Op 7 juni kiezen welke samenleving we willen

Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede

06 mei 2009
Opinie

Op 7 juni kiezen welke samenleving we willen

De wereldwijd groeiende kloof tussen arm en rijk, proliferatie van kernwapens, de klimaatcrisis met dreigende klimaatconflicten zijn problemen die op termijn een grotere impact hebben dan de financiële en economische crisis die momenteel miljoenen mensen treft. Bovendien lijkt het moreel kompas om de vele uitdagingen het hoofd te bieden bij velen op drift te zijn geslagen.

Wellicht is dàt wel de grootste crisis waar we voor staan! Inderdaad, er is behoefte aan een maatschappelijke ordening die gebaseerd is op morele uitgangspunten. De economische crisis maakt duidelijk hoe gevaarlijk een economie zonder rechtvaardigheid en solidariteit is. Het is de taak van de politici die waarden in een duurzaam beleid te vertalen.
Maar ook voor ieder van ons biedt de crisis een kans om onze levenswijze te herzien. De keuzes die we met velen maken zullen mede de aanpak sturen die we van politici verwachten. De komende regionale en Europese verkiezingen zijn voor de organisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede  een geschikt moment om duidelijk te maken welke fundamentele keuzes noodzakelijk zijn. We doen dit vanuit de praktijk die onze organisaties hebben opgebouwd.

Vernieuwde sociale cultuur

We leven niet alleen en we leven niet voor onszelf. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar zijn velen niet de voeling kwijt geraakt met de evidente sociale ‘roots’ van een rechtvaardige samenleving? Meer dan ooit is er behoefte aan solidariteit; voorrang geven aan het algemeen belang; strijd tegen machtsmisbruik; versobering; werken aan een klimaat van vrede en dialoog. Dat zijn universele waarden die voor ons, christenen, kracht worden bijgezet vanuit het evangelie.
Misschien hebben we het meest van al nood aan een nieuw elan, een breed maatschappelijk, enthousiasmerend sociaal-cultureel offensief dat een richtinggevend kader biedt om deze onzekere tijden door te komen. Ten gronde is er nood aan een vernieuwde sociale cultuur voor een solidaire samenleving.

Vijf richtinggevende vragen en claims voor de verkiezingen

Waarvoor kiezen we? Verkiezingen zijn een uitgelezen moment om duidelijk te maken welke samenleving we willen! Kiezers hebben het recht om te peilen naar de plannen die partijen en kandidaten willen realiseren om een rechtvaardige en vredelievende samenleving dichter bij te brengen. We leggen vijf richtinggevende vragen op tafel, even zo vele claims.

  1. Met welke maatregelen willen beleidsverantwoordelijken opkomen voor slachtoffers van de economische crisis in het Zuiden en bij ons? Gaan zij er vanuit dat de economie er is om de waardigheid en het welzijn van àlle mensen te dienen, ook en vooral van de armsten? Komt er een meer Sociaal Europa? Wij willen dat politici promotie voeren voor een meer duurzame en minder op materiële goederen gerichte ontwikkeling.

  2. Welke voorzorgsmaatregelen zullen beleidsvoerders nemen inzake klimaatveranderingen die onze aarde bedreigen voor de huidige en de volgende generaties? Komt er een voorkeursbeleid voor niet-grondstof gebonden energiebronnen?  Wij stellen voorop dat dringend strategieën worden voorbereid die effectief werk maken van de omvorming van onze economie tot een innovatieve en energiezuinige economie die ook zal bijdragen tot een ‘klimaat van vrede’.

  3. Hoe zullen de gewestregeringen en Europa in de komende jaren mede de armoede hier en in het Zuiden meer effectief aanpakken? Wij  claimen concrete maatregelen op vlak van gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, energie, onderwijs, vervoer, sociale regelgeving en samenleven. Realisatie ervan is een kwestie van politieke wil.

  4. Welke maatregelen zullen Europa en onze regeringen nemen met het oog op een humaan asiel- en immigratiebeleid? Wij eisen politieke beslissingen inzake het regularisatiebeleid van mensen zonder wettig verblijf, en om de arbeidsrechten van clandestiene arbeidsmigranten te beschermen. Geen uitstel meer. Nù moeten beslissingen volgen.

  5. Hoe zullen de overheden een serieuze sprong voorwaarts maken op het vlak van duurzame ontwikkelingssamenwerking? Wij dringen aan op maatregelen voor meer coherentie tussen alle beleidsterreinen die van invloed zijn op ontwikkelingssamenwerking. Ook regelingen voor tastbaar internationaal vredesbeleid, o.m. voor een meer kritische aanpak van de wapenuitvoer en –doorvoer.

We zijn ervan overtuigd dat dit kwesties zijn waar vele mensen en groepen mee bezig zijn en waar ze concrete antwoorden op verwachten. Het zijn ook richtinggevende vragen waarmee gepolst kan worden naar de intentie van politieke partijen en kandidaten voor een samenleving geworteld in een cultuur van zorg voor elkaar, in solidariteit.
Tenslotte zijn het ook ijkpunten bij het beoordelen van de beleidsplannen die na 7 juni zullen worden opgemaakt. We houden ze in het oog!