VS verzetten zich tegen internationaal inspectiesysteemvan gevangenissen

Nieuws

VS verzetten zich tegen internationaal inspectiesysteemvan gevangenissen

Thalif Deen

24 juli 2002

De Economische en Sociale Raad van de VN (Ecosoc)
buigt zich deze week over een voorstel om de Internationale Conventie tegen
Folteringen te vervolledigen met een inspectiesysteem van gevangenissen.
Landen die de conventie hebben geratificeerd, zouden in alle detentiecentra
bezoeken van mensenrechtenexperts moeten toelaten. Die kunnen dan nagaan of
de gevangenen menswaardig worden behandeld. Maar de VS zouden bezwaren
hebben bij het voorstel, dat in januari na tien jaar onderhandelen eindelijk
in een definitieve vorm werd gegoten.

Formeel zouden de inspectie geregeld worden door een ‘optioneel protocol’
bij de de in 1987 in kracht getreden conventie. De ontwerptekst van dat
protocol heeft het over een systeem van geregelde bezoeken door
onafhankelijke nationale en internationale instanties aan plaatsen waar
mensen van hun vrijheid worden beroofd, met het doel folteringen en andere
wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen te voorkomen.

Een verband van 13 internationale mensenrechtenorganisaties waaronder
Amnesty International, Human Rights Watch, de Internationale Liga voor de
Mensenrechten, de Vereniging ter Voorkoming van Folteringen en de
Wereldorganisatie tegen Folteringen, heeft sterk op het inspectiesysteem
aangedrongen. Volgens het jaarrapport 2002 van Human Rights Watch lopen
gevangenen in zeker 110 landen de kans mishandeld te worden door agenten,
soldaten of bewakers.

Het ontwerpprotocol wordt deze week besproken in de Ecosoc, de hoogste
instantie binnen de VN die zich met mensenrechtenvraagstukken bezighoudt.
Het voorstel geniet de steun van de 15 lidstaten van de EU en van talrijke
landen uit Latijns-Amerika, Afrika en de Cariben.

Maar volgens de ngo-coalitie proberen de Verenigde Staten het protocol te
ondermijnen. Tijdens vergaderingen achter gesloten deuren zouden Amerikaanse
diplomaten al bezwaar hebben aangetekend tegen de ontwerptekst. Ze voeren
aan dat de systematische gevangenisbezoeken door internationale instanties
een te verregaande inmenging zouden betekenen. Volgens Human Rights Watch
willen de VS opnieuw onderhandelen over de tekst van het protocol.

In 1998 verhinderde de gouverneur van Michigan het bezoek van VN-rapporteur
over Geweld tegen Vrouwen Radhika Coomaraswamy aan drie gevangenissen in
zijn deelstaat. In die drie centra zouden veel vrouwelijke gevangenen het
slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. In januari wezen de VS het
verzoek van verscheidene mensenrechtenorganisaties van de hand om de
gevangenissen in Guantánamo te bezoeken waar Taliban- en Al-Qaedastrijders
worden vastgehouden.

Toch is de internationale regeling van inspecties van gevangenissen geen
novum. De Europese Conventie ter Voorkoming van Folteringen kent al een
vergelijkbaar systeem, en de derde en de vierde conventie van Genève bieden
het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in alle ondertekenende
landen toegang tot plaatsen waar gevangenen en krijgsgevangen worden
vastgehouden.