Levensbeschouwingen doen oproep bij klimaattop in Kopenhagen

Diverse ondertekenaars

18 november 2009
Opinie

Levensbeschouwingen doen oproep bij klimaattop in Kopenhagen

Levensbeschouwingen doen oproep bij klimaattop in Kopenhagen
Levensbeschouwingen doen oproep bij klimaattop in Kopenhagen

Eerbied voor de natuur staat centraal in alle filosofische en religieuze overtuigingen. De aarde is een uniek huis, een heel bijzonder geschenk! De mens is geen eigenaar, slechts de beheerder van onze planeet. Zelf hebben wij de aarde gekregen van de vorige generaties, en we moeten ze levenskrachtig doorgeven aan wie na ons komt

Dat is een dringende opdracht, want het leven op aarde wordt nu ernstig bedreigd door onze uitstoot van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering niet louter een economische of technische aangelegenheid is, maar wezenlijk ook een moreel, spiritueel en cultureel probleem. Daarom laten we van ons horen met onderstaande interlevensbeschouwelijke oproep.
De klimaatopwarming moet stoppen! Het is nog niet te laat. De komende Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen, van 7 tot 18 december 2009, is een historisch moment om mensen wakker te schudden, niet alleen de wereldleiders maar ook elke burger. Vanuit onze diepste spirituele en ethische overtuiging komen wij gezamenlijk op voor respect en zorg voor de aarde.

Aandacht voor de armsten

Hierbij hebben we bijzonder aandacht voor de armste en meest bedreigdegemeenschappen wereldwijd die nu al schrijnend lijden onder de klimaatcrisis. Hun strijd om voedsel, water en energie is een kwestie van leven en dood. We komen voor hen op, in de eerste plaats.
In Kopenhagen moet een sociaal-rechtvaardig, duurzaam en effectief nieuw mondiaal klimaatprotocol worden afgesloten. Globaal genomen moet het verdrag bindende afspraken bevatten om:

 1. tegen 2040 de CO2-uitstoot te reduceren met 40% (t.a.v. de uitstoot in 1990) – ondermeer door beleidsbeslissingen voor een energiezuinige economie op wereldvlak, zodat de globale opwarming van de aarde beneden 2°C blijft;

 2. een raamakkoord vast te leggen dat ontwikkelingslanden in staat stelt om een herstel van de aangerichte schade aan het milieu te realiseren en hun economieën energievriendelijker te maken – dat impliceert de nodige financiële middelen vanwege de rijkere landen;

 3. een klimaatbestendige landbouw en industriële ontwikkeling te verzekeren - wat ook zal bijdragen tot het scheppen van een ‘klimaat voor vrede’, waardoor klimaatconflicten en stromen klimaatvluchtelingen, die anders onafwendbaar zijn, worden voorkomen.

Levensstijl veranderen

Ecologische zorg wortelt in het hart van onze overtuigingen. Een ‘ecologische omkeer’ is dan ook een zaak van inzet en doen, van getuigenis. Onze inspiratie moet de motor zijn van ecologische keuzes. Het is essentieel dat wij een drastische vermindering doorvoeren van onze eigen CO2-uitstoot, door een verandering in onze levensstijl.
Wij roepen niet alleen personen en gezinnen op om hun ‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen. Ook de leiders van alle levensbeschouwelijke gemeenschappen, bewegingen en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en effectief hun energieverbruik van gebouwen en activiteiten verminderen. Kansen voor verandering liggen voorhanden. Onverwijlde en realiseerbare beslissingen zijn nodig. Ons grootste gemeenschapsgoed smeekt erom: onze aarde!

Hebben ondertekend (18/11/09):

Overleg van Christelijke kerken in België / Concertation d’églises chrétiennes en
Belgique:

 • Voorzitter Mgr. Athenagoras de Senope en P. Metropoliet Panteleimon
  (Orthodoxe Kerk – Eglise Orhodoxe de Belgique),

 • Mgr. Johan Bonny (Rooms-Katholieke Kerk – Eglise Catholique),

 • Dominee Dr. Guy Liagre (Verenigde Protestantse Kerk in België – Eglise
  Protestante Unie de Belgique),

 • Kan. Dr. Robert Innes (Anglicaanse Kerk – Anglican Communion).

De Boeddhistische Unie/ Union Bouddhique Belge
De heer Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch Vrijzinnig Verbond
De heer Ougurbu, voorzitter van de Moslimexecutieve van België / Président de l’Executif des Musulmans de Belgique

Organisaties

 • Jef Felix, voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede v.z.w.

 • Mgr. Roger Vangheluwe, bisschop referendaris Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede

 • Partenariat Justice et Paix Wallonie/Bruxelles / Pax Christi Wallonie-Bruxelles

 • Mgr. Aloys Jousten, bisschop referendaris Justice et Paix Wallonie/Bruxelles en Pax Christi Wallonie/Bruxelles

 • Kerkwerk Multicultureel Samenleven

 • Pax Christi

 • Broederlijk Delen

 • Caritas International

 • Caritas Vlaanderen

 • Interdiocesaan Pastoraal Beraad

 • Jan Renders, voorzitter ACW

 • Bond Zonder Naam

 • Vlaams Platform voor Inter-levensbeschouwelijke Dialoog

 • Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Brussel

 • Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Antwerpen

 • Werkgroep Rechtvaardigheid en Vrede, Missionarissen van Scheut, Brussel.