Klacht tegen België wegens nonchalante omgang met gevaarlijke pesticiden

Nieuws

Drie ngo's brengen België voor de rechter vanwege illegale toelating risicovolle pesticiden

Klacht tegen België wegens nonchalante omgang met gevaarlijke pesticiden

pesticiden
pesticiden

Bond Beter Leefmilieu, Nature & Progrès en PAN Europe dagen België samen voor de rechter omdat het nog steeds risicovolle pesticiden toelaat. Dat is illegaal, zeggen ze, want een Europese verordening stelt dat de stoffen enkel nog in een gesloten systeem gebruikt mogen worden, en dat blijkt lang niet altijd het geval.

Pesticiden met de stof abamectine zijn zo risicovol dat ze enkel nog in een volledig gesloten systeem gebruikt mogen worden. België interpreteert die voorwaarde erg losjes, stellen de drie organisaties. 'Het laat het gebruik in open lucht voorlopig toe, en verlengde het gebruik van de potentieel schadelijke stof in inlooptunnels zelfs voor vijftien jaar.'

Schadelijk voor dieren

De Europese wetgeving is gemaakt om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, maar de Belgische staat lapt die aan haar laars, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu, Nature & Progrès en PAN Europe.

In april gaf België immers drie nieuwe toelatingen voor de insecticiden Acaramik, Safran en Vargas. Het land neemt ook een loopje met de definitie van een gesloten systeem.

Omwille van de potentiële schadelijkheid voor de biodiversiteit had Europa eerder besloten om de insecticiden enkel nog toe te laten als kan gegarandeerd worden dat de middelen niet in het milieu terechtkomen, omdat ze risico’s vormen voor organismen die in het water leven en voor landdieren.

In de Belgische richtlijn is het voldoende dat een bovenkant en zijwanden van inlooptunnels afgesloten zijn met een niet-waterdoorlatende afdekking. Maar volgens de ngo’s kunnen de middelen zo toch nog weglekken via ramen, deuren en de bodem. 'België neemt onverantwoorde risico’s', zeggen ze.

Serreteelt

'Abamectine is schadelijk voor de vruchtbaarheid en zeer giftig voor het milieu', zegt Martin Dermine van PAN Europe. 'Wetenschappers vermoeden dat de stof de genetische informatie van een cel kan beschadigen. De Europese Commissie heeft het gebruik daarom beperkt tot gesloten omgevingen die voorkomen dat de stof in het milieu terechtkomt.'

'Door te soepel om te gaan met Europese wetgeving neemt België onnodige risico’s.'

Volgens Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu blijft de druk van pesticiden op ons leefmilieu te hoog. 'Door te soepel om te gaan met Europese wetgeving neemt België onnodige risico’s', zegt ze. Ze herinnert er ook aan dat Vlaanderen alleen al meer dan 2000 hectaren serreteelt heeft. 'Het is van belang dat omwonenden, maar ook de nabijgelegen natuur, afdoende beschermd worden.'

Een recent rapport van PAN Europe toonde ook aan dat België één van de landen is met de hoogste residuen van pesticiden in waterlopen naast serres.