Sire, kies niet voor BMW

Opinie

Sire, kies niet voor BMW

Sire, kies niet voor BMW
Sire, kies niet voor BMW

Naar aanleiding van de op handen zijnde erkenning van hofleveranciers, stuurde Vera Dua, voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, een open brief aan koning Filip. Daarin vraagt ze de koning om BMW niet als hofleverancier te kiezen omdat de Duitse autobouwer mee verantwoordelijk is voor een afzwakking van Europese normen rond de CO2-uitstoot van auto's.

Sire,
 
Deze dagen beraadt u zich over de vraag welke ondernemingen de eretitel ‘Gebrevetteerd hofleverancier van België’ mogen voeren. Dit prestigieuze predicaat impliceert niet alleen dat een bedrijf aan de hoogste eisen voldoet, maar ook dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig neemt. 
 
Op dit moment vindt in Warschau de 19de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Als pleitbezorger voor duurzaamheid en concrete afspraken tegen klimaatverandering, wil Bond Beter Leefmilieu deze gelegenheid te baat nemen om u attent te maken op een betreurenswaardig voorval met één van uw huidige hofleveranciers: de autofabrikant BMW.
 
Vorige maand heeft de Duitse regering op aansturen van BMW belangrijke nieuwe Europese regels voor de CO2-uitstoot van auto’s afgezwakt door middel van een ongewoon manoeuvre. Al in juni van dit jaar bereikte de Europese Commissie, het Parlement en de Raad een akkoord om de CO2-norm te verlagen. Om de auto-industrie niet in de wielen te rijden, blokkeerde Duitsland echter op het laatste moment de nieuwe regelgeving.  Dit leidde tot verontwaardiging in diplomatieke kringen, ook in ons land. België is immers voorstander van nieuwe normering. Zuinigere wagens, minder luchtverontreiniging en een lagere brandstoffactuur werken in het voordeel van zowel de consument als het leefmilieu.
 
Anno 2013 moet een bedrijf rekening houden met de belangen van werknemers, consumenten en het milieu. Als erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft u deze belangrijke pijlers van duurzame ontwikkeling meermaals in de verf gezet. Iedereen heeft een rol te vervullen in de duurzame ontwikkeling, de overheden, de burgers en de ondernemingen — zeker als ze optreden als hofleveranciers.
 
Daarom vraagt Bond Beter Leefmilieu uw aandacht voor deze opportuniteit om een sterk signaal af te geven aan leveranciers die duurzaamheid veronachtzamen. De Europese regelgeving zoals ze op tafel lag, is in het belang van ons land en zijn burgers.  Een onderneming die zich niet aan deze regels wil conformeren, verdient niet de eretitel “Gebrevetteerd hofleverancier van België.”
 
Met de meeste hoogachting,
 
 
Vera Dua,
Voorzitter Bond Beter Leefmilieu