België makkelijke prooi voor aasgierfondsen

Nieuws

België makkelijke prooi voor aasgierfondsen

Het parlement moet zo snel mogelijk een wetsvoorstel goedkeuren om aasgierfondsen vleuggellam te maken, zoniet dreigen aasgierfondsen ons land veel geld te kosten en het Belgisch ontwikkelingsbeleid te blokkeren.

Open VLD heeft een wetsvoorstel ‘tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting tengevolge het optreden van aasgierfondsen’ (zie onderaan het artikel) opgesteld en biedt andere partijen aan om het voorstel samen in te dienen. Volgens Carlo Van Grootel van Open VLD moet dit wetsvoorstel onder lopende zaken vallen. In de vorige legislatuur lag al een voorontwerp van wet op tafel, maar tot een stemming is het toen nooit gekomen.
De Belgische ontwikkelingshulp in Congo Brazzaville is al sinds 30 december 2004 geblokkeerd. Toen liet Kensington International door een rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslag leggen op meer dan 5 miljoen euro ontwikkelingsgeld dat bestemd was voor het land. Bovendien wordt een uitspraak door de Brusselse rechter pas in januari of februari 2009 verwacht.

Ook voor de Democratische Republiek Congo (DRC) is dat slecht nieuws. Naar verluidt hebben al negen aasgierfondsen er schulden opgekocht, in Congo-Brazzaville zijn schulden voor een totale waarde van 400 miljoen dollar gekocht.

Ontwikkeling ligt stil

‘Alle projecten vanuit België ten voordele van Congo- Brazzaville liggen momenteel stil en dit terwijl de nood in dit land zeer hoog is. Ook diverse projecten in het kader van leningen van staat tot staat inzake infrastructuurwerken en watervoorziening in de DRC liggen momenteel stil’, zegt Open VLD-senator Paul Wille.
Ambtenaren van het Belgische ministerie van Financiën zegden gisteren (dinsdag) voor de commissie Buitenlandse Zaken dat België in Europa een van de makkelijkste prooien is voor aasgierfondsen. Het aantal inbeslagnames begint dan ook te stijgen: momenteel zijn er vijf klagers, waaronder Kensington International Limited en het Nederlandse Fokker Services.

Wat zijn aasgierfondsen?

Banken of overheden die nog geld tegoed hebben van de armste ontwikkelingslanden, maar er van uitgaan dat ze dat geld toch nooit zullen kunnen recupereren, kunnen die schulden doorverkopen. Commerciële kredietinstellingen komen als aasgieren af op deze tweedehandsmarkt voor schulden.

Deze vulture funds kopen de oorspronkelijke schuld aan een lager bedrag over dan de werkelijke waarde. Door vervolgens het ontwikkelingsland alsnog juridisch te dwingen de volledige schuld plus rente te voldoen, hopen zij er een commerciële slag uit te slaan.

**Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting tengevolge het optreden van aasgierfondsen

Artikel 1**
Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de grondwet.

Artikel 2
De bedragen bestemd voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp, toegekend aan Staten of aan Buitenlandse Organismen die de waarborg verkregen hebben van hun regering, van hun centrale bank of van een Instelling die de ontwikkelingspolitiek van een vreemde Staat ten uitvoer legt, zijn niet vatbaar voor beslag, noch overdracht.

De bedragen van de leningen toegekend aan Staten of aan buitenlandse organismen die de waarborg verkregen hebben van hun regering, van hun centrale bank of van een instelling die de ontwikkelingspolitiek van een vreemde Staat ten uitvoer legt, zoals bepaald in Artikel 5 van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende de reorganisatie van de nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de Minister van Financiën, gewijzigd bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit nr. 75 tot wijziging van de wet van 3 juni 1964, en het Koninklijk Besluit nr. 42 van 31 augustus 1939, houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de Minister van Financiën leningen aan Staten en aan vreemde organismen toe te staan, zijn niet vatbaar voor beslag, noch overdracht.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.