Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters

Liga voor Mensenrechten

Opinie

Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters

27 mei 2011
Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters
Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters

De Liga voor Mensenrechten veroordeelt de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om 2 Iraanse vrouwen uit te wijzen. Het terugzenden van asielzoekers naar Iran is problematisch omwille van de flagrante mensenrechtenschendingen in Iran. Ook nu blijkt weer dat België uit haar laatste veroordeling door het Europees Hof in januari niet voldoende lessen heeft getrokken.

De Dienst Vreemdelingenzaken poogt twee Iraanse vrouwen terug te sturen naar Teheran. Eén van hen weigerde vorige week om op het vliegtuig te stappen. Ook de tweede vrouw weigerde te vertrekken. In een spoedprocedure besliste het Europees Hof reeds dat één van beide vrouwen voorlopig voor een periode van één maand niet uitgewezen mag worden. Zij zit echter nog steeds vast in het gesloten centrum voor illegalen in Brugge. Haar advocaten vragen momenteel de vrijlating van hun cliënt.

Het staat buiten kijf dat Iraanse asielzoekers risico lopen op foltering, straf of onmenselijke of vernederende behandeling bij repatriëring, wat in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Internationale rapportage wijst erop dat in Iran nog steeds sprake is van mensenrechtenschendingen zoals foltering, aanhouding van journalisten en oppositie of intimidatie van mensenrechtenactivisten.

Ook op 21 januari werd België ten gronde veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens schending van de rechten van asielzoekers. Dit was de vijfde veroordeling in 10 jaar tijd. Het Hof veroordeelde België voor het terugsturen van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland. Gebaseerd op artikel 3 van het EVRM werd toen beslist dat de situatie in Griekenland te risicovol was om de asielzoekers terug te sturen. Het spraakmakend arrest M.S.S. heeft er blijkbaar niet toe geleid dat België zijn lessen heeft getrokken voor de toekomst.

Om diezelfde redenen is de Liga voor Mensenrechten tegen het terugsturen van Iraanse asielzoekers. De Liga pleit ervoor om geen Iraanse asielzoekers terug te sturen tot de toestand in Iran opgeklaard is.