Duurzame ontwikkeling voor iedereen, ook voor kinderen

SDG’s: Maken we onze beloftes aan onze kinderen waar?

© UNICEF België

 

‘Kinderen en jongeren zijn essentiële actoren van verandering en zullen met deze nieuwe doelstellingen de inspiratie vinden om hun oneindige capaciteiten te gebruiken om een betere wereld te creëren.’ Dat lees je letterlijk in de tekst van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s. Maar zijn we vier jaar later op de goede weg om die doelen te bereiken voor kinderen? De SDG’s zijn bijzonder relevant voor hen, want het bereik van de SDG’s is universeel en hun oproep om niemand achter te laten, zet de meest kwetsbare personen (in het bijzonder kinderen) bovenaan de agenda.

Het is eerder zeldzaam dat er wordt geluisterd naar wat kinderen te zeggen hebben. Maar als ze er de kans toe krijgen, beseffen ze dat ze zichzelf willen uiten en willen ze dat volwassenen naar hen luisteren. En uiteraard willen ze dat deze participatie zinvol is, tot iets leidt en beslissingen beïnvloedt die hen rechtstreeks raken.

Kinderen hebben trouwens de nodige morele autoriteit en het recht om deel te nemen aan beslissingen die hen aanbelangen. Zij zullen langer op deze aarde blijven dan de vorige generatie. En het Kinderrechtenverdrag geeft hen ook het recht om deel te nemen.

Ook de SDG’s beschouwen kinderen en jongeren als essentiële actoren van verandering om hun handelingsvermogen ten dienste te stellen van een meer rechtvaardige wereld. Niet alleen later, maar ook vandaag moeten kinderen het nodige gewicht in de schaal kunnen werpen.

SDG’s voor kinderen: waar staan we?

Het laatste rapport over het bereiken van de SDG’s toont aan dat, ondanks heel wat vooruitgang, “veel doelstellingen maar langzaam bereikt worden dat de meest kwetsbare mensen en landen nog steeds het meest te lijden hebben en dat de wereldwijde respons tot nu toe niet ambitieus genoeg was.”

Op het High Level Political Forum (HLPF) van juli 2019 zal een pertinent onderzoek uitgevoerd worden, dat van bijzonder belang is voor kinderen. De evaluatie heeft immers onder meer betrekking op kwaliteitsonderwijs (SDG 4), ongelijkheid (SDG 10), migratie (SDG 10.7), klimaatverandering (SDG 13) en alle vormen van geweld tegen kinderen (SDG 16). Volgens UNICEF is er nu al véél plaats voor verbetering.

Maar waar precies knelt het schoentje dan en hoe kan het beter? Een bloemlezing.

SDG 4: zorg voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Ongeveer 262 miljoen kinderen en adolescenten in de wereld hebben niet de mogelijkheid om naar school te gaan of hun school af te maken. Als ze op de basisschool zitten leren naar schatting 250 miljoen kinderen zelfs geen basisvaardigheden.

De kwaliteit en de beschikbaarheid van gegevens voor dit doel blijven een obstakel. Maar de gegevens zijn niet voldoende: de belangrijkste fase van menselijke ontwikkeling vindt plaats gedurende de eerste levensjaren, en daarom moet de vroege jeugd de kern vormen van duurzame ontwikkeling. Bovendien wordt schoolsucces gemeten, niet alleen in termen van schoolinschrijvingspercentages, maar ook door wat het kind effectief leert. Het is daarom essentieel de capaciteit voor het meten en opvolgen van leerresultaten te vergroten.

SDG 10: dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De overgrote meerderheid van de kinderen heeft geen echte sociale dekking. De helft van de armen in de wereld zijn jonger dan 18 jaar. Na een lange daling, lijkt honger weer te stijgen. Conflicten, droogte en natuurrampen gelinkt aan klimaatverandering zijn de belangrijkste factoren voor de omkering van deze trend.

Ongelijkheid begint bij de geboorte en beïnvloedt de gelijke kansen van elk kind.

We kunnen geen duurzame ontwikkeling bereiken door een deel van de bevolking uit te sluiten. Ongelijkheid begint bij de geboorte en beïnvloedt de gelijke kansen van elk kind. Ongelijke patronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Daarom is er dringend behoefte aan vroegtijdig ingrijpen en prioritaire investeringen voor alle kinderen. In het bijzonder de kinderen die het meest worden getroffen door armoede en sociale uitsluiting.

Target 10.7 heeft betrekking op migratie en is bijzonder belangrijk voor kinderen. De helft van de vluchtelingen zijn kinderen. Over de hele wereld wonen bijna 50 miljoen kinderen ver van huis, ontheemd binnen en buiten de grenzen van hun eigen land.

Hun verhalen tonen ons hoe pijnlijk het voor kinderen is om hun land te verlaten, soms zonder ouders, om te ontsnappen aan conflicten, geweld of armoede. De meeste van deze kinderen moesten de weg op en de weg is gevaarlijk. Zelfs meer dan we ons voorstellen, vol geweld en valstrikken, waar een kind niet klaar voor is. Sommige kinderen vertellen over de gevaren waaraan ze zijn blootgesteld, ze zijn vastgehouden, uitgebuit of mishandeld.

Ervoor zorgen dat migratie veilig verloopt, is niet enkel een uitdaging, het is ook een geweldige opportuniteit om kinderen te beschermen, en dus om eraan te herinneren dat migranten- en vluchtelingenkinderen in de allereerste plaats kinderen zijn en alle rechten van het Kinderrechtenverdrag genieten. Een goed beheerde migratie, die de oorzaken aanpakt en de risico’s ervan beperkt, vormt de kern van de prioriteiten van een ontwikkeling die streeft naar gelijkheid.

© UNICEF België

 

SDG 13: neem dringend actie om klimaatverandering en de impact ervan te bestrijden

Wereldwijd ademen 93% van de kinderen onder de 15 jaar, ofwel 1,8 miljard kinderen, elke dag zo’n vervuilde lucht dat hun gezondheid en ontwikkeling ernstig bedreigd wordt. Vandaag leven meer dan 500 miljoen kinderen in gebieden waar het risico op overstromingen extreem hoog is en bijna 160 miljoen waar het risico op droogte een hoog of extreem niveau bereikt.

Wereldwijd ademen 1,8 miljard kinderen elke dag zo’n vervuilde lucht in dat hun gezondheid en ontwikkeling ernstig bedreigd wordt.

Het Comité voor de Rechten van het Kind erkent dat “schade aan het milieu een dringende mensenrechtenuitdaging” is die een impact heeft op het leven van kinderen vandaag en in de toekomst. Schendingen van de rechten als gevolg van milieuschade kunnen onomkeerbare, langdurige en zelfs transgenerationele gevolgen hebben.” Verschillende artikelen van het Verdrag (artikelen 24 en 29) en de General Comments vermelden het milieu. Wat de slotopmerkingen voor staten betreft, bevatten zij nu systematisch een of meer punten die aan deze kwestie zijn gewijd.

Het is noodzakelijk om vandaag op te treden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om te investeren in duurzame energie, om de aantasting van het milieu tegen te gaan, om de effecten van schadelijke verontreinigende stoffen op kinderen te verminderen en om de veerkracht van kinderen te versterken.

© UNICEF België

 

SDG 16: bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Wereldwijd wordt jaarlijks een miljard kinderen slachtoffer van een of andere vorm van geweld en om de vijf minuten sterft een kind daaraan. Drie miljoen meisjes lopen elk jaar het risico op genitale verminking. Een groot aantal kinderen, beroofd van hun vrijheid, zijn nog grotendeels vergeten in de statistieken. Het verbod op lijfstraffen en de toegang tot adequate gerechtigheid vormen nog steeds grote uitdagingen.

Een groot aantal staten hebben wetten aangenomen en actieplannen en mechanismen ingesteld om kinderen tegen geweld te beschermen. Desondanks blijven miljoenen kinderen over de hele wereld emotioneel, fysiek of seksueel geweld ervaren.

Maken we onze beloftes aan onze kinderen waar?

Het is daarom van essentieel belang om dit geweld te voorkomen en om alle geweld tegen kinderen (ongeacht de context) te verbieden en om systemen voor kinderbescherming te versterken. Om kinderen in staat te stellen hun rechten te doen gelden, is het noodzakelijk dat zij toegang hebben tot passende rechtssystemen en dat hun recht op wettige identiteit (inclusief door middel van geboorteregistratie) wordt gerespecteerd.

Het is niet langer mogelijk om simpelweg de huidige stand van zaken te behouden, te zeggen dat we het niet wisten of zelfs maar weg te kijken. Het is meer dan urgent geworden om vanaf 2030 de vooruitgang te versnellen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind nog achterblijft. Maar deze taak kan niet worden gerealiseerd zonder de echte betrokkenen. Agenda 2030 is een belofte van gelijke kansen voor alle kinderen. Laten we deze belofte ook waarmaken.

Er bestaat dus geen twijfel dat, als we de uitdagingen waarvoor we staan het hoofd willen bieden, de kinderen de nodige morele autoriteit hebben. Zoals gezegd, zullen zij immers langer op deze aarde blijven dan de vorige generatie. De klimaatmarsen van de afgelopen maanden hebben deze observatie ook perfect geïllustreerd. Kinderen zullen absoluut hun stem moeten blijven laten horen en verandering eisen “omdat de regels moeten worden veranderd. Alles moet veranderen. En dat moet vandaag beginnen.” Maken we onze beloftes aan onze kinderen waar?

Deirdre Perquy is Public Affairs Officer en Maud Dominicy is Child Rights Officer bij UNICEF België.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.