Partijen over de interculturele samenleving

Nieuws

Partijen over de interculturele samenleving

De interculturele beweging Kif Kif vroeg de verschillende politieke partijen welk beleid ze van plan zijn te voeren rond de interculturale samenleving.

Kif Kif beperkte zich niet enkel tot het federale niveau, maar op alle domeinen die cruciaal zijn, zoals werk, huisvesting, onderwijs en media. LSP, PVDA, CD&V, Groen!, SP.a, Open VLD, Lijst Dedecker en N-VA komen aan het woord.

Discriminatie op de werkvloer

Groen! zegt voorstander te zijn van een minder vrijblijvende aanpak van discriminatie op de werkvloer. ‘Groen! heeft een reeks voorstellen klaar om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan: anoniem solliciteren, het recht op een stageplaats en een wettelijke regeling voor de praktijktest, zodat slachtoffers vermoedens van discriminatie kunnen staven.’
Waar er manifest sprake is van discriminatie, is bestraffend optreden nodig, vindt ook CD&V. ‘We zetten in op lastenverlagingen en loonsubsidies die gericht zijn op langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden en allochtonen.’
Volgens de Linkse Socialistische Partij (LSP) kan enkel een situatie van volledige tewerkstelling een oplossing bieden. SP.a wil sleutelen aan een verdere democratisering van het onderwijs, ondernemers die jongeren een kans geven ondersteunen en een doelgroepkorting ‘diversiteit’ met de sociale partners onderhandelen.
De overheid moet volgens PVDA zelf arbeidsplaatsen genereren, openbare bedrijven moeten onder democratische controle de werkloosheid bestrijden. Open VLD legt de nadruk op het beleid, dat nieuwe Vlamingen moet ondersteunen om als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. N-VA ziet nog gebreken bij de vorming en een mank lopend activeringsbeleid.

Huizen

Om de discriminiatie op de verhuurmarkt in te perken, vindt de N-VA dat de huurwet moet vastleggen welke documenten een verhuurder mag vragen aan een kandidaat-huurder. Groen! stelt een wettelijke regeling voor van de praktijktest, extra ondersteuning voor sociale verhuurkantoren, striktere maatregelen tegen huisjesmelkerij en betere informatie voor kandidaat-huurders over hun rechten via het gemeentelijk woonloket.
De PVDA mikt vooral op meer sociale woningen: 100.000 nieuwe woningen in de komende vijf jaar, ook LSP zet in op massale investeringen in kwaliteitsvolle en gediversifieerde sociale woningbouw. SP.a wil dat er een strenger vergunningsbeleid komt voor immokantoren, waarbij vergunningen worden ingetrokken bij bewezen discriminatie. Ook steekproeven en praktijktests moeten discriminatie vaststellen.

Onderwijs

De christendemocratische visie voor onderwijs, relevant voor autochtone en allochtone leerlingen en studenten, biedt het meest kans op optimale onderwijskansen, vindt CD&V. Open VLD wil de kennis van het Nederlands al in de kleuterschool van nabij opvolgen en het secundair onderwijs hervormen. LSPP en PVDA willen de middelen voor het onderwijsbudget terug optrekken naar 7% van het bbp.
SP.a wil meer ondersteuning voor iedereen uit kansarme gezinnen, allochtoon of autochtoon en meer aandacht voor diversiteit in de schoolboeken. N-VA wil vooral schaven aan de kennis van het Nederlands terwijl Groen! de leerplichtleeftijd wil verlagen tot 5 jaar, een sociale mix in alle scholen wil creëren, meertalig kwaliteitsvol onderwijs voor taalzwakke gezinnen uitbouwen en meer aandacht voor interculturaliteit in de lerarenopleiding. ‘Afkomst mag geen rol spelen’, zegt LDD.

Media

De representatie van allochtonen in de mainstreammedia zorgt over ontevredenheid, en daarom zou de openbare omroep volgens Groen! een belangrijke voorbeeldrol moeten spelen, ondermeer door opleidingen en stages nog te versterken. CD&V vindt het goed dat de openbare omroep aandacht heeft voor diversiteit, maar ziet het niet als een taak van de overheid om de private media hierin bij te sturen.
‘Er worden veel te weinig mainstream Belgische burgers met een migratieverleden opgevoerd’, vindt PVDA. ‘Bij problemen rond onveiligheid moet men ophouden om de culturele (religieuze) factoren als belangrijkste verklaring op te voeren en meer onderzoek verrichten naar de sociale achtergronden.’ Tot slot moet er volgens de partij meer personeel van etnisch diverse origine aan de slag bij de VRT, vooral bij de journalisten.
N-VA vindt dat journalisten en programmamakers autonoom moeten werken en dat de overheid niet kan bepalen hoe men over bepaalde thema’s gaat berichten, maar de overheid kan wel investeren in gedegen journalistieke opleidingen. ‘Het is niet aan de volksvertegenwoordiging om het aanwervingsbeleid van de media te regelen, laat staan hun redactionele inhoud’, antwoordt Open VLD. ‘Met de openbare omroep worden wel afspraken gemaakt rond diversiteitsbeleid, wat Open VLD steunt.’
SP.a pleit voor een doorgedreven gebruik van de www.expertendatabank.be en wil ook dat studenten journalistiek grondig meegenomen worden in de  veranderende samenleving en met kennis van diversiteit. LSP vindt dat de vakbonden op het vlak van media een grotere verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen: ‘Wij pleiten voor en werken (met bescheiden middelen) aan alternatieve media vanuit de arbeidersbeweging waar de bekommernissen van de gewone werkenden en hun gezinnen centraal staan, zowel autochtoon als allochtoon.’
‘De vrijwillige segregatie is voor een groot stuk te danken aan de huidige technologische middelen die buitenlanders in staat stellen hun eigen media via satelliet te volgen. Daardoor zijn zij veelal beter geïnformeerd over en meer geïnteresseerd in wat er aan het thuisfront gebeurd dan in wat er zich buiten hun eigen concentratiewijk afspeelt’, vindt LDD.
De volledige antwoorden per partij vind je terug op de website van Kif Kif:  LSP, PVDA, CD&V, Groen!, SP.a, Open VLD, Lijst Dedecker en N-VA.