‘Fossiel is het nieuwe roken’

Nieuws

‘Fossiel is het nieuwe roken’

‘Fossiel is het nieuwe roken’
‘Fossiel is het nieuwe roken’

IPS

14 april 2016

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft een plan met 21 voorstellen klaar voor de klimaatcommissie. Rode draad daarin is de noodzaak om het beleid snel en ingrijpend te veranderen, en klaar te zijn voor een koolstofarme wereldeconomie.

Na de succesvolle klimaattop in Parijs eind vorig jaar werd in het Vlaams Parlement een klimaatcommissie opgericht. Die moet nagaan welke maatregelen in Vlaanderen nodig zijn om de afspraken na te komen die in Parijs zijn gemaakt, en voor de zomer een aantal aanbevelingen doen.

‘Als we de doelstellingen van Parijs willen halen, moet de Vlaamse uitstoot tegen 2050 op nul staan.’

Niets te vroeg, zegt de koepelorganisatie van Vlaamse natuur- en milieuverenigingen BBL: als we de doelstellingen van Parijs willen halen, moet de Vlaamse uitstoot tegen 2050 op nul staan. En daarvoor moeten de emissies vier tot acht keer sneller dalen dan nu het geval is. Omdat heel wat apparaten en investeringen een levensduur van tien tot twintig jaar of langer hebben, is er geen tijd te verliezen.

21 maatregelen

De bond heeft daarom een eigen klimaatplan met 21 concrete maatregelen overhandigd aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement en ook van de klimaatcommissie. Daarbij zijn voor de hand liggende maatregelen zoals een kilometerheffing of aandacht voor nieuwe energie, maar ook voorstellen voor de bouw- en energiesector, de industrie en de landbouw.

Volgens Mathias Bienstman van de BBL volstaat het huidige klimaatbeleid niet meer, dat erop gericht was om via losstaande maatregelen de vervuiling stapsgewijs terug te dringen. ‘Tot nu toe werd gedacht in stapjes: wagens vervuilen iets minder, we maken koelkasten zuiniger en we isoleren bestaande woningen’, zegt hij. ‘Dat was goed, maar nu moeten we echt naar heel nieuw systeem, dat de basis legt voor een koolstofarme toekomst.’

‘Je merkt dat mensen er meer en meer van overtuigd zijn dat fossiele brandstoffen even schadelijk zijn als roken, maar dan voor iedereen.’

Daarvoor is er nood aan een heel ander energie- en mobiliteitssysteem, zegt de BBL. De uitbouw van het stroomnetwerk, nieuwe gebouwen en mobiliteit moeten vanuit de vereisten van nuluitstoot gebeuren. Daarvoor is ook een diepgaande mentaliteitswijziging nodig. ‘Maar die is al bezig, onder meer met de divestment-beweging op de universiteiten’, zegt Bienstman. ‘Je merkt dat mensen er meer en meer van overtuigd zijn dat olie het nieuwe roken is: dat fossiele brandstoffen even schadelijk zijn als roken, maar dan voor iedereen.’

Nog voor 2020 kunnen politici twee cruciale stappen nemen, zegt Bienstman. ‘Enerzijds alle steun voor fossiele brandstoffen schappen: van de verloning met dienstwagens en diesel en subsidies voor raffinaderijen tot het stookoliefonds. Anderzijds de infrastructuur voor hernieuwbare energie en elektrisch transport klaarstomen. Daar winnen we ook een gezonde leefomgeving, banen en welvaart mee.’

Grote fout

Tomas Wyns, expert Klimaatbeleid aan de VUB, heeft lovende woorden voor het plan. ‘Ik denk dat deze voorstellen steek houden en stel tot mijn tevredenheid vast dat de BBL een holistische visie hanteert’, zegt hij. ‘Het is een van de weinige rapporten die zo breed durven kijken.’

Wyns waarschuwt dat de overheid een essentiële rol moet blijven spelen. Niet noodzakelijk om zelf de enorme investeringen te doen, maar om als katalysator de veranderingen en investeringen mogelijk te maken. Vlaanderen heeft een aantal sterke troeven, zegt hij, zoals een hoogtechnologische industrie, en het is cruciaal dat de overheid volop inzet op de transitie. ‘Kijk naar de ontwikkeling in de informatie technologie’, zegt Wyns. ‘Hadden we toen gezegd: dat is te duur en te ingewikkeld, dan hadden we een grote fout gemaakt.’