Senatoren eisen reactie na aanval op Iraaks vluchtelingenkamp

Nieuws

Senatoren eisen reactie na aanval op Iraaks vluchtelingenkamp

Nele Lijnen en Karl Vanlouwe

08 april 2011

Vanmorgen vielen Iraakse veiligheidstroepen ten noorden van Bagdad het vluchtelingenkamp Ashraf binnen. Onder de Iraanse dissidenten, die al jaren in het kamp verblijven, vielen minstens 28 doden. In een open brief aan minister Van Ackere vragen senatoren Nele Lijnen en Karl Vanlouwe een krachtig signaal aan de Iraakse regering om de aanvallen op het kamp stop te zetten.

Geachte heer Minister,

Deze morgen heeft het Iraakse leger met geweld gepoogd de controle te verwerven over een vluchtelingenkamp waar 3500 leden verblijven van de Volksmoedjaheddin, een Iraanse oppositiebeweging die al 24 jaar een toevlucht in Irak heeft gezocht. Nadat het kamp reeds enkele jaren het slachtoffer was van een blokkade geeft de Iraakse regering klaarblijkelijk de voorkeur aan een zeer hardhandig optreden van haar troepen tegen ongewapende mensen.

Zo werden deze morgen bij ochtendgloren verscheidene ongewapende burgers neergeschoten. Tot zover zouden volgens CNN en Reuters reeds 28 doden en meer dan 400 gewonden gevallen zijn.

Het is niet de eerste maal dat het Iraakse leger met geweld het kamp poogt op te doeken en telkenmale vallen er meer slachtoffers. Sinds de terugtrekking van de internationale troepenmacht is de situatie in Ashraf ernstig verslechterd. Elementaire zaken als voedselvoorziening, medische zorg en energieaanbod staan reeds maanden onder grote druk. De recente aanvallen van door Iran geïnspireerde groepen hebben deze situatie doen keren in een noodsituatie. Dit is een onmiskenbare trend waarbij de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid draagt waarvoor het niet weg kan lopen

De situatie is des te schrijnender gezien in 2003 de bewoners van kamp Ashraf vrijwillig hun wapens afstonden in ruil voor bescherming vanwege de overheid en de daar aanwezige troepen. Bovendien werd hen de status van “beschermde personen” verleend overeenkomstig de Conventie van Genève.

Ondanks deze beloftes heeft de Iraakse overheid klaarblijkelijk besloten om het kamp in te vallen. Niet alleen wordt er met scherp geschoten op onbewapende vluchtelingen doch bovendien zouden deze mensen mogelijks worden uitgeleverd aan Iran. Aangezien deze mensen reeds jaren oppositie voeren tegen het Iraans regime valt aldus te vrezen voor het leven van elkeen. Dit zijn geen loze woorden. In januari nog werden twee leden van van de Iraanse oppositie, de zogenaamde Volksmojahedin (PMOI), opgeknoopt. Wij veroordeelden deze daad scherp.

De Iraakse autoriteiten zijn volop bezig met het uitvoeren van hun plan om het verlengde verblijf van de bewoners van kamp Ashraf geleidelijk aan “ondraaglijk” te maken.

Het optreden van het Iraakse leger gaat totaal in tegen het schrijven vanwege de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN d.d. 15 oktober 2008 waar bij de Iraakse regering werd aangedrongen om de bewoners van kamp Ashraf te beschermen tegen gedwongen uitzetting, verbanning of repatriëring, gezien dit manifest in strijd is met het beginsel van “non-refoulement”, en om geen acties te ondernemen die hun leven of veiligheid kunnen bedreigen.

Reeds in 2009 heeft het Europese parlement een krachtig verwoorde resolutie goedgekeurd om de humanitaire situatie van de bewoners van Kamp Ashraf te vrijwaren. Toen reeds was duidelijk dat donkere wolken zich aan het aftekenen waren aan de horizon. Wij verwijzen tevens naar de Verklaring van het Europees Parlement van 25 november 2010 over Kamp Ashraf.

Wij richten ons tot u met een open brief gezien het parlement momenteel in paasreces is en een krachtig signaal ten aanzien van de Iraakse Regering vereist is. Ik verwijs tevens naar een eerder schrijven dd. 29 juli 2009 aan de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Yves Leterme vanwege toenmalig senator Patrik Vankrunkelsven naar aanleiding van een gelijkaardige actie van het Iraakse leger.

Wij wegen onze woorden doch wij zijn meer en meer bevreesd dat een humanitaire catastrofe aan het plaatsvinden is in Ashraf en dit onder de ogen van de internationale gemeenschap.

Wij vernemen tevens vanwege diverse bronnen dat de vele gewonden die nu reeds zijn gevallen de mogelijkheid wordt ontzegd om naar een hospitaal te kunnen gaan hetgeen ontegensprekelijk een schending uitmaakt van het humanitair recht. Tevens is er een acuut tekort aan medicatie.

Wij vragen u dan ook om bij hoogdringendheid contact op te nemen met de Iraakse ambassadeur met de expliciete vraag om alle acties vanwege Iraakse soldaten ten aanzien van Ashraf terstond stop te zetten alsook de gewonden aldaar de nodige geneeskundige verzorging aan te bieden.

Verder dient de Iraakse regering haar blokkade van het kamp op te heffen, de juridische status van “beschermde personen” overeenkomstig de Verdragen van Genève van de bewoners van kamp Ashraf te eerbiedigen en zich te onthouden van alle maatregelen die hun leven of veiligheid in verder gevaar zouden kunnen brengen, namelijk door hun volledige toegang te bieden tot voedsel, water, medische verzorging en bevoorrading, brandstof, familieleden en internationale humanitaire organisaties.

Wij roepen minister Vanackere op om zich uitdrukkelijk achter deze oproep te scharen en diplomatieke initiatieven te nemen via de VN-missie UNAMI. De Europese Unie moet de Iraakse overheid oproepen om het geweld onmiddellijk te staken en de dialoog op te starten.

Wij twijfelen er niet aan dat u de bezorgdheid van onszelf en ongetwijfeld al onze collega senatoren deelt betreffende de inval van het Iraakse leger in Ashraf. Deze inval leidt tot onnoemelijk menselijk leed en is totaal nutteloos.

In afwachting van een antwoord en de nodige stappen van uwentwege om dit menselijk drama stop te zetten verblijven wij,

Met bijzondere hoogachting,

Voorzitter van het adviescomité Gelijke Kansen, Senator Nele Lijnen (Open Vld)

Voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie, Senator Karl Vanlouwe (N-VA)