Hoe kan een lokaal bestuur migratie in goede banen leiden?

Blog

Steden van de toekomst

Hoe kan een lokaal bestuur migratie in goede banen leiden?

Hoe kan een lokaal bestuur migratie in goede banen leiden?
Hoe kan een lokaal bestuur migratie in goede banen leiden?

Sinds mensenheugenis heeft de mens zich steeds verplaatst, op zoek naar betere grond, betere bronnen of meer kansen voor hun kinderen. Mobiliteit is het oudste en meest succesvolle wapen van de mensheid in de strijd tegen armoede. Mobiliteit maakt de armen rijker, én de rijken rijker door het verspreiden van rijkdom, handel en kennis die ons allen ten goede komen.
Niettemin komen vandaag de gemeenschap van herkomst en aankomst onder een steeds grotere en slopende druk te staan. Dus hebben we oplossingen nodig die in het voordeel spelen van zowel de nieuwkomers als de gastgemeenschappen waar zij toekomen.

Migratie wordt gedreven door een waaier van push and pull factoren (een push factor duwt mensen naar de optie van migratie, de pull factor trekt mensen aan om te migreren, nvdr) die, op hun beurt, gevormd worden door contexten of omstandigheden. Er zijn momenteel 250 miljoen migranten wereldwijd die allemaal moeilijkheden ondervinden.  Velen werden gedwongen om te verhuizen, zochten een schuilplaats en bevinden zich nu tussen diegenen die al worstelen met armoede in lage-inkomenslanden.

En toch, ongeacht van waar de migranten zich bevinden – of waarom – met meer dan de helft van de wereldbevolking woonachtig in steden, zijn migratie en de drijffactoren hoofdzakelijk van stedelijk aard.

Mensen zijn uiteraard aangetrokken tot de natuurijke concentratie van diensten en kansen die je kan vinden in een menselijke nederzetting. Maar er zijn ook andere, meer subtiele pull factors.

Steden bieden meestal veel kansen op participatie, zodat de eisen van migranten gehoord worden. Hun instituties staan dichter bij de bevolking en zijn beter afgestemd op het begrijpen van de verschillende behoeftes van mensen. Steden kunnen ook rechtsreeks profiteren van nieuwe input in processen en workflow, én kunnen een toegenomen instroom van werknemers sneller opvangen.

Tegelijkertijd worden lokale besturen ook geconfronteerd met de onmiddelijke eisen wat betreft middelen om diensten te voorzien voor verschillende lagen van de bevolking. Die besturen hebben ook een beter contact met de burger wat hen toelaat te begrijpen welke verschillende aanpakken de meest efficiënte toegang verschaft.

Daarom zijn lokale autoriteiten van groot belang om de dialoog over migratie te stimuleren en om de kansen te grijpen die migratie voor de lokale en nationale contexten met zich meebrengt. Stedenbouwkundigen moeten rekening houden met migratie als ze kijken naar de toekomst van stedelijke gebieden en menselijke nederzettingen.

We moeten deze uitdaging samen actief aangaan.

In december 2018 komen de VN-lidstaten bij elkaar in Marokko om het eerste Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) goed te keuren. De GCM zal een kader bieden voor uitgebreide internationale samenwerking op het gebied van migratie en menselijke mobiliteit en een reeks uitvoerbare verplichtingen, implementatiemiddelen en een opvolgsysteem uiteenzetten.

In de aanloop hiervan organiseerden de stad Mechelen en de regering van België de Global Conference on Cities and Migration op 16 en 17 november.

De conferentie had als doel invloed uit te oefenen op de opvattingen van besluitvormers over uitvoerbare aanbevelingen omtrent samenwerking rond migratiebeleid op lokaal en nationaal niveau, in het kader van vervolgprojecten op de Habitat III-conferentie en de New Urban Agenda, en als input voor de Global Compact.

Er werd gezocht naar effectievere benaderingen van stedelijk bestuur die een grotere diversiteit mogelijk kunnen maken, waaronder migratiebeleid voor inclusieve groei. De gesprekken van de conferentie resulteerden in de Verklaring van Mechelen over Steden en Migratie, die voor het voorbereidingsproces van de GCM, voorafgaand aan de intergouvernementele vergadering in Mexico in december 2017, zal gebruikt worden.

De uitdagingen die migratie met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Met een eerlijke en open dialoog over hoe we onze steden better kunnen plannen en beheren, zullen er zich betere opportuniteiten voordoen.

Een opiniestuk door Dr Joan Clos, Uitvoerend Directeur van UN-Habitat; William Lacy Swing, Director General van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM); en Emilia Saiz, Adjunct Secretaris-Generaal bij United Cities and Local Governments (UCLG)