Stuwdammen: oplossing of oorzaak van broeikaseffect?

Nieuws

Stuwdammen: oplossing of oorzaak van broeikaseffect?

Danielle Knight

12 juni 2002

In tropische gebieden wasemen stuwmeren meer
broeikasgassen uit dan energiecentrales die werken op basis van steenkool.
Dat beweert de Amerikaanse milieugroep International Rivers Network (IRN) in
een nieuw rapport. Dammen zouden methaan en koolstofdioxide, twee soorten
broeikasgassen, produceren. Volgens het IRN moeten stuwdammen daarom
opgeteld worden bij het lijstje van emissiebronnen in het Protocol van
Kyoto.

Volgens de elektro-industrie zijn stuwdammen klimaatvriendelijke
energie-opwekkers, in tegenstelling tot krachtcentrales die via de
verbranding van steenkool veel koolstofdioxide de lucht in spuwen. Maar het
IRN-rapport brengt wetenschappelijk bewijzen samen die het tegendeel van die
stelling moeten aantonen. Het gaat om onderzoeken van zo’n 30 stuwmeren,
vooral in Canada en Brazilië, die uiteenlopende emissie-resultaten hebben
opgeleverd naargelang de diepte en de omvang van de stuwmeren.

Dammen in tropische gebieden zouden behoorlijk wat methaan produceren. Dat
broeikasgas komt voort uit de afbraak van organisch materiaal in warm water.
In meer gematigde klimaten produceren de stuwmeren koolstofdioxide, een
ander broeikasgas.

Het rapport geeft enkele voorbeelden: het stuwmeer van de Braziliaanse
Balbinadam, in het midden van het Amazonebekken geeft enorm hoge
emissiewaarden: de dam van 250 megawatt geeft waarden doe 25 tot 38 keer
hoger liggen dan een steenkoolkrachtcentrale van eenzelfde capaciteit.

In tropische gebieden kunnen stuwmeren sterkere klimaatvervuilers zijn dan
krachtcentrales die werken op basis van steenkool, luidt de conclusie
Patrick McCully, campagnedirecteur van IRN. Als die conclusie klopt, krijgen
sommige regeringen het veel moeilijker om het protocol van Kyoto na te
leven. Dat verdrag wil de klimaatverandering tegengaan door de uitstoot van
broeikasgassen per land te beperken.

De maximale hoeveelheid broeikasgassen die elk land mag uitstoten, is
berekend op basis van grote uitstootbronnen als huizen, fabrieken en wagens.
Het IPCC, een panel van honderden VN-experts die de berekeningen uitvoerden,
houdt geen rekening met stuwmeren als emissiefactor.

Dammen dragen wel degelijk bij tot de opwarming van de aarde, stelt het
rapport van het IRN. Voor bepaalde landen, vooral die in de tropische
landen als Brazilië en Ghana, wordt de uitstoot onderschat door het niet
opnemen van dammen in de nationale emissie-inventarissen, zegt het rapport.

David Tuft, woordvoerder van de Nationale Vereniging van Hydro-energie,
vindt de conclusies van het rapport overdreven. Sommige van de argumenten
tegen dammen houden steek, maar over het algemeen leveren
waterkrachtcentrales propere energie. Ze maken deel uit van een oplossing
voor de klimaatverandering.

De methode voor het berekenen van emissies uit reservoirs staat nog in de
kinderschoenen, erkent het IRN. Er is slechts een handvol wetenschappers dat
er onderzoek naar doet. Toch is er genoeg reden voor ongerustheid. Een
onderzoeksteam aan de Universiteit van Alberta in Canada schat dat
(tropische) stuwmeren goed zijn voor 20 procent van de menselijke
methaanuitstoot. In de optiek van die wetenschappers kunnen stuwmeren qua
methaanuitstoot dus op hetzelfde niveau geplaatst worden als vee, fossiele
brandstoffen en stortplaatsen. Wat betreft koolstofdioxide zouden dammen
goed zijn voor vier procent van de menselijke uitstoot.