na de spontane verzetsuitdrukkingen in de eerste dagen na de staatsgreep van 28 juni is er ondertussen een steeds ruimere forntvorming tussen boeren-, sindicale arbeiders-, bedienden-, jongeren- , vrouwen-, afro-etnische- , milieu- en artiesten-bewegingen.
Groot en klein, jong en oud, gezond of ziek, werkende of werkloos, …, .allen eisen de terugkeer van de democratisch verkozen en door de militairen op 28 juni09 uit het land gezette president Manuel Zelaya. Meer een meer wordt vanuit het volksverzet geëist dat er een grondige herziening komt van de wijze waarop het land bestuurd wordt, de rol van leger en politie en de vraag tot het opstarten van een democratisch proces dat zou moeten leiden tot herziening van de grondwet.
De op 28 juni manu militari uit het land gezette president Manuel Zelaya zou momenteel betrachten om vanuit buurland Nicaragua over land terug te keren, om bij te dragen aan de een vredevolle gedialogeerde oplossing. Als hij daartoe kans zal krijgen, want toen hij een eerste poging deed op zondag 5 juli, werd de landingsbaan door de defacto regering van Micheletti en de militiaren bezet met tanks en werd er op de 500.000 koppige volksmanifestatie die Zelaya wilde verwelkomen geschoten.
Michelletti liet al weten hem te zullen gevangen te nemen indien hij de grens oversteekt.  Desondanks movilieerrt de bevolking zich naar de gresnstreek Honduras-Nicaragua om hun verkozen president te verwelkomen, hoewel zij in hun vrijheid van beweging serieus gehinderd woprden door constante militaires controles en zelfs gedwongen worden van de bussen te stappen en tevoet te gaan.
Ook werd de maatregel van avondklok binne de staat van beleg verscherpt van 6 pm tot 6 am, om te voorkomen dat de bevolking zich vrij kan verplaatsen of samenkomen in de avond of morgenduren. overdag worden de mnanifestaties constant militair en politieel bewaakt.
De defacto regering heeft het hele land gemilitariseerd, blijft de massa  communicatie media manipuleren om enkel hen gunstige berichtgeving te verspreiden. Het Natiaal Front van het Volk in Verzet heeft ondertussen 2 clandestiene radio´s opgericht en de creativiteit en gebruik van internet- en GSM technologie, zijn effectieve instrumenten om toch informatie te verspreiden over de protestacties en mensenrechtenschendingen in de verschillende delen van het land door de politie en militairen.
Gedurende de voorbije week van 19 tot 24 juli is er een internationale missie, georganiseerd door verschillende europese beleidsbeinvloedings- en mensenrechtenverdedigings- netwerken als CIFCA (waarbinnen o.m de belgische NGOs vboor ontwikkleingssamenwerking zijn georganiseerd), FIDH; IEPALA, FIAN, enz,aanwezig in Honduras. Zij hebben interviews en contact opgenomen met verschillende instanties en zijn in situ de schendingen van de mensenrechten gaan observeren en documentere. Een preliminaire versie van hun rapport in bijlage voor de Spaanstaligen. Dit rappport zal in definitieve vorm volgende week in verschillende talen verspreid worden.
Ook al hebben van bij het begin van de staatsgreep de OEA, SICA, Verenigde Naties, de Europese Unie met klem hun verwerping uitgesproken tegen de staatsgreep en zijn deze over de voorbije weken kracht bijgezet door politieke maatregelen, o.a terugtrekking van de buitenlandse ambassadeurs, evenals door economische boycot acties tegen de de facto-regering, o.a door stopzetting en terugtrekking van finantiële steun, toch weigert de de facto regering af te treden.
Zij voelen zich wellicht sterk doordat er vanuit de VS , vooral vanuit de republikeinse kringen en havikenclub van Bush en konsoorten politieke en economische steun blijft gegeven worden, en dit ondanks dat de president van de VS, Barack Obama, reeds in de eerste week zijn verwerping van de staatsgreep uitdrukte, maar echter niet overging tot opschorting van alle economische steun. Vicepresidente Hillary Clinton deed een poging om via bemiddeling van de Costa Ricaanse president Arias tot een onderhandelde oplossing te komen.
De defacto president Micheletti weigert ook meer enige toegeving te doen. Intern weet hij zich gesteund door de economische machtsgroepen van de nationale en  liberale partij (deze laatste is de partij van de president Zelaya), door de kardinaal Rodriguez en een aantal katholieke bisschoppen alsook leidinggevende figuren van de evangelische kerken. De kerk in Honduras is momenteel eneorm verdeeld. De leidinggevende kaste ondersteunt Michelletti.
De bisschop van Santa Rosa de Copán, vele priesters en lokale geledingen van de katholieke kerkstructuur, evenals religiueze evangelische leiders verwerpen de staatsgreep en steunen het volksverzet in hun protest tegen de schending van de mensenrechten en de eis van het herstel van de rechtstaat.
De toestand in Honduras is enorm gespannen en er wordt gevreesd voor toenemende repressie en geweld. Er zijn reeds verschillende mensen gedood, gewond, verdwenen. Alternatieve communicatiemedio worden letterlijk het zwijgen opgelegd. Burelen van sindicale en gremiale organisaties worden politieel bewaakt en hun leiderfiguren geschaduwd en gemolesteerd.
Er is een reëel gevaar dat de militairen en defacto regering zullen betrachten om de meest zichtbare kopstukken van de volksverzetsorganisaties van kant te maken, om zo de beweging te ontkrachten. In de gemanipuleerde massamedia. in handen van de economische machtsgroepen die Michelletti aan de macht brachten en ondersteunen, wordt betracht om de volksverzetsbeweging in een negatief daglicht te stellen en hen te beschuldigen van geweldacties, daar waar het Nationale Volksverzetsfront permanent communiceert en oproept tot vredevol verzet.
Gezien deze complexe en hoogst gespannen , gevaarlijke situatie, niet alleen voor Honduras, maar eveneens voor de gevolgen ervan voor de omliggende buurlanden, mijn oproep om alert de situatie in Honduras op te volgen en internationalactie te blijven ondersteunen. AUB Ondersteuningspetitie tekenen op de website van 11.11.11, waar eveneens ruimere info over Honduras vanuit verschillende bronnen is te lezen.
“Deze middag is de brief in naam van 11.11.11, Vredeseilanden, Oxfam-Solidariteit en fos-Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit aan onze minister (voor de Belgen) van buitenlandse zaken op de portaalsite geplaatst, mét een oproep aan de lezers deze mee te onderschrijven. Gelieve deze oproep ruim te verspreiden.
Voor wie ook de actuele info uit interview wil horen op VRT radio 1, kan terecht op de volgende link, klikken op de datum 240709.