Meer dan ooit dialoog en solidariteit

Didier Vanderslycke (KMS)

26 juli 2011
Opinie

Meer dan ooit dialoog en solidariteit

Meer dan ooit dialoog en solidariteit
Meer dan ooit dialoog en solidariteit

Kerkwerk Multicultureel Samenleven pleit naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen voor een versterking van de levensbeschouwelijke ontmoeting en de sociale rechtvaardigheid.

Met minuten stilte wil KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) ingetogen de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen gedenken. In die stille tijd gaat ons gevoel van meeleven naar de jonge slachtoffers die midden de beleving van hun maatschappelijk engagement werden gedood. Onze gedachten van sterkte en troost gaan uit naar al wie verwondingen opliep, naar de familieleden en naar de bewoners van Noorwegen. Vooral naar hen die nu in angst leven. Moge de hoop groeien.

Maar KMS wil tegelijk haar bronnen van vreedzaam verzet aanspreken. Want meer dan het uitdrukken van onze afkeer is het onze verantwoordelijkheid de cultuur van het gesprek en de dialoog te bevorderen. We willen haat en uitsluiting een halt toeroepen. Samen met vele collega’s uit de Noorse samenleving, Europa en wereldwijd, maken we de keuze voor de moeizame weg van het rechtvaardig intercultureel samenleven. Mensen verbannen naar eilanden van discriminatie en ongelijke behandeling is immers geen optie. Eén monocultureel model uitroepen tot unieke standaard van beschaving, getuigt van kortzichtigheid en is in feite een triest pleidooi voor uitsluiting en misprijzen. Elke aanslag — gewelddadig of woorddadig — is voor KMS een aanslag teveel. Vanuit welke overtuiging ook, als de vrije meningsuiting verwordt tot vrije openbare vernietiging dan gaat ze in tegen de menselijke waardigheid.

KMS pleit er daarom voor de inspanningen te versterken voor levensbeschouwelijke ontmoeting en sociale rechtvaardigheid. Kerken, religieuze en levensbeschouwelijke groepen, maar ook de academische wereld, politici en overheden zijn aan zet om een signaal te geven dat de toekomst meer dan ooit aan de dialoog en de solidariteit is. In een gemeenschappelijk actieplan moet die keuze concreet gemaakt worden.

Daarom kiest KMS er ondertussen voor:

Meer dan het uitdrukken van onze afkeer is het onze verantwoordelijkheid de cultuur van het gesprek en de dialoog te bevorderen

- samen met vele partners de weg te gaan van de dialoog en de ontmoeting voor wat betreft de levensbeschouwelijke diversiteit. Wij sluiten ons niet aan bij stromingen die geen oog hebben voor de diversiteit of blind zijn voor de demografische realiteit. We willen ons inspannen om verbondenheid te doen groeien en zullen daarbij het gesprek met de afzenders van haatberichten niet schuwen.

- mee te werken aan het project van sociale rechtvaardigheid waarbij ingezetenen en inwijkelingen minstens bestaanszekerheid kunnen genieten. Als open beweging met een duidelijk christelijk profiel kunnen en willen wij de mensenrechten niet selectief toegepast zien. We willen ons verder engageren om uitsluiting in (volwassenen)onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting- en arbeidsmarkt tegen te gaan en hoopvolle alternatieven in de kijker te zetten. We willen niet investeren in een samenleving waar je eerst aan twintig criteria moet voldoen vooraleer je ‘mens’ bent en recht hebt op een sociaal vangnet. We willen een migratiebeleid dat rekening houdt met de oorzaken van migreren en vluchten. Ons protest tegen de wereldwijde uitbuiting van de armste bevolkingsgroepen en de vernietiging van het klimaat, houdt aan. 
 
We kunnen die missie enkel realiseren in coalitie met het brede middenveld. Ze behoort ook tot de verantwoordelijkheid van democratische politici. Van hen verwachten we dat ze niet aan de zijlijn gaan staan en ‘de integratie’ of de ‘multiculturele samenleving’ afdoen als mislukt. De jonge generaties moeten in onderwijs-, jeugd- en vormingswerk aangespoord worden tot geloof in de democratie, de mensenrechten en de interculturele dialoog.

We hebben daarvoor geen hoogmis met grote intentieverklaringen nodig, maar een concreet actieplan van een ‘alternatieve’ meerderheid waarin duidelijk wordt hoe we institutioneel en sensibiliserend de dialoog en de solidariteit willen versterken.

Didier Vanderslycke, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, www.kms.be