Geef niet-begeleide buitenlandse jongeren tijd en begeleiding

Nieuws

Geef niet-begeleide buitenlandse jongeren tijd en begeleiding

Didier Vanderslycken (KMS / AMOS)

25 september 2013

KMS/AMOS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) vraagt een aanpak van het probleem van Niet-Begeleide Minderjarige Buitenlanders die 18 worden die uitgaat van hun rechten en niet van een onbazrmhartige toepassing van wet en regel.

KMS/AMOS is ervan overtuigd dat moet vermeden worden dat de 18de verjaardag van een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als een zwaard van damocles boven het hoofd hangt. Wij pleiten ervoor om geen stappen tot uitwijzing te zetten voor de 19de verjaardag. In dat levensjaar moet – als dat nog niet eerder gebeurde -  worden ingezet op begeleiding en oriëntering van deze jongeren naar een zinvol toekomstperspectief.

Als een niet-begeleide buitenlandse jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt en er is voor hem/haar geen duidelijk toekomstperspectief, dan moet de verlengde jeugdhulpverlening automatisch worden toegekend.

Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige die 18 jaar wordt en zijn/haar opleiding nog niet heeft kunnen voleindigen, moet daartoe de mogelijkheid krijgen. Zowel in het secundair, buitengewoon secundair onderwijs als in het deeltijds beroepsonderwijs à rato van de duurtijd van het deeltijds contract met de werkgever. Gedurende het afwerken van hun opleiding moet voorzien worden in de nodige opvang en begeleiding. Het is wenselijk dat de voogd gedurende die periode zijn/haar taak kan voortzetten.

Het uitwerken van een duurzame oplossing voor de minderjarige– zoals voorzien in de wettelijke regeling sinds 8 december 2011 – moet voor elke niet-begeleide buitenlandse minderjarige mogelijk zijn. Het is wenselijk dat het toekomstplan van de minderjarige wordt voorgelegd aan een instantie die expertise heeft in jeugdzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft expertise in verblijfszaken en kan geen professioneel oordeel vellen over de validiteit van een toekomstplan van een jongere. In dezelfde geest verdient het aanbeveling dat een aanvraag tot verblijf om humanitaire redenen in het kader van art. 9 bis van de Vreemdelingenwet, die uitgaat van een (voormalig) niet-begeleide buitenlandse minderjarige, per definitie wordt behandeld door de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. Deze commissie geeft haar gemotiveerd advies — na een gesprek met de aanvrager — aan de minister/staatssecretaris.

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen moeten in het kader van het uitwerken van hun toekomstplan of hun verblijfsregularisatie de mogelijkheid en de begeleiding krijgen om – van zodra zij meerderjarig zijn – te solliciteren voor tewerkstelling en te werken in een knelpuntberoep. In de regeling rond de toegang tot de gewestelijke arbeidsmarkten moet deze groep jongeren daarom een uitzonderingscategorie worden voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning.