Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop

VN top levert een lange lijst van beloftes op van wereldleiders, bedrijven en het middenveld. Wat nu?

Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop

Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop
Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop

De Klimaat Actie Top die op 23 september in New York plaatsvond, leverde heel wat beloftes op van wereldleiders, bedrijven en het middenveld. Een veelbelovende poging om wereldwijd klimaatacties op te drijven. Maar wat werd er nu net beloofd? En zijn deze beloftes haalbaar?

Evenecer Andujar / Pexels (CC0)

Evenecer Andujar / Pexels (CC0)

Gulle beloftes alom op de klimaattop in New York afgelopen september. Na de beloftes is het tijd voor actie. Tijdens de opkomende VN klimaattoppen — in Chili in december van dit jaar, en in het Verenigd Koninkrijk in 2020 — zullen de hieronder genoemde partijen verantwoording dienen af te leggen voor de vooruitgang die ze al dan niet geboekt hebben.

Hier een (onvolledig) overzicht van de initiatieven, beloften en doelen die op de New Yorkse Klimaattop werden gesteld:

Ambitie, Ambitie ambitie

 • 59 landen hebben de intentie uitgesproken om hun nationale klimaatplannen voor het Akkoord van Parijs te verbeteren (de zogenaamde “Nationally Determinded Contributions”) in 2020. Dit komt bovenop 11 landen die reeds aangaven aan meer ambitieuze klimaatplannen te werken, waaronder Denemarken Duitsland en Frankrijk.

 • België, Luxemburg, Nederland, Duitsland en 62 andere landen stelden tot doel om koolstofneutraal te zijn tegen 2050

 • Alle 47 minst ontwikkelde landen (LDC’s) bevestigden dat ze hun nationale klimaatplannen zullen bijstellen nog voor het Akkoord van Parijs in werking treed in 2020, en klimaatneutraliteit zullen bereiken voor 2050. Voor velen is dit echter afhankelijk van klimaatfinanciering van rijkere landen.

Europese beloftes

 • De Europese Unie beloofde dat het ten minste 25% van de volgende begroting opzij zou zetten voor klimaatgerelateerde activiteiten.

 • België stelde dat het haar klimaatfinanciering zou verdubbelen, van 10 naar 20 miljoen per jaar, maar dat het parlement dit nog diende goed te keuren.

 • Frankrijk, Duitsland en Nederland drongen aan op een vermindering van de EU uitstoot met 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 – momenteel is het EU emissie reductie doel 40%.

 • Frankrijk stelde dat het niet langer handelsovereenkomsten zou sluiten met landen die een beleid hebben dat in strijd is met Akkoord van Parijs.

 • Duitsland en Slovakije sloten zich aan bij de coalitie van landen die de overschakeling van steenkool naar hernieuwbare energie maken, de Powering Past Coal Alliance. De coalitie heeft nu 32 nationale regeringen, 25 subnationale regeringen en 34 bedrijven als lid.

 • Finland zette de ambitieuse belofte neer dat het koolstofneutraal zou zijn tegen 2035, en spoedig nadien zelfs “CO2-negatief” zou worden.

 • Slovakije beloofde om subsidies aan kolenmijnen te beëindigen tegen 2023 en al zijn resterende koolmijnen zo snel mogelijk te sluiten. Het heeft zich ook gebonden aan koolstofneutraliteit tegen 2050.

 • Ierland kondigde aan een moratorium in te stellen voor exploratie naar nieuw oliebronnen, maar stelde dat het nog steeds van plan is om gas te gebruiken als een “transitiebrandstof”.

 • Rusland heeft het Akkoord van Parijs geratificeerd – er blijven nog 11 landen over die het Akkoord nog niet formeel aanvaard hebben.

 • Italië beloofde dat het zou ophouden steenkool te gebruiken tegen 2025, en klimaatneutraal zou zijn tegen 2050. Het verbond zich er ook toe een “Green New Deal” in te voeren en subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen.

 • Griekenland beloofde alle bruinkoolcentrales tegen 2028 te sluiten, en alle steenkoolcentrales tegen 2020.

 • Hongarije beloofde om alle koolcentrales tegen 2030 te sluiten en het bosareaal met 30% te verhogen tegen 2030.

 • Zweden, Zuid-Korea, Denemarken en IJsland hebben een verdubbeling van hun bijdrage aan het Groene Klimaatfonds aangekondigd. In totaal hebben 12 landen financieringsaankondigingen aan het fonds gedaan, waaronder Nederland, Spanje, Oostenrijk, Monaco, Slovenië, Hongarije en Liechtenstein.

 • Het Verenigd Koninkrijk beloofde zijn klimaatfinanciering via ontwikkelingshulp in het buitenland te verdubbelen tot £ 11,6 miljard in de komende vijf jaar.

Beloftes uit Azië

 • De Indische regering kondigde aan dat het het aandeel aan hernieuwbare energie zal verhogen tot 175 GW tegen 2022, met als doel het op de lange termijn te verhogen tot 450 GW.

 • Indonesië beloofde de subsidies voor fossiele brandstoffen te verlagen en groene financieringsmechanismen zou ontwikkelen.

 • Pakistan heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 “land degradatie neutraliteit” te bereiken door ten minste 30% van de aangetaste bossen, 5% van de aangetaste akkerlanden, 6% van de aangetaste graslanden en 10% van het aangetaste moerasland te herstellen. Het zal de komende vijf jaar ook 10 miljard bomen planten.

Klimaat Ambitie uit Afrika

 • Zuid-Afrika heeft toegezegd een rechtvaardig transitieplan te creëren, en een klimaatwet goed te keuren inzake sectorale emissiedoelstellingen. Het beloofde ook een programma te ontwikkelen om gedegradeerd land, subtropische struikgewassen en graslanden te herstellen, de bosbouw uit te breiden en landbouw te reguleren.

 • Marokko beloofde om tegen 2030 meer dan de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te produceren.

 • Sierra Leone zal 2 miljoen bomen planten tegen 2023.

 • Nigeria stelde dat het jongeren in dienst zal nemen om 25 miljoen bomen te planten.

 • Kenia beloofde 2 miljard bomen te planten tegen 2022.

 • Ethiopië bevestigde opnieuw zijn engagement om 4 miljard nieuwe bomen per jaar te planten.

 • Congo beloofde plechtig om tenminste 60% van de bosbedekking in het land te stabiliseren.

 • Een nieuw Afrikaans klimaat aanpassingsinitiatief beloofde te zorgen voor regionale samenwerking op het gebied van adaptatie, en de investering van 1 miljard US dollar in klimaatfinanciering voor Afrikaanse landen.

 • Marokko en Ethiopië lanceerden een Coalitie voor toegang tot Duurzame Energie, met het doel om minst ontwikkelde landen van hernieuwbare energie te voorzien.

 • De Marokkaanse Mohammed VI-stichting creerde een Afrikaanse Jeugd Klimaat-Hub, om leiderschap en innovatie van Afrikaanse jongeren onder de aandacht te brengen.

Latijns-Amerika in Actie

 • Chili beloofde om te schakelen naar een volledig koolstofarme energiemix, zonder een datum te stellen.

 • Bolivia zei dat het alle huishoudens van 100% hernieuwbare energie zou voorzien, en het hele land voor 79%, tegen 2030.

 • Guatemala beloofde om 1,5 miljoen hectare bebost land te herstellen tegen 2022.

 • Colombia heeft zich ertoe verbonden om 300.000 hectare bos te herstellen in de volgende drie jaar, en in te zetten op agro-bosbouw en duurzaam bosbeheer.

Kleine eilandstaten en Oceanie

 • De coalitie van kleine eilandstaten stelde zich gezamenlijk tot doel om hun klimaatplannen voor het Akkoord van Parijs te verbeteren tegen 2020, en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De coalitie is van plan over te schakelen naar 100% hernieuwbare energie tegen 2030.

 • Fiji verbond zich ertoe om een miljoen nieuwe bomen te planten.

 • Barbados beloofde eind 2020 een miljoen bomen te planten, en riep al zijn burgers over de hele wereld op om te komen helpen.

 • Nieuw-Zeeland heeft zich ertoe verbonden om tegen 2028 een miljard bomen te planten en van het land ‘de meest duurzame voedselproducent ter wereld’ te maken.

Steden en Regio’s

 • Een initiatief voor klimaatvriendelijke steden, onder leiding van Duitsland,Frankrijk, het VK, Mexico, Luxemburg, Kameroen en Japan, beloofde om meer dan 2000 steden te helpen hun ecologische voetafdruk te verminderen.

 • 102 steden beloofden klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

 • 10 regio’s, 93 bedrijven en 12 investeerders zeiden dat ze tegen 2050 CO2-neutraliteit zouden bereiken.

 • 71 steden en 41 laden beloofden luchtvervuiling terug te dringen door publiek transport en stadplanning aan te passen.

 • 100 organisaties, waaronder overheden, de privaatsector en verschillende steden, beloofden een overgang naar een koolstofarme vervoerssector te versnellen.

 • Een initatief om de meer dan 600 miljoen mensen die in slopenwijken leven uit de armoede te helpen tegen 2030 werd genomen door Turkije, Kenia, de gouverneur van Maine in de VS, de burgemeester van Surabaya in Indonesië en de Europese Investeringsbank.

De bedrijfswereld schiet wakker

 • 87 bedrijven hebben zich ertoe verbonden om het Akkoord van Parijs in hun activiteiten te implementeren. Ondermeer Danone, Engie, Ikea, L’Oréal, Nestle en Sodexo deden deze belofte.

 • Enkele grote spelers in de scheepvaart-, energie- en financiële sector hebben zich ertoe verbonden samen te werken om van klimaatneutrale scheepvaart een commerciële realiteit te maken tegen 2030.

 • Een aantal rijke en ontwikkelingslanden, waaronder Kenia en het Verenigd Koninkrijk, beloofden de bouwsector koolstofarm te maken in een door de VN goedgekeurd initiatief. Het partnerschap zal trachten om 1 biljoen US dollar te mobiliseren voor energie-efficiënte gebouwen in ontwikkelingslanden tegen 2030.

 • Een coalitie van 19 bedrijven beloofde oplossingen te ontwikkelen om landbouwpraktijken duurzamer te maken, biodiversiteit te stimuleren en ontbossing te stoppen. Het initiatief werd gelanceerd als onderdeel van ‘One Planet Lab’ van de Franse president Emmanuel Macron. Van partners wordt verwacht dat ze beleidsaanbevelingen ontwikkelen tijdens de VN biodiversiteitconferentie die volgend jaar in China plaatsgrijpt.

De financiële sector zet in op groen

 • Meer dan 130 banken, met een vermogen van 47 biljoen US dollar, onderschreven een reeks nieuwe financiele klimaatprincipes.

 • Een groep van 24 nationale en regionale ontwikkelingsbanken, de International Development Finance Club (IDFC), beloofde om tegen 2025 1 biljoen US dollar te investeren in klimaatprojecten, met ten minste 100 miljoen dollar voor adaptatie.

 • Aandeelhouders van de “Net-Zero Asset Owner Alliance” vertegenwoordigen 2,4 biljoen dollar hebben zich ertoe verbonden hun investeringen in lijn te brengen met het ParijsAkkoord. Tot de leden van deze coalitie behoren onder meer Allianz, Caisse des Dépôts en La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

 • Een “Climate Investment Platform” werd gelanceerd om tegen 2025 1 biljoen US dollar direct in hernieuwbare energie te investern in 20 ontwikkelingslanden.

 • Verzekeringsmaatschappij AXA lanceerde ORRAA, een samenwerkingsplatform om duurzame financieringsproducten te ontwikkelen.

 • Een coalitie onder leiding van 20 instellingen uit de privaatsector, met een beheerd vermogen van 8 biljoen US dollar, werd gelanceerd met als doel klimaatrisiko’s voor investeringen in infrastructuur beter in te schatten en te verzekeren.

 • Een group van investeerders, de “Coalition for Climate Resilient Investment (CCRI)” onder leiding van het World Economic Forum, de Globale Commissie voor Adaptatie, Jamaica en het Verenigd Koninkrijk werd gelanceerd om kapitaalinvesteringen in klimaatbestendige infrastructuur te verbeteren in lage- en middeninkomenslanden.

 • Een partnershap voor het creeren van vroegtijdige waarschuwingssystemen voor klimaatrampen werd opgezet door de Internationale Federatie van het Rode Kruis.

Natuur voor het Klimaat

 • Costa Rica riep landen op om een Wereldwijde Deal voor de Natuur te sluiten, waar 30% van de oppervlakte van de aarde wordt opzijgezet als natuurreservaat. De deal zal naar alle waarschijnlijkheid worden onderhandeld op de VN biodiversiteitsconferentie in China in 2020. De Seychellen, de Verenigde Arabische Emiraten, Monaco, Gabon en Mozambique ondersteunen het initiatief al.

 • Noorwegen lanceerde een initatief voor een duurzame oceaaneconomie, waarin 14 landen, goed voor 30% van de globale kustlijn, zullen inzetten op mariene beschermde gebieden en duurzame scheepvaart.

 • Het Centraal-Afrikaanse bosinitiatief belooft de bosopervlak van Gabon, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo en Equatoriaal-Guinea te beschermen. Het Centraal-Afrikaanse regenwoud kan ongeveer 70 gigaton koolstof opslaan en staat in voor het levensonderhoud van 60 miljoen mensen.

 • 7 Centraal-Amerikaanse landen beloofden 10 miljoen hectare land opzij te zetten voor “duurzame productieve landschappen die bestand zijn tegen klimaatverandering”, met als doel de uitstoot van de betrokken landen met 40% te reduceren ten opzichte van 2010.

 • De regeringen van Duitsland en Frankrijk beloofden respectievelijk 250 miljoen en 100 miljoen US dollar bij te dragen om het Amazonewoud te beschermen, terwijl de EU zei dat het 190 miljoen euro vrijgaf via haar samenwerkings- en ontwikkelingsprogramma’s. De NGO Conservation International beloofde ook om 20 miljoen US dollar op tafel te leggen.

Missing in Action

Het was behoorlijk stil in de hoek van Brazilie, de Verenigde Staten, Australie, Japan, China en de Europese Unie tijdens de klimaattop. Ondanks een enorme reeks aan klimaatdoelstellingen van andere landen, bleven ambitieuze klimaat beloftes uit bij de grootste vervuilers ter wereld.