Gents bestuur verdient creatievere invalshoek voor burgerinspraak

Lieven Demolder & Gaëlle De Smet

28 november 2017
Opinie

Gents bestuur verdient creatievere invalshoek voor burgerinspraak

Gents bestuur verdient creatievere invalshoek voor burgerinspraak
Gents bestuur verdient creatievere invalshoek voor burgerinspraak

Wie politiek actief wil zijn in Gent kan de roep naar meer inspraak en transparantie bij burgers maar beter ernstig nemen. De volgende coalitie moet dringend nadenken over creatieve instrumenten om burgers op een geloofwaardige en evenwaardige manier te betrekken bij de lokale besluitvorming, zo vinden Lieven Demolder en Gaëlle De Smet, bestuursleden van CD&V Gent.

Michiel Hendryckx (CC BY-SA 4.0)

Michiel Hendryckx (CC BY-SA 4.0)​

Er rommelt wat in onze Vlaamse steden. Verschillende burgerbewegingen verzetten zich tegen een logge en ontransparante politiek, die lijkt te beslissen over de hoofden van de burgers heen.

In Gent komt dit nog wel het pijnlijkst tot uiting in de populariteit van onze gemeenteraad: ‘In Gent borrelt uit allerlei hoeken onvrede op over een gebrek aan inspraak en participatie. Maar de gemeenteraadszittingen - toch het belangrijkste forum in Gent - worden amper gevolgd.’ zo merkt journalist Bert Staes op in een verslag van de Gentse gemeenteraad in september 2017. Naast een verdwaalde bezoeker en obligate politieagenten zijn er weinig toeschouwers te vinden op de publiekstribune. Wie supportert nog voor de politiek?

Nochtans poogt het Gentse stadsbestuur het imago van gemeenteraad via het initiatief “te gast op de gemeenteraad” een nieuwe boost geven. Sinds januari 2017 organiseert de stad regelmatig rondleidingen waar bezoekers worden ontvangen met broodjes en aansluitend de gemeenteraad kunnen volgen.

Ook wij waren via onze stadsateliers getuige van wat er gebeurt als je de expertise en het enthousiasme van de Gentse burgers bijeen brengt en ze vrijuit laten spreken over hoe zijn hun stad graag willen zien in de toekomst.

De burger lijkt het echter zo stilaan gehad te hebben met onze lokale democratie. De schandalen in de nasleep van de Optima en Publifin affaire wierpen een grauwe schaduw van partijpolitiek en zelfbediening. Nochtans bruist onze stad van maatschappelijke initiatieven: via coöperaties willen burgers hun stad opnieuw in handen nemen. Burgerplatformen zoals “Stadsgr*p” en “Ghent Wake Up” doen mensen nadenken over nieuwe vormen van burgerinspraak. Sinds kort kent de stad ook een Schaduwkabinet, die beslissingen van het Gentse stadsbestuur nauwgezet op de korrel neemt.

Ook wij waren via onze stadsateliers getuige van wat er gebeurt als je de expertise en het enthousiasme van de Gentse burgers bijéén brengt en ze vrijuit laten spreken over hoe zijn hun stad graag willen zien in de toekomst. Ondertussen nodigden ook de Gentse meerderheidspartijen Open VLD en SP.A-Groen burgers uit om samen mee te denken over de toekomst van de stad volgens de initiatieven “Stedendag” en “TeamGent”.

Maar hoe zorg je ook dat burgers het gevoel krijgen dat de input die ze brengen op dergelijke platformen ook wel degelijk gevolg krijgt? Want net hier knelt het schoentje. Dwepen met burgerinitiatieven en het streven naar een open participatieve democratie is één zaak. Inzichten, wensen en aanbevelingen van burgers een concrete plaats geven in de definitieve besluitvorming is nog iets anders.

Alle adviesraden, klankbordgroepen, stadsbrede debatten en inspraaktrajecten ten spijt bewees Gent in cruciale dossiers haar onmacht (of is het onwil?) om zich daadwerkelijk in te schrijven in een nieuwe traditie van bestuurscultuur. Beleidsintenties met daarin dure woorden zoals participatie, ‘commons’, co-creatie en inspraak bleven vooralsnog dode letter in het kader van de grote projecten zoals The Loop of het felbesproken mobiliteitsplan.

De omslag naar een dynamisch stadsmodel zal meer vergen dan het voorzien van een burgerbudget.

Gent lijkt alsmaar een stad te worden van ‘willen maar niet kunnen’. Een stad waar het stadsbestuur burgerparticipatie tracht te omarmen, maar blind en doof blijft voor kritische geluiden die niet in haar kraam passen. De omslag naar een dynamisch stadsmodel zal immers meer vergen dan het voorzien van een burgerbudget. Al moet het gezegd dat het de stad tot eer strekt dit oppositievoorstel te hebben aangegrepen en concreet heeft uitgewerkt tot een betekenisvol instrument om haar co-producerende burgers ‘mee de stad te laten maken’. Als men werkelijk al het talent en creativiteit dat aanwezig is in de stad wil aanboren, moet men een deel van de macht durven afstaan. Zoiets vergt moed en onthechting aan bestaande ons-kent-ons culturen, old boys netwerken en persoonlijke carriërebelangen.

Vanuit JONGCD&V Gent stelden wij begin dit jaar reeds voor om burgers meer te betrekken bij het bestuur van autonome gemeentebedrijven(HLN 14/02/2017). Maar ook voor de gemeenteraad zouden we moeten durven experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.

Een Gentse “tweede kamer” van gelote burgers of wijkvertegenwoordigers zou in dialoog kunnen gaan met het lokaal bestuur en voorstellen kunnen maken voor nieuwe beleidsvoorstellen.

Dat burgers vriendelijk bedanken voor een zitje in het zoveelste schijndebat of figurantenrol hoeft niet te verbazen. Maar het kan ook anders. Zo zou een Gentse “tweede kamer” van gelote burgers of wijkvertegenwoordigers in dialoog kunnen gaan met het lokaal bestuur en voorstellen kunnen maken voor nieuwe beleidsvoorstellen. Gentenaars moeten ook zelf punten op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen. Democratische representativiteit blijft evenwel een cruciaal gegeven, maar de politieke relatie met de burger krijgt een nieuw gezicht.

Burgers beleven hun “burgerschap” het sterkst op het niveau van de wijk, de buurt of hun stad. Bij de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel of site, het oplossen van verkeersproblematiek of het aanpakken van problemen in de wijk moet in eerste instantie naar de Gentenaars worden geluisterd. Zij lijden niet aan een permanente verkiezingskoorts en kunnen ideeën, plannen en voorstellen mee uitdenken die toekomstbestendig zijn.

In de toekomst kan het echte Team Gent er dus enkel uitzien als een groot coöperatief samenwerkingsverband, en de Gentse gemeenteraad een open forum waar niet enkel de raadsleden maar ook de burgers de agenda bepalen en aansturen.

Lieven Demolder en Gaëlle De Smet zijn bestuursleden van CD&V Gent.