Mijn naam is Albert, lgbti-activist in Afrika

Blog

'Ik wil in een land wonen waar lgbti-personen vrije individuen zijn, niet worden gediscrimineerd en eerlijke kansen krijgen'

Mijn naam is Albert, lgbti-activist in Afrika

Mijn naam is Albert, lgbti-activist in Afrika
Mijn naam is Albert, lgbti-activist in Afrika

Albert is lgbti-activist in het Grote Merengebied in Midden-Afrika. Waar hij opgroeide, bestaan er tal van misvattingen over homoseksualiteit. Sinds enkele jaren is hij aangesteld als coördinator van een coalitie van 18 lgbti-organisaties en werkt hij aan de empowerment van de community.

Travis Lupick / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Travis Lupick / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Albert is lgbti-activist in het Grote Merengebied in Midden-Afrika. Waar hij opgroeide, bestaan er tal van misvattingen over homoseksualiteit. Sinds enkele jaren is hij aangesteld als coördinator van een coalitie van 18 lgbti-organisaties en werkt hij aan de empowerment van de community. In deze blog vertelt hij zijn verhaal.

Tot een paar jaar geleden werkte ik als boekhouder. Mijn baas ontsloeg me op staande voet toen hij ontdekte dat ik op mannen val. Nochtans ben ik hoog opgeleid en bekwaam, en voerde ik mijn werk altijd met veel efficiëntie uit. De beslissing om me ‘permanent naar huis te sturen’ was louter gebaseerd op mijn seksuele geaardheid.

Moest mijn baas me vandaag bellen en me mijn job terug aanbieden, zou ik toch weigeren. Daar moet ik geen twee keer over nadenken. Ik hou van mijn nieuwe job als lgbti-activist. Ik haal heel wat meer voldoening uit het helpen van de lgbti-gemeenschap dan ik ooit haalde uit mijn werk als boekhouder. Samen met mijn collega’s kan ik nu echt een verschil maken.

‘Hier ben ik, fier en lgbti-activist’

Lgbti-activist word je niet zomaar van de ene dag op de andere. Al mijn goede en slechte ervaringen als homoseksuele man hebben mij gevormd tot wie ik ben, hebben naar dit punt in mijn leven geleid. Ik had immers al op jonge leeftijd door dat ik anders was. Heel lang hield ik die verlangens stil omdat ik wist dat ik vooral op onbegrip zou stuiten. Want waar ik vandaan kom, bestaan er namelijk tal van misvattingen over homoseksuele mannen. Die misvattingen leiden tot stigmatisering en discriminatie.

Zo wordt er geloofd dat homoseksuele personen bezeten zijn door kwaadaardige geesten, of door de duivel in hoogsteigen persoon. Anderen zien homoseksualiteit als eigen aan de Westerse cultuur, en vreemd aan de onze. Homoseksuele mensen worden dan bestempeld als ‘na-apers’ die ‘gewoon moeten leren om normaal te doen’. Hier leeft sterk het idee van homoseksualiteit als ‘the white man’s disease’ en een ‘Europees importproduct’.

Je kan je niet inzetten als lgbti+ activist als je zelf niet weet wie je bent en hoe je je identificeert.

Lgbti+-personen worden in alle aspecten van onze samenleving dagdagelijks geconfronteerd met stigma, discriminatie en uitsluitingsmechanismen. Dit gaat van onderwijs tot familie, toegang tot gezondheidszorg en het vinden van werk.

Met de coalitie en de lokale lgbti+ organisaties vechten we elke dag tegen deze stigma en discriminering, en werken we aan de empowerment van onze community. We vechten voor een betere toekomst voor lgbti-personen, en zo ook voor een betere toekomst voor onze hele samenleving.

Sensibilisering

Homoseksualiteit is hier niet illegaal, maar er is ook geen wetgeving die lgbti-personen actief beschermt tegen deze discriminatie en stigmatisering. De misvattingen en het gebrek aan repercussies voor daders, geven aanleiding tot haatmisdrijven tegen mensen uit de lgbti-gemeenschap. Het is dan ook niet verrassend dat heel wat lgbti-personen hun geaardheid geheim houden.

Als activist zet ik me daarom in voor sensibilisering van mijn landgenoten. Ik hoop hen te doen inzien dat homoseksualiteit iets natuurlijks is, aangeboren, en niet iets om bang voor te zijn. Daarmee ga ik de strijd aan tegen onwetendheid, stigmatisering en discriminatie. Daarnaast hoop ik landgenoten uit de lgbti-gemeenschap te kunnen stimuleren om in het reine te komen met hun geaardheid en om trots te zijn op wie ze zijn. Heel wat mensen weten immers niet wie ze zelf zijn en hebben moeite met hun seksuele en gender identiteit.

Als coördinator van de coalitie is het mijn eerste taak om ervoor te zorgen dat de lidorganisaties hun werk kunnen doen. We organiseren uitwisselingen om strategieën te ontwikkelen en we ontwikkelen samen standpunten omtrent maatschappelijke thema’s, we zetten ook samen met de lidorganisaties sensibiliseringscamapagnes op, we volgen rechtszaken op, we organiseren activiteiten zoals een jaarlijkse IDAHOT, en hopelijk dit jaar ook een eerste pride.

Daarnaast zijn we met de coalitie het eerste aanspreekpunt voor nationale en internationale middenveldorganisaties en overheden en faciliteren we het werk van onze lidorganisaties door ook op zoek te gaan fondsen.

Netwerken, dialogen stimuleren en mensen met elkaar in verbinding brengen, is cruciaal voor mijn werk. Ik doe er alles aan om niet alleen op nationaal vlak actief te kunnen zijn, maar ook op regionaal en internationaal niveau. Ik probeer te netwerken met zoveel mogelijk buitenlandse ambassades, al zijn die meestal terughoudend omdat steun aan de lgbti-gemeenschap hun relatie met lokale overheden negatief kan beïnvloeden.

Als beleidsmakers zich gedwongen voelen, kan je hun steun vergeten.

Verder probeer ik binnen- en buitenlandse ngo’s die werken rond mensenrechten en inclusie in kaart te brengen. Door met hen samen te werken, leer ik hoe ik op de meest doeltreffende manier voor de belangen van de lgbti-gemeenschap kan pleiten. Via hen kan ik ook deelnemen aan conferenties, waar ik nog meer kan netwerken, en samen met anderen strategieën kan ontwikkelen.

© Albert Nabonibo

Albert Nabonibo

© Albert Nabonibo

Mijn samenwerking met buitenlandse organisaties is in de eerste plaats gericht op sensibilisering voor meer verdraagzaamheid en een grotere tolerantie. Hoewel alle hulp van buitenaf nodig en welkom is, is het essentieel dat buitenlandse actoren geen directe druk uitoefenen op onze regering. Dat zou alleen een omgekeerd effect hebben.

Als beleidsmakers zich gedwongen voelen, kan je hun steun vergeten. Het komt er vooral op aan onze beleidsmakers te inspireren en een zacht duwtje in de rug te geven voor het aangaan van de dialoog en voor het erkennen van de rechten van lgbti-personen als volwaardig onderdeel van de mensenrechten. Maar uiteindelijk blijft het onze strijd. Als lokale lgbti-gemeenschap moeten we vooral onze eigen stem laten horen. Wij moeten in de frontlinie staan.

Nood aan invloedrijke bondgenoten

Helaas hebben we op nationaal niveau nog geen partnerschappen om onze rechten actief te bevorderen en structurele veranderingen af te dwingen. Toch hoop ik daar snel verandering in te kunnen brengen. Ik geloof dat invloedrijke figuren zoals geloofsleiders en overheidsambtenaren mensen ten goede kunnen beïnvloeden.

Zij spelen een grote rol in onze gemeenschappen, en kunnen hun invloed en hun platformen gebruiken om de denkpatronen van mensen te veranderen. Zo kunnen zij een sleutelrol spelen in het uitbouwen van een samenleving waarin alle individuen in vrijheid hun eigen leven kunnen leiden - vrij van discriminatie, vervolging en strijd.

Het is belangrijk dat kerkleiders een inclusief evangelie prediken en ons niet wegzetten als dragers van satanische geesten.

Het is belangrijk dat kerkleiders een inclusief evangelie prediken en ons niet wegzetten als dragers van satanische geesten. Priesters die alle godlievende schapen in hun kudde verwelkomen, zonder uitsluiting of discriminatie op basis van seksuele geaardheid, geven daarmee een bijzonder belangrijk signaal. Zo hebben we ook een lidorganisatie die zelf een inclusieve kerk opzette, en ook op deze manier de dialoog met andere kerkleiders aangaat.

Regeringsfunctionarissen kunnen inclusie bevorderen via beleidsclausules, door de rechten van alle burgers actief te bevorderen –van vrouwen, personen met een handicap en lgbti-personen. Zo heeft iedereen recht op onderwijs, recht op werk, recht op toegang tot gezondheidszorg, het recht om veilig over straat te wandelen, … onafhankelijk van je genderidentiteit, je seksuele geaardheid of je handicap.

De registratie van lgbti-organisaties mogelijk maken, zou al een eerste stap in de goede richting zijn. Tot onze grote spijt en frustratie, is dit momenteel uitgesloten. Via registratie zouden we financiering kunnen aanvragen, projecten uitvoeren, en deelnemen aan lobbywerk via formele kanalen.

Love always wins

Hoewel er dus nog veel moet gebeuren, ben ik erg blij te zien dat we de afgelopen jaren grote vooruitgang hebben geboekt. Ik zie initiatieven tot bloei komen waarvan ik dacht dat ze onmogelijk waren. Onze lgbti-coalitie organiseerde bijvoorbeeld verschillende vormingen. We organiseren trajecten voor de lidorganisaties over hoe je een organisatie moet ontwikkelen en coördineren, maar we empoweren de activisten ook op persoonlijk vlak. Je kan je immers niet inzetten als lgbti+ activist als je zelf niet weet wie je bent en hoe je je identificeert.

We organiseren ook succesvolle evenementen voor de ‘Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie’ (IDAHOT). Momenteel plannen we het allereerste pride-evenement in mijn land. Als we daarin slagen, wordt dat een historische gebeurtenis.

Ik wil in een land wonen waar lgbti-personen vrije individuen zijn, niet worden gediscrimineerd en eerlijke kansen krijgen.

Ik wil in een land wonen waar lgbti-personen vrije individuen zijn, niet worden gediscrimineerd en eerlijke kansen krijgen. Ik weet dat het een lang en zwaar proces zal worden, maar elke stap in de goede richting is een overwinning. Alleen kan ik niets bereiken, maar samen is alles mogelijk.

Ik moedig je aan om ook jouw steentje bij te dragen door je lokale lgbti-organisaties te steunen, petities te ondertekenen, relevante posts te delen, in dialoog te gaan, en onrecht nooit de rug toe te keren. Want de waarheid is dat niemand beter is dan een ander. We moeten onze eigen levens leiden, trouw aan onszelf, en met respect voor alle andere mensen die hetzelfde beogen. Love always wins.

Al is mijn leven als homoseksuele man zeker niet gemakkelijk en worden we dagelijks geconfronteerd met de stigma, discriminering en uitsluitingsmechanismen; dat houdt me niet tegen te blijven vechten voor een meer tolerante samenleving. Vandaag durf ik dan ook zeggen : ‘Hier ben ik; mijn naam is Albert, en ik ben fier dat ik mijzelf een lgbti-activist mag noemen’.