Internationale controle transnationals stapje dichterbij

Nieuws

Internationale controle transnationals stapje dichterbij

Gustavo Capdevila

30 juli 2003

Mensenrechtenorganisaties zijn tevreden over de tekst van een VN-werkgroep waarin een internationaal controlemechanisme wordt uitgetekend om erover te waken dat multinationale ondernemingen de mensenrechten respecteren. Ze wijzen wel op lacunes, maar vinden dat de VN met het principe een belangrijke stap kan zetten om machtige bedrijven meer verantwoording te laten afleggen.

In het werkstuk van de vijfkoppige task force van de Subcommissie voor de Mensenrechten is sprake van een systeem van periodieke onderzoeken dat zou toelaten alarm te slaan wanneer grote bedrijven onaanvaardbare arbeidsomstandigheden tolereren, vakbonden het leven zuur maken, aanslagen plegen op het milieu of de gezondheid van consumenten of zich schuldig maken aan kinderarbeid of de discriminatie van bepaalde groepen van werknemers. Dat toezicht zou onafhankelijk en transparant zijn.

De normen die in de tekst worden opgesomd, zijn niet afdwingbaar ten opzichte van de bedrijven. Maar daar kan eventueel later wel verandering in komen. De komende dagen wordt de tekst eerst door de Subcommissie voor de Mensenrechten besproken. Experts gaan ervan uit dat het orgaan het voorstel zal goedkeuren voordat het op 15 augustus zijn jaarlijkse zittingsperiode afsluit. Volgend jaar gaat de tekst dan naar de VN-Mensenrechtencommissie. Van daar zal het initiatief waarschijnlijk zijn weg vinden naar de Economische en Sociale Raad van de VN, die de tekst dan uiteindelijk voor de Algemene Vergadering van de VN kan brengen. Daar kunnen de normen bindend worden gemaakt.

Mensenrechtenorganisaties zouden in elk geval tot afspraken willen komen waaraan bedrijven zich moeten houden. Ze betreuren ook dat in de tekst van de subcommissie geen sprake is van ‘solidaire verantwoordelijkheid’ - als verschillende bedrijven participeren aan een bepaalde activiteit, zouden ze ook samen verantwoordelijk moeten zijn voor de gevolgen ervan. Een schoolvoorbeeld daarvan is de ramp met de Prestige, de tanker die vorig jaar voor de Galicische kust verging. Niet alleen de reder maar ook de oliemaatschappijen die het vaartuig charterden, zouden in die zaak ter verantwoording moeten kunnen worden geroepen. Bedrijven zouden ook verantwoording moeten afleggen voor wat hun filialen, onderaannemers en toeleveranciers uitspoken.

Critici vinden verder dat niet-gouvernementele organisaties expliciet een rol moeten toegewezen krijgen in het controlemechanisme. Ze stellen ook dat de concrete aansprakelijkheid van directeurs en bestuurders van multinationale ondernemingen duidelijk moet worden gedefinieerd.

Twee internationale werkgeversorganisaties, de Internationale Handelskamer (CIC) en de Internationale Organisatie van Werkgevers (OIE), toonden zich tevreden dat de werkgroep gekozen heeft voor een systeem waaraan bedrijven op vrijwillige basis kunnen meewerken. Ook de internationale codes die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor multinationals hebben uitgewerkt, zijn niet bindend. Tegenstanders argumenteren dat slechts een minderheid van de transnationals zich ertoe geëngageerd hebben zich aan die bepalingen te houden.