De Commissie van de Normen klaagt 25 landen aan, tracht ze op een goed spoor te zetten en gooit met bloemetjes naar IJsland

Blog

De Commissie van de Normen klaagt 25 landen aan, tracht ze op een goed spoor te zetten en gooit met bloemetjes naar IJsland

De Commissie van de Normen klaagt 25 landen aan, tracht ze op een goed spoor te zetten en gooit met bloemetjes naar IJsland
De Commissie van de Normen klaagt 25 landen aan, tracht ze op een goed spoor te zetten en gooit met bloemetjes naar IJsland

Nadat vorig jaar de werkgevers de Commissie van de Normen geboycot hadden, was de vraag of dit jaar opnieuw een aantal landen aan het oordeel van deze commissie zou ontsnappen. Vorig jaar hadden de werkgevers de interpretatie van de “Internationale Expertengroep” over het stakingsrecht afgewezen en het interpretatierecht van deze groep toprechters uit de ganse wereld sterk in twijfel getrokken. Nooit eerder was dit gebeurd. De Commissie van de Normen is er één met geschiedenis, ook voor het ACV. Het ACV heeft sedert WOII een expertise opgebouwd in deze commissie. De opeenvolgende voorzitters August Cool, Jef Houthuys, Willy Peirens, ikzelf en nu Marc Leemans waren of zijn vice-voorzitter van deze commissie als voorzitter van de werknemersgroep. De wijde wereld van werknemers, regeringen en werkgevers begrijpt hoe belangrijk dit werk is, dat dit sommigen in België ontgaat, zegt veel over hun sociale opstelling.

Dit jaar stond het team met Andrée Debrulle, Véronique Rousseau, Gilbert De Swert en Nathalie Diesbecq samen met voorzitter Marc Leemans echter voor een quasi onmogelijke opdracht. De informele consultaties met werkgevers, werknemers en regeringen hadden vanuit de werkgeversgroep wel een belofte tot medewerking opgeleverd. Maar niemand was zeker of dit ook zou lukken. Dat het opzet toch is geslaagd, is te danken aan de enorme inzet van Marc Leemans en het ACV-team, ondersteund door het IVV-team (Internationaal Vakverbond) van Stephen Benedict. Dit was van ontzettend groot belang want het lukken of mislukken van deze 102e Internationale Arbeidsconferentie zou in grote mate afhangen van het lukken of mislukken van de Commissie van de Normen.

In zijn slotspeech voor de conferentie gaf Marc Leemans aan welke hindernissen de werknemersgroep had moeten overwinnen om tot dit resultaat te komen. Voor Colombia moest een uitweg gezocht worden buiten de lijst wegens een veto van de werkgevers. Over het stakingsrecht werden geen besluiten gemaakt, opnieuw wegens de houding van de werkgevers. Het werd een hindernissenparcours dat toch met succes kon worden afgelegd.

Een overzicht van de besluiten van 26 gevallen die (uitgezonderd één) geen rooskleurig beeld geven van de wereld.

Streng behandeld

Drie gevallen kregen een speciale paragraaf. Dat wil zeggen dat zij met scha en schande verschijnen in het eindrapport van de Conferentie. Het gaat om het blijvende gebrek aan vakbondsrechten in Belarus (Witrusland), een missie zal ter plaatse de feiten op rij zetten.

In Fiji is het met de situatie van vrijheid van vereniging zo erg gesteld dat ik tijdens de Raad van Bestuur een “Internationale Onderzoekscommissie”  heb voorgesteld. (Zie ander artikel in deze blogreeks).

In Oezbekistan werken kinderen in schrijnende omstandigheden en worden de conventies over de ergste vormen van kinderarbeid geschonden. Dit gebeurt tijdens het oogsten van de katoen. Een toezichtsmissie van hoog niveau zal de situatie tijdens de katoenoogst ter plaatse gaan controleren.

Vrijheid van vereniging en vrijheid van onderhandeling

Guatemala is inmiddels het gevaarlijkste land ter wereld geworden voor vakbondsmensen. Een speciale vertegenwoordiger van de directeur-generaal blijft ter plaatse en een high-level missie gaat in oktober de puntjes op de i zetten.

Egypte aanvaardde enkel een staatsvakbond en moet vrije vakbonden toelaten. Het land werkt aan een nieuwe wet over syndicale vrijheid. De commissie zet de regering aan zich te laten bijstaan en vorming van alle partners te voorzien. De ILO wil daarbij helpen.

In Swaziland en Zimbabwe blijft de vrijheid van vereniging wettelijk en in de praktijk zwaar geschonden en deze landen mogen eveneens een ILO-missie verwachten.

In Bangladesh worden vakbonden al lang vervolgd. Omwille van de branden en instortingsrampen in textielbedrijven wordt het land speciaal begeleid en opgevolgd. In maart 2014 moet de toestand opnieuw bekeken worden in de Raad van Bestuur.

In Cambodja heerst een klimaat van straffeloosheid, de moordenaars van drie vakbondsleiders worden nauwelijks vervolgd. De regering wordt verzocht een aantal diepgaande maatregelen te nemen en deze voor te leggen aan de ILO.

Canada is verregaand geregionaliseerd. De provincies/regio’s zijn bevoegd voor het sociaal beleid. Meerdere provincies hebben regels uitgewerkt die de conventies over vakbondsvrijheid serieus met de voeten treden. Ze zullen moeten uitleggen hoe ze dat anders gaan aanpakken.

In Tsjaad moeten ze leren uit goede voorbeelden uit andere landen hoe ze sociale partners moeten consulteren en betrekken bij het sociaal en economisch beleid.

Honduras heeft de slechte gewoonte vakbonden uit te sluiten en tussen te komen in hun bestuur. Er wordt al jaren gewerkt aan een nieuwe wet. In de uitwerking ervan moeten vakbonden en werkgeversorganisatie betrokken worden.

Turkije blijft maar kampen met discriminatie van vakbonden zowel in de publieke als in de private sector ondanks vele herhaalde beloften. In vele gevallen kan dus ook niet vrij onderhandeld worden. De regering zou zich echt beter laten bijstaan door de ILO.

Honduras sluit vakbonden uit, komt tussen in hun beheer en maakt hun werking in de vrije exportzones onmogelijk. Ze krijgen een missie op bezoek om de feiten vast te stellen.

Europese landen voor de commissie

Griekenland heeft op aansturen van de Europese Trojka zodanig ingegrepen in cao’s dat het land echt niet meer voldoet aan een aantal fundamentele ILO-conventies. De ILO start een project met het land om de sociale dialoog opnieuw op niveau te brengen.

De budgettaire maatregelen die Europa vraagt hebben de werkgelegenheid in Spanje sterk getroffen, nog het meest bij de jongeren die voor meer dan 50% werkloos zijn. Sociale akkoorden en sociale dialoog worden niet gerespecteerd. De regering wordt aangezet een beleid te voeren dat werkgelegenheid creëert en sociale dialoog respecteert.

Kinderarbeid

Kenya respecteert de minimumleeftijd van kinderen 16/18 jaar niet. Er wordt wel aan gewerkt maar dit moet veel beter en vlugger.

In Senegal worden kinderen bij Maraboes geplaatste voor hun religieuze opvoeding maar worden dikwijls misbruikt voor louter economische redenen en worden zelfs verhandeld. Van de regering wordt geëist dat de wetgeving wordt aangepast en deze praktijken onmogelijk worden gemaakt.

Discriminatie

Zuid-Korea discrimineert migrerende werknemers, vrouwen en mensen met andere politieke overtuigingen. Doe beroep op ILO-ondersteuning, eist de commissie.

In Saoudi-Arabië gaat een missie ter plaatse om op het terrein de discriminatie van migrerende werknemers, thuisarbeidsters en vrouwen te onderzoeken en wijzigingen te begeleiden.

De Dominicaanse Republiek wordt opgeroepen op te treden tegen de uitsluiting van Haïtianen en donkergekleurde Dominicanen, tegen discriminaties van geslacht en mensen die HIV-positief zijn.

Ook in Iran kennen ze wat van discriminatie van vrouwen en van bevolkings- of religieuze minderheden. Actie wordt van het land geëist. Hopelijk heeft de ILO meer aanspraak op het nieuwe meer gematigde leiderschap.

Gedwongen arbeid

Paraguay krijgt versterkte technische assistentie om de gedwongen arbeid bij de Chako-bevolking tegen te gaan.

In Maleisië gaat het niet alleen om gedwongen arbeid maar zelfs om mensenhandel, vooral migranten zijn er het slachtoffer van. Soms worden slachtoffers door het gerecht als daders aanzien.  In sterke bewoordingen wordt het land tot de orde geroepen.

Arbeidsinspectie

Mauritanië, de inspectiediensten werken er niet door gebrek aan middelen en gezien hun statuut zijn de inspecteurs niet onafhankelijk. Het land wordt verzocht zich door de ILO te laten bijstaan.

In Pakistan werkt de inspectie niet. Die bevoegdheid werd afgestaan aan de regio’s/provincies en het systeem werkt niet. Minder bekend dan het geval in Bangladesh is de brand in een kledingbedrijf dat aan 300 mensen het leven kostte. De regering heeft technische steun gevraagd maar zal duidelijk meer moeten investeren en de inspectie beter moeten organiseren.

Last but not least: Iceland

Om toch positief te eindigen na deze negatieve lijst: IJsland. Een land dat door de commissie in de bloemetjes werd gezet omwille van de vooruitgang, algemeen omwille van de herneming na de crisis op basis van goed sociaal overleg en omwille van een werkgelegenheidsbeleid dat plaats geeft aan personen met een handicap. Als het goed is, zegt de Commissie van de Normen het ook.

Flaneren langs de Geneefse promenades langs het Lemanmeer was er niet bij voor het ACV-team.