De kiezer heeft gesproken, maar wat heeft hij gezegd?

Column

Het signaal van de kiezer

De kiezer heeft gesproken, maar wat heeft hij gezegd?

De kiezer heeft gesproken, maar wat heeft hij gezegd?
De kiezer heeft gesproken, maar wat heeft hij gezegd?

Het geroep over het 'signaal van de kiezer' is hoogst hypocriet, zegt Walter Zinzen. Welk signaal van welke kiezer? Blijkbaar bedoelen sommigen er uitsluitend de 18% van het Vlaams Belang mee. Maar wat dan met de 82% die niet voor het Belang hebben gestemd?

© Brecht Goris

Walter Zinzen

© Brecht Goris

Heeft u ook Martine Tanghe gehoord op het einde van de verkiezingsmarathon op 26 mei? Om de uitzending af te sluiten, richtte ze zich tot de kijker/kiezer en zeide: ‘U heeft gesproken, maar wat heeft u gezegd?’ Wat een geniale samenvatting was dat van een verkiezingsuitslag , die veel verliezers en weinig winnaars had opgeleverd. En een vraag die eigenlijk een antwoord was op een andere vraag: heeft de kiezer altijd gelijk?

Martine heeft het niet zo geformuleerd maar het antwoord is natuurlijk: nee, de kiezer heeft nooit gelijk, want DE kiezer bestaat niet. Iedere partij die aan de verkiezingen meedeed, heeft kiezers gehad, de ene veel, de andere weinig, de ene rechts, de andere links en nog een derde iets tussen in. Hoe kunnen al die kiezers gelijk hebben? Het eigene aan de democratie is precies dat niet één kiezer gelijk heeft, het is juist het “georganiseerd meningsverschil” dat de democratie anders maakt dan een dictatuur. Daar kiest de kiezer voor één partij en dus heeft hij gelijk, dat vindt althans de dictator.

In deze context is het geroep over het “signaal van de kiezer” hoogst hypocriet. Welk signaal van welke kiezer? Blijkbaar bedoelen sommigen er uitsluitend de 18% van het Vlaams Belang mee. Maar wat dan met de 82% die niet voor het Belang hebben gestemd? Groen en PvdA bijvoorbeeld hebben ook kiezers gewonnen. Minder dan Vlaams Belang, akkoord. Maar zij hebben kennelijk geen gelijk, met hun signaal hoeft geen rekening te worden gehouden. Ook vraagt niemand zich af welk signaal de 300.000 kiezers hebben afgegeven, die de N-VA de rug hebben toegekeerd.

Hoe kun je nu als christelijk, respectievelijk socialistisch mens zo’n onchristelijke en anti-socialistische onzin uitkramen?

En dan zwijgen we nog over de Waalse en Brusselse kiezer. Diens signaal hoeft kennelijk helemaal niet te worden begrepen. Ook over het signaal van de één miljoen kiezers die helemaal niet hebben gestemd, wordt zedig gezwegen. Behalve dan door Kristof Calvo, die voorstelt de blanco-stemmers het parlement te laten toespreken. Ben zeer benieuwd hoe hij dat concreet gaat aanpakken, maar het is tenminste een poging om ook dit diffuse signaal op te vangen.

Een betere poging ook dan te horen is bij sommige christen-en sociaal-democraten. De onvermijdelijke Hendrik Bogaert bij CD&V, maar ook het aanstormend jong sp.a–talent Conner Rousseau pleiten voor een strenger asiel- en migratiebeleid, want dat zou “de kiezer” willen. Hoe kun je nu als christelijk, respectievelijk socialistisch mens zo’n onchristelijke en anti-socialistische onzin uitkramen?

Naar men zegt is voor CD&V het evangelie nog altijd een grote inspiratiebron. Ik neem aan dat de heer Bogaert – en de CD&V-ers die het met hem eens zijn – dus af en toe een blik werpt op het evangelie volgens Matteus en daar kennis neemt van de volgende woorden van Christus: ‘I__k had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteüs 25, 35-36)’

De opdracht die Jezus hier aan zijn volgelingen geeft, noemt men de zeven werken van barmhartigheid. Bestaat er een tekst in de christelijke traditie die meer van toepassing is op de zogenaamde transmigranten in het Maximiliaanpark en (voorheen) het Noordstation? Toch heeft de voormalige staatssecretaris voor Deportatie, de heer Francken, zelf ook naar eigen zeggen een diepgelovige, geprobeerd om burgers die de opdracht van Jezus letterlijk probeerden uit te voeren in de gevangenis te laten gooien. (Daar kon Francken ze dan gaan bezoeken. Toch een werkje van barmhartigheid).

Ook de zeer christelijke gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, zou zich eens in het evangelie, waarmee hij ongetwijfeld opgegroeid is, mogen verdiepen i.p.v. een priester te bekritiseren die de hongerigen spijsde, de dorstigen laafde en de vreemdelingen opnam. Schande kome over u, meneer Decaluwé, in de hel zult gij branden!

Marxisten durven de leden van sp.a en PS zichzelf niet meer te noemen. Maar moeten ze daarom extreemrechts napraten in de hoop op ranzig electoraal succes?

Gij zult daar dan uw treurig lot delen met uw partijvoorzitter Beke, die het bestond om te beweren dat “gelukzoekers” hier niet horen. Wat is er mis met gelukzoekers? Zouden onze zeer christelijke politici eens voor één keertje niet naar de paus luisteren? En zich herinneren dat de tienduizenden West-Vlamingen die eind 19e, begin 20e eeuw naar Amerika migreerden toch ook maar “gelukzoekers” waren?

Driewerf helaas, ook bij zichzelf socialisten noemende mensen zijn er lieden, die menen het signaal van de kiezer te moeten interpreteren als een oproep tot hardvochtigheid en onmenselijkheid tegenover landverhuizers en vluchtelingen. Ook zij hebben de teksten van hun geestelijke vader bij het grof vuil gezet. Beoogde Karl Marx niet een einde te maken aan de uitbuiting van de mens door de mens? Marxisten durven de leden van sp.a en PS zichzelf niet meer te noemen. Maar moeten ze daarom, naar het voorbeeld van hun Deense geestesgenoten, extreemrechts napraten in de hoop op ranzig electoraal succes?

Waarom eens niet naar andere buitenlandse voorbeelden kijken, bijvoorbeeld naar Ierland? Wat denken ze bijvoorbeeld van dit citaat: ‘De wereldwijde vluchtelingencrisis is aangestuurd door armoede, oorlog en ellende. Het is een scherpe veroordeling van het wereldwijde winstsysteem. Het kapitalisme heeft niets anders dan armoede en ellende te bieden aan een steeds grotere groep van de wereldbevolking. Er zijn tot 60 miljoen vluchtelingen en intern verplaatste personen. Dit cijfer ging de afgelopen vier jaar met 20 miljoen omhoog. Het immense menselijke lijden dat inherent is aan een situatie waarin miljoenen mensen moeten vluchten, is het gevolg van imperialistische interventies en jarenlange oorlogen in het Midden-Oosten.’

Deze tekst is afkomstig van drie Ierse volksvertegenwoordigers, leden van de…socialistische partij. Ze liepen mee in een optocht die opriep tot solidariteit met en het verwelkomen van de “armen en de verdrukten”. Alsof de Here Jezus zelf aan het woord was, potjandorie! Waarom horen we in Vlaanderen, Brussel en Wallonië nooit ofte nimmer een “socialist” een zelfde redenering hanteren, nooit aan “de mensen” verklaren dat het niet de schuld is van de “vremden” dat hun pensioen te klein is maar van het neo-liberaal kapitalistisch systeem dat de afgelopen vijf jaar constant “gesnoeid” heeft om te “groeien”?

Dat de nieuwe fractieleider van de sp.a in het Vlaams parlement exact dezelfde bewoordingen gebruikt als Vlaams Belang en NV-A , dat is toch te gek voor woorden? Op één punt echter volg ik Conner Rousseau helemaal. Hij wil een nieuwe naam voor zijn partij. Geheel en al terecht. Want sp.a betekent “Socialistische Partij Anders”, een uitvinding van Patrick Janssens, wiens bedoeling het was zijn partij om te vormen tot “Sociaal Progressief Alternatief”. Zelfs het woord socialisme wou hij doen verdwijnen.

Een nieuwe naam is dus inderdaad wenselijk. Bijvoorbeeld ES, “Echte Socialisten”. En vernieuw dan tegelijk het partijprogramma. Maak er één van dat regelrecht ingaat tegen de leugens van Vlaams Belang en consoorten. Geef de herdoopte socialisten als slogan mee “Mensen eerst”, àlle mensen, van waar ze ook komen, welke ook hun huidskleur is, wat voor godsdienst ze ook aanhangen. En hou in hemelsnaam op de aap uit te hangen.