Massa's beloftes maar geen resultaten voor mensen zonder papieren

Forum Asiel en Migraties

18 maart 2009
Opinie

Massa's beloftes maar geen resultaten voor mensen zonder papieren

Rectoren van de universiteiten, vertegenwoordigers van de vakbonden en de arbeidsbeweging, personeelsleden van universiteiten, studenten, vertegenwoordigers van de kunstensector, het maatschappelijk middenveld en de niet-gouvernementele organisaties, verzamelen vandaag in Brussel om een menswaardige en snelle behandeling te eisen van de regularisatieaanvragen van mensen zonder papieren.

Die behandeling moet gebeuren  op basis van een duidelijke en rechtszekere regelgeving.  Dat is precies wat een jaar geleden in het regeerakkoord ook werd overeengekomen. Dat is wat we vandaag nog steeds verwachten.
De maatschappelijke beweging die vandaag resultaten vraagt inzake het regularisatiebeleid neemt steeds grotere omvang. De drie Ordes van de balies en de vertegenwoordigers van de erediensten en levensbeschouwingen hebben zich de voorbije weken extreem duidelijk gemanifesteerd. Bovendien hebben meer dan 32.000 burgers tot op vandaag een petitie ondertekend met dezelfde eis tot regeringsactie (www.desesperado.be).

Een uitweg uit grote rechtsonzekerheid

De voorstellen uit het regeerakkoord bieden mogelijkheden om een uitweg te vinden voor de grote rechtsonzekerheid inzake regularisatie. De Federale Ombudsman heeft in november 2008 al duidelijk gemaakt dat er geen twijfel moet bestaan over die rechtsonzekerheid, dan hij in zijn verslag schreef dat: “in tegenstelling tot wat de administratie beweert, de richtlijnen die momenteel worden toegepast verre van duidelijk zijn”, “dat de minister en haar administratie verantwoordelijk zijn voor deze rechtsonzekerheid” en dat “het niet respecteren van de aangekondigde uiterste data de juridische onzekerheid nog versterkt heeft”.
Voor ons is het duidelijk dat een goede wetgeving en heldere criteria de enige uitweg zijn opdat de dossiers niet worden behandeld vanuit administratieve willekeur. Het is de enige oplossing om dit humanitair probleem op te lossen. Laat ons daarom ophouden dit sociale probleem te verhullen. Gedurende een jaar hebben verschillende politici spelletjes gespeeld, terwijl alle politieke mandatarissen goed weten dat er duizenden mensen sinds jaren in de schaduw moeten leven, terwijl ze hier wonen, zich integreren, hier werken,….en niet worden erkend en geregulariseerd.
In werkelijkheid werden in 2008 hoogstens 1950 dossiers om « humanitaire» (algemeen containerbegrip van de dienst Vreemdelingenzaken) redenen geregulariseerd… Het moment is daar om deze sociale realiteit onder ogen te durven zien en er correct en menswaardig mee om te gaan. In dit debat gaat het er dan niet meer om of iemand al dan niet ooit een legaal verblijf had, of ooit legale arbeid verrichtte. Het gaat erom een sociale kwestie op een humane wijze te benaderen.

De effecten van het non-beleid

Vandaag durven spreken over ‘de risico’s van een ‘aanzuigeffect’ ’ door de voorziene regularisatiemaatregelen uit te voeren, is voor ons een brug te ver. Het is juist door het regeerakkoord niét te realiseren dat het aanzuigeffect ontstaat. Sinds meer dan een jaar geeft deze meerderheid de indruk, ook in het buitenland, dat er ‘iets’ zal gebeuren in België op het domein van de regularisatie. Hoe meer dagen we wachten met de uitvoering van de voorziene maatregelen, hoe sterker dit speelt.
En als de bevoegde minister bovendien nog enkele tientallen personen die een hongerstaking deden, een ‘soort verblijf’ toekent, zonder rekening te houden met de wettelijke bepalingen, dan kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen dat er sprake is van ongelijke behandeling en aantonen dat dergelijke maatregelen nergens op slaan.
Op die manier geeft de minister immers documenten aan personen die helemaal niet aan de criteria beantwoorden die in het regeerakkoord worden aangekondigd. Mensen die reeds lang in België verblijven en lokaal verankerd zijn, mensen die reeds lange tijd in onzekerheid en uitsluiting leven, zien dit met lede ogen aan.
Om al deze redenen gaan wij vandaag de Eerste Minister persoonlijk aanspreken om deze situatie nu te deblokkeren en te ontstoppen. Het is nú dat het regeerakkoord moet uitgevoerd worden. Samen met ons klinkt de stem van meer dan 30.000 burgers én van een groot en divers maatschappelijk draagvlak.
Wij vragen aan premier Van Rompuy om politieke moed te tonen. Om rechtvaardig en redelijk te handelen. Zijn regering kan zich niet verbergen achter de crisis, en zeker niet achter de politieke strategie van een minderheid van zijn meerderheid, om de voorziene maatregelen nog langer uit te stellen.
Regeren, en dat weet hij als geen ander, is handelen in het algemeen belang. Mensen zonder papieren met een lokale verankering in het land, of in een noodsituatie, of met een perspectief op economische participatie een kans geven op legaal verblijf, maakt deel uit van de dienst aan het algemeen belang.