Europese Vluchtelingenraad: ‘Miljardensubsidies voor grensbeleid lidstaten zijn vatbaar voor misbruik’

Nieuws

Onderzoek wijst op een gebrek aan transparantie

Europese Vluchtelingenraad: ‘Miljardensubsidies voor grensbeleid lidstaten zijn vatbaar voor misbruik’

Kasper Nollet

10 juli 202411 min leestijd

Tegen 2027 zal Europa zeker 7 miljard euro aan subsidies hebben uitgegeven aan het grensbeleid van lidstaten. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Vluchtelingenraad (ECRE) en de Brusselse ngo PICUM. Die zijn kritisch: er zou te weinig controle zijn op het gebruik van de specifieke fondsen door lidstaten. Bovendien zou de Europese Commissie het nalaten om daadkrachtig op te treden in het geval van effectief misbruik.

Begin juli verscheen onderzoek naar de manier waarop de Europese Commissie de grenswachten van lidstaten financiert en hoe die lidstaten dat geld inzetten. De Brusselse ngo PICUM, die zich inzet voor de rechten van migranten zonder papieren werkte hiervoor samen met de Europese Vluchtelingenraad (ECRE). Beide organisaties zijn erg kritisch voor het gevoerde beleid van lidstaten, en de controle daarvan door Europa.

Miljardensubsidies

Wat door de organisaties specifiek werd onderzocht: het zogenaamde Border Management and Visa Instrument (BMVI), een onderdeel van Geïntegreerde Grensbeheersfonds van de EU. Wat blijkt? De middelen van het BMVI stegen volgens het rapport met 135% ten opzichte van het vorige meerjarenplan. 

Vandaag heeft het BMVI-fonds een totaalbudget van 6,2 miljard euro voor de periode 2021-2027, waarvan 4 miljard euro rechtstreeks bij lidstaten terechtkomt. Na een tussentijdse evaluatie begin 2024 kwam daar nog eens 1 miljard euro bij, wat de teller op minstens 7 miljard euro brengt.

Met de komst van het recent afgeklopte Europese Migratiepact wordt verwacht dat die som nog verder zal oplopen door het speciaal solidariteitsmechanisme dat deel is van dat pact. Lidstaten kunnen daarmee geld doneren aan een specifieke pot, dat vervolgens wordt ingezet voor landen met bijzondere noden wat migratie betreft. Ook die middelen zullen worden ondergebracht in het BMVI.

Risico's op misbruik

Migratie is al langer een kopzorg voor Europese lidstaten, vooral aan de buitengrenzen van het continent. In oktober 2021 vroegen twaalf lidstaten – waaronder Hongarije en Griekenland – in een brief aan de Europese Commissie toelating om met Europese middelen defensieve infrastructuur te mogen bouwen, zoals hekken en omheiningen met prikkeldraad. Dit om de 'hybride aanval die illegale migratie is, een halt toe te roepen'.

'Het antwoord van de Commissie was altijd kordaat: er mogen geen hekken en omheiningen worden gemaakt met de Europese middelen', vertelt Chiara Catelli, projectleider bij PICUM en auteur van het rapport, aan MO*. 

‘Het Griekse grensbeleid wordt al een tijdje onderzocht wegens onwettelijke pushbacks, toch ontvangen zij de meeste Europese middelen.’
Chiara Catelli, projectleider bij PICUM

Catelli onderzocht in de eerste plaats de manier waarop 27 lidstaten het geld uit het BMVI-fonds gebruiken, op basis van de nationale programma's die lidstaten moeten inleveren bij de Commissie. Lidstaten moeten zich houden aan overeengekomen Europese regelgeving, waarin een recht op opvang en de menswaardige behandeling van nieuwkomers is opgenomen.

'Toch zien we veel risico's op repressief gebruik van deze middelen', vindt Catelli. 'Hoewel de lidstaten het geld niet mogen gebruiken voor hekken, kopen veel landen met dat geld infrastructuur aan die de facto hetzelfde effect en doel heeft.'

Ze wijst bijvoorbeeld op omstreden detentiecentra in Griekenland, die gefinancierd worden met middelen van het BMVI. Tegen die centra voerde de Europese ombudsman een verkennend onderzoek. Daarin stelde hij formeel enkele risico's vast: de centra worden nu uitgebreid onder de loep genomen door de Commissie om inbreuken op mensenrechten vast te stellen en maatregelen ter verbetering te formuleren.

Een ander voorbeeld is het gebruik van speciale bewakingshonden. Disproportioneel geweld door zulke watch dogs werd al gesignaleerd in Kroatië, onder meer door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT). Uit het onderzoek van PICUM en ECRE blijkt dat dit werd gefinancierd met BMVI-middelen. Onder meer Polen, Litouwen en Spanje zijn van plan zulke bewakingshonden in te zetten in hun eigen programma's.

'Agressief' gebruik

Maar hoe gebruiken de lidstaten dat geld nu precies? Het valt op dat de op een na grootste som (35,66%) wordt besteed aan wat ECRE en PICUM classificeren als 'infrastructuur en uitrusting'. Het rapport geeft verschillende voorbeelden: van surveillancetechnologie in landen als Griekenland en Litouwen tot de versterking van grenspunten. 

Een AI-gestuurd surveillancesysteem in Griekenland dat met Europees geld werd gefinancierd, ontving al een boete van 175.000 euro voor het schenden van GDPR-regelgeving. Een van de onderzochte Hongaarse grenspunten uit het ECRE-rapport werd al veroordeeld door het Europees Gerechtshof wegens het onwetmatig vasthouden van migranten.

Een land als Griekenland krijgt trouwens veruit de meeste middelen van het BMVI toebedeeld, ondanks de reeds vermelde onderzoeken die er lopen naar mensenrechtenschendingen. Dat maakt het volgens Catelli des te duidelijker dat die Europese middelen over het algemeen te agressief worden gebruikt en Europa niet streng genoeg is.

Slechts 0,04% van de middelen wordt uitgegeven aan 'begeleiding en bescherming'. Dat zijn dan bijvoorbeeld uitgaven aan de identificatie en begeleiding van kwetsbare personen of kinderen, door onder meer trainingen te geven aan personeel, of door in psychologische bijstand te voorzien. 

‘De Commissie heeft een interne checklist waarmee ze landen beoordeelt, maar het komt over alsof ze zich met eender welke uitleg van lidstaten tevreden stelt.’
Chiara Catelli, projectleider bij PICUM

Catelli voegt er wel aan toe dat veel nationale programma's te vaag zijn over hun bestedingen in dat domein, waardoor het beeld mogelijk vertekend is. Toch is het voor PICUM en ECRE duidelijk te weinig. 'Nochtans is dat een van de belangrijkere doelstellingen die in de officiële BMVI-Regulatie naar voren wordt geschoven', merkt Catelli op. 

Voor haar is het probleem vooral dat er vanuit de Commissie weinig sturing is van hoe lidstaten het geld inzetten. Beschermende maatregelen mogen dan wel door de Commissie worden voorgeschreven, landen doen uiteindelijk grotendeels hun zin.

Gebrek aan controle

Hoewel lidstaten een grote vrijheid hebben wat het gebruik van BMVI-middelen betreft, vindt er toch op verschillende niveaus controle plaats. In de eerste plaats dienen de lidstaten te rapporteren over hun gebruik. 'Maar de bepalingen waaraan lidstaten zich moeten houden zijn vrij algemeen. Het gaat bijvoorbeeld over het respecteren van mensenrechten', vertelt Catelli.

De controle daarop is niet bijzonder streng, gaat ze verder. 'Hoewel landen als Hongarije, Cyprus en Polen in het verleden hun deel van de koek werd ontzegd omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, gebeurde dat bijvoorbeeld bij Griekenland niet. Is dat omdat Griekenland te belangrijk is wat betreft migratie aan de buitengrenzen van Europa? Het gaat volgens ons in ieder geval over politieke keuzes.'

‘We tasten vaak volledig in het duister wat de naleving van het Europese migratiecharter betreft.’
András Léderer, vertegenwoordiger van de Hongaarse ngo Helsinki Comité

Rond dat beslissingsproces ontbreekt transparantie. De Vluchtelingenraad noemt het voorbeeld van Hongarije. Hoewel het land van Viktor Orbán aanvankelijk geen subsidies meer kreeg omdat het niet aan de randvoorwaarden voldoet, keurde de Commissie in december 2023 toch een deel van de fondsen opnieuw goed, waaronder het BMVI-fonds. 

'Dat gebeurde na contact tussen de Commissie en Hongarije', vertelt Catelli. 'Maar we weten niet precies wat er tussen beide landen besproken is of welke argumenten zijn aangehaald.' PICUM vroeg documenten op via de wet van openbaarheid. 'De Commissie heeft wel degelijk een interne checklist waarmee ze landen beoordeelt, maar het komt bij ons over alsof ze zich met eender welke uitleg van lidstaten te pas en te onpas tevreden stelt.'

De vier grote politieke fracties in het Europees Parlement maanden de Commissie daarom aan om die beslissing in te trekken omdat er niet aan de randvoorwaarden zou zijn voldaan. Ze stuurden een brief naar de Commissie, maar vingen bot. Er loopt daarom een procedure bij het Europees Gerechtshof.

Drempels voor controle

Hoewel de Commissie zelf het gebruik van de middelen opvolgt, ligt de verantwoordelijkheid voor controle vooral bij de lidstaten. Iedere lidstaat dient een speciaal controlecomité op te richten dat het (ethisch) gebruik van de BMVI-middelen opvolgt. 

Die comités moeten daarbij vertegenwoordigers van uiteenlopende instanties betrekken en vereist de aanwezigheid van middenveldorganisaties. 'Maar veel landen vinden de aanwezigheid van middenveldorganisaties zelf niet belangrijk en doen onvoldoende hun best om ze te betrekken', legt Catelli uit. Dat bleek uit een bevraging van ECRE en PICUM bij meer dan vijftig lokale ledenorganisaties.

Bovendien ontbreekt het veel middenveldorganisaties aan ervaring en expertise met de comités in kwestie, die in veel landen ook nog eens weinig bekend zijn. 'Voor veel organisaties is het moeilijk om informatie te vinden over de comités', aldus Catelli. Het maakt bovendien dat de platforms om meldingen te doen over mogelijke schendingen van de Europese regels weinig bekend zijn. De meldingsgraad ligt bijgevolg erg laag in de meeste landen.

‘Je kan de middelen wel degelijk inzetten voor een betere bescherming van kwetsbare mensen. Alles draait rond keuzes maken.’
Chiara Catelli, projectleider bij PICUM

Tijdens de voorstelling van het onderzoek van ECRE en PICUM deelde András Léderer die in zo'n controlecomité zetelt, zijn ervaring. Hij is vertegenwoordiger van het Hongaarse Helsinki Comité, de grootste mensenrechtenorganisatie van het land.

'We tasten vaak volledig in het duister wat de naleving van het Europese migratiecharter betreft', vertelde Léderer. Hij vindt dat de Europese Commissie op dat vlak assertiever moet zijn en niet de verantwoordelijkheid moet leggen bij specifieke comités. 'Nu wordt er pas actie ondernomen als je na de feiten kan aantonen dat een bepaald project in de fout ging. Volgens ons is dat te laat.'

Léderer maakte wel al een overwinning mee in dit eerste jaar dat hij in het controlecomité zit. 'Lidstaten mogen met BMVI-middelen vervoersmiddelen aanschaffen om migranten in te vervoeren,' vertelde hij, 'maar Hongarije gebruikte dat om aan pushbacks te doen'. Het Helsinki Comité bracht het tot bij het Europese Gerechtshof dat zich hierover uitsprak: Hongarije mag de voertuigen niet meer voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Toekomst

Op dit moment is een tussentijdse evaluatie van de nationale grenswachtprogramma's volop bezig. Tegen het einde van het jaar dienen de lidstaten een rapport in te dienen bij de Commissie over hun gebruik van de BMVI-middelen.

'Het ideale moment om stil te staan bij het gebruik ervan', vindt Catelli. In het huidige klimaat is dat volgens haar des te prangender. 'Een gevolg van het nieuwe Europese Migratiepact zal volgens mij een uitbreiding van het aantal detentiecentra zijn, met een grotere klemtoon op het proactief tegenhouden van migranten aan de buitengrens.'

ECRE verwacht dus een stijging in het aantal pushbacks. 'En we vrezen dat BMVI-middelen daar nog vaker dan nu al het geval is voor zullen worden gebruikt.'

De twee organisaties pleiten daarom vooral voor meer sturing bij het gebruik van de middelen. 'Want je kan wel degelijk de middelen inzetten voor bijvoorbeeld een betere bescherming van kwetsbare mensen. Alles draait om keuzes maken.' 

MO* contacteerde de Europese Commissie maar kreeg op moment van publicatie nog geen reactie.

Word ProMO*

Vind je MO* waardevol? Word dan proMO* voor slechts 4,60 euro per maand en help ons dit journalistieke project mogelijk maken, zonder betaalmuur, voor iedereen. Als proMO* ontvang je het magazine in je brievenbus én geniet je van tal van andere voordelen.

Je helpt ons groeien en zorgt ervoor dat we al onze verhalen gratis kunnen verspreiden. Je ontvangt vier keer per jaar MO*magazine én extra edities.

Je bent gratis welkom op onze evenementen en maakt kans op gratis tickets voor concerten, films, festivals en tentoonstellingen.

Je kan in dialoog gaan met onze journalisten via een aparte Facebookgroep.

Je ontvangt elke maand een exclusieve proMO*nieuwsbrief

Je volgt de auteurs en onderwerpen die jou interesseren en kan de beste artikels voor later bewaren.

Per maand

€4,60

Betaal maandelijks via domiciliëring.

Meest gekozen

Per jaar

€60

Betaal jaarlijks via domiciliëring.

Voor één jaar

€65

Betaal voor één jaar.

Ben je al proMO*

Log dan hier in