Een nieuw recept voor geluk

Extra

Een nieuw recept voor geluk

Daar moeten we de komende decennia aan werken, vindt de Britse econoom Tim Jackson.

Op vraag van de Britse overheid schreef Jackson een rapport Prosperity without Growth, dat uitgroeide tot een boek dat nu ook door de groene denktank Oikos in het Nederlands is vertaald. Welvaart zonder groei kaart het dilemma van de economische groei aan. Enerzijds heeft het systeem groei nodig, anderzijds zien we dat die groei het systeem in gevaar brengt. Geloven in permanente economische groei binnen een eindig systeem zoals onze planeet kan niet. Het is bovendien een mythe dat we telkens meer nodig hebben om gelukkig te zijn, ook al wil de reclame ons dat doen geloven. We moeten dringend werk maken van een nieuwe invulling van een zinvol leven, vindt Jackson.

De grote vernieuwing van dit boek is dat Jackson expliciet stilstaat bij de “sociale logica”. Wij zijn ingebed in een samenleving en onderhevig aan allerlei invloeden. Op ons eentje tegen de stroom in roeien, houden we niet vol. Verandering moet op diverse niveaus plaatsvinden: een andere economie, de overheid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, bewuste burgers moeten initiatieven opzetten. Het inspirerende boek is bijzonder lezenswaardig omdat de redenering stap voor stap wordt opgebouwd en reële uitwegen aanreikt.

Welvaart Zonder Groei door Tim Jackson is uitgegeven door Uitgeverij Jan Van Arkel & Oikos. 258 blzn. ISBN 978 90 6224 494 2