Wereldbank gaat impact op mens en milieu beter meten

Nieuws

Wereldbank gaat impact op mens en milieu beter meten

Emilio Godoy

25 mei 2011

De Wereldbank wil de sociale gevolgen en milieueffecten van de projecten die ze financiert beter in kaart gaan brengen. Dat initiatief heeft onder meer te maken met het Groen Klimaatfonds dat de Bank gaat beheren.

“De Bank werkt aan een verdieping van haar impactmeting”, zegt Gustavo Saltiel, de verantwoordelijke van de Wereldbank voor Duurzame Ontwikkeling in Mexico. “We willen niet enkel de resultaten van projecten kennen, maar ook de langetermijneffecten op ecosystemen en op de gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking.”

De Wereldbank is een van de grootste financiers van ontwikkelingsprojecten, en investeert ook steeds meer in milieu en initiatieven tegen de klimaatverandering. In Mexico droeg de instelling sinds 1999 bijvoorbeeld al 672 miljoen dollar (478 miljoen euro) bij tot 43 projecten rond hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, koolstofarme economie, duurzaam verkeer en verbetering van de luchtkwaliteit.

Povere controle

Maar milieuorganisaties en sociale actiegroepen hebben kritiek op de effecten van die projecten en het gebrek aan transparantie waarmee een regering als die van Mexico het geld van de Wereldbank inzet.

De Wereldbank eist dat voor het begin van elk project een milieueffectrapport wordt gemaakt; de uitvoerders moeten ook garanderen dat ze naar behoren omgaan met de bewoners in projectgebieden en cultuurschatten, natuurgebieden, bossen en landbouwzones respecteren. Voor projecten in conflictgebieden of internationale wateren gelden nog meer voorwaarden.

Maar de Wereldbank “levert pover werk af op het vlak van de controle van de maatregelen die sociale en ecologische risico’s binnen de perken moeten houden”, zegt Vince McElhinny, van het Bank Information Center, een niet-gouvernementele waakhond in Washington.

IFC

McElhinny verwijst onder meer naar een recent rapport van de Onafhankelijke Evaluatiegroep, een intern controleorgaan, over de IFC, de tak van de Wereldbank die leningen verstrekt aan de private sector. Minder van de helft van de onderzochte IFC-projecten bleken concrete doelstellingen rond armoedebestrijding of een betere inkomensverdeling te hebben of afgelijnde armoedeproblemen of achtergestelde bevolkingsgroepen te vermelden. Armoedebestrijdig is nochtans het hoofddoel van de Wereldbank. De IFC heeft intussen al toegegeven daarin tekort te zijn geschoten, en heeft aangekondigd dat ze nu werkt aan doelstellingen rond de sociale impact van projecten.

Bij de leningen die de Wereldbank verstrekt aan arme en middeninkomenslanden, is de situatie anders. Aan die leningen worden steeds meer samen overeengekomen voorwaarden gekoppeld die verband houden met ontwikkelings- en milieudoelstellingen van de betrokken landen. “Als die niet gehaald worden, wordt er met de ontvangende landen gediscussieerd over correcties”, zegt Saltiel.

Volgens McElhinny houdt dat in dat de Wereldbank steeds meer afhankelijk wordt van de controlemechanismen van haar partnerlanden. “Ik weet niet of dat de reputatie van de Bank zal verbeteren of verslechteren. Maar als de Bank zelf minder eisen stelt en er in de ontvangende landen geen sterkere controlecapaciteit komt, zou er uiteindelijk wel eens nog minder rekenschap kunnen worden afgelegd.”

Nieuwe energiestrategie

De lakmoesproef zullen waarschijnlijk de nieuwe projecten leveren die de Wereldbank gaat financieren in de energiesector. Het bestuur van de Wereldbank moet binnenkort de uiteindelijke versie bekend maken van het nieuwe beleid dat de instelling in die sector gaat voeren. Over die nieuwe energiestrategie werd in 2010 een ruime consultatieronde gehouden. Niet-gouvernementele organisaties hebben de Wereldbank op het hart gedrukt voldoende aandacht te besteden de rechten van inheemse volken in projectgebieden en de nadruk te leggen op schone en hernieuwbare energiebronnen. De uitwerking en uitvoering van de projecten zou ook veel transparanter moeten gebeuren.

De Wereldbank blijkt er een hele dobber aan te hebben, waardoor de bekendmaking van het nieuwe beleid moest worden uitgesteld. Het nieuwe beleid is wel cruciaal voor de werking van het Groen Klimaatfonds. Dat nieuwe fonds werd in de steigers gezet op de klimaattop van Cancun in december vorig jaar, en zou in 2012 al 30 miljard dollar (21 miljard euro) kunnen besteden. Tegen 2020 moet dat bedrag oplopen tot 100 miljard dollar (71 miljard euro) per jaar. De Wereldbank zal het fonds de eerste drie jaar beheren. Met het geld kunnen projecten gefinancierd worden die arme landen toelaten zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en hun economie koolstofarm te maken.