Greener Cities Partnership: de Verenigde Naties in actie voor een betere stedelijke toekomst voor iedereen.

Blog

Greener Cities Partnership: de Verenigde Naties in actie voor een betere stedelijke toekomst voor iedereen.

Greener Cities Partnership: de Verenigde Naties in actie voor een betere stedelijke toekomst voor iedereen.
Greener Cities Partnership: de Verenigde Naties in actie voor een betere stedelijke toekomst voor iedereen.

De VN-Dag die afgelopen zondag 26 oktober op de Grote Markt in Brussel gevierd werd, stond helemaal in het teken van Groene Steden. Rafael Tuts, Coördinator Stedelijke Planning en Vormgeving van VN-Habitat geeft een woordje uitleg.

Al meer dan twintig jaar werken het VN-Milieuprogramma (UNEP) en het VN-programma Menselijke Nederzettingen (VN-Habitat) samen om een antwoord te bieden op stedelijke milieuvraagstukken. In hun meest recente kaderpartnerschap (2008-2013) werd de focus gelegd op het voorzien van een betere en meer uitgebreide dienstverlening van lokale en nationale overheden om deze milieuvraagstukken aan te pakken.

Tijdens deze periode werkten beide agentschappen samen met steden om het hoofd te bieden aan klimaatverandering. Zo werd er samen met enkele partners een algemeen mondiaal protocol opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in steden te controleren. Op het nationale niveau werd Myanmar zowel door de Europese Unie als door UNEP en VN-Habitat geholpen bij het ontwerpen van een programma om klimaatverandering tegen te gaan. Het partnerschap wordt voornamelijk beschouwd als een broedplaats voor ideeën rond samenwerking, maar ook als een uniek mechanisme dat de geboekte vooruitgang nauwkeurig opvolgt en rapporteert.

De Greener Cities Partnership hoopt deze samenwerking nog verder uit te breiden. In het licht van de snelle verstedelijking en met het oog op het bekomen van duurzame urbanisatie stelt het partnerschap voor om, naast de huidige, overwegend sectorale werkmethode in de aanpak van stedelijke milieuvraagstukken, ook een holistische stedenbouwkundige benadering te voorzien die deze strategie kan aanvullen.

Drie punten krijgen absolute prioriteit in het kader van het Greener Cities Partnership. Veerkracht en energie-efficiëntie vormen hierbij een eerste aandachtspunt. Het doel is om een beter begrip te verkrijgen van de manier waarop de veerkracht van steden beïnvloedt wordt door zuiniger om te gaan met energie. In heel wat Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen zullen niet alleen de energiestromen over de gehele stad gemonitord worden, maar zullen ook de (groot)stedelijke wetgeving en stadsplanningen onderworpen worden aan analyse. Verder zullen demonstratieprojecten ernaar streven om de veerkracht te versterken en om efficiënter om te springen met energie door enerzijds de plannen van het stadsgewest te herzien en anderzijds de stad ‘op te vullen’. Zo zullen stukken verloederde grond een nieuw leven krijgen door bijvoorbeeld oude industrieterreinen her in te richten en de woonkern compacter te maken.

Een tweede punt heeft betrekking op duurzaam vervoer en mobiliteit. In de komende jaren zal de transportsector in Afrika snel uitgroeien tot een reus op vlak van de uitstoot van broeikasgassen. Afrikaanse steden breiden steeds verder uit en dit tegen een nooit eerder geziene snelheid. Daarnaast is er de scherpe bevolkingsgroei, het hoge aantal gemotoriseerde voertuigen en het toenemende aantal files waardoor de mobiliteit

afneemt en steeds meer mensen te kampen krijgen met gezondheidsproblemen vanwege de vervuiling.

Deze kwestie zal vooral aangepakt worden door het gebruik van bussen te promoten en niet-gemotoriseerde vervoersvoorzieningen te introduceren. Daarnaast zal ook een forum worden opgericht dat zal instaan voor de promotie van duurzaam transport in Afrika.

Tenslotte richt het Greener Cities Partnership zijn pijlen op afval en afvalwaterbeheer. Een aantal steden zullen ondersteund worden in het ontwikkelen van geïntegreerde afvalbeheersstrategieën, zowel voor vaste afvalstoffen als voor afvalwater. Dit project zal de haalbaarheid van een alomvattende strategie aantonen, activiteiten opvoeren voor capaciteitsopbouw en een systeem introduceren om kennis sneller te verspreiden.

Door te focussen op veerkracht, mobiliteit en afval, kan besloten worden dat het overkoepelende doel van deze samenwerking het properder, productiever en inclusiever maken van steden is. Dit hoopt men te bereiken door zich te richten op de basisbehoeften van gemarginaliseerde en kwetsbare bevolkingsgroepen en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

Het Greener Cities Partnership werd opgericht in april 2014 tijdens het Stedelijke Wereldforum in Medellin, Colombia. Dit ter aanloop naar de derde conferentie van de Verenigde Naties over behuizing en duurzame stedelijke ontwikkeling (Habitat III) die zal doorgaan in 2016. In deze periode kan de toegevoegde waarde en synergie van het gezamelijke werk van de twee VN-agentschappen aangetoond worden, met het oog op een betere stedelijke toekomst voor iedereen.