Onze klimaatdoelstellingen blijven haalbaar, mits bijkomende investeringen en een doortastend klimaatbeleid

Sociaal circulair ondernemen is de oplossing voor de klimaatuitdagingen

Kevin Dooley / Flickr (CC BY 2.0)

 

Joren Verschaeve is beleidsmedewerker Circulair Ondernemen bij HERW!N, het collectief van Sociale Circulaire ondernemers in Vlaanderen. HERW!N vertegenwoordigt 100 sociale circulaire ondernemers, goed voor een tewerkstelling van 10.000 medewerkers.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kwam op 5 juli naar buiten met een lijvige studie waarin de progressie, haalbaarheid en kostprijs van de Vlaamse klimaatdoelstellingen werd becijferd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) maakte een gelijkaardige oefening eind juni, maar dan op Belgisch niveau.

Beide rapporten zijn duidelijk: de klimaatdoelstellingen zijn haalbaar, mits bijkomende investeringen van vele miljarden euro’s en een doortastend en ambitieus optreden van de overheid. Over de specifieke (bindende) doelstellingen doelstellingen voor de niet-ETS sector (transport, gebouwen, landbouw en afval) zijn de SERV en het VBO ook zeer duidelijk: we moeten dringend een versnelling hoger schakelen en simultaan alle hefbomen benutten.

We moeten dringend een versnelling hoger schakelen en simultaan alle hefbomen benutten

HERW!N onderschrijft deze boodschap volmondig. Als collectief van sociale circulaire ondernemers in Vlaanderen kunnen we ons scharen achter de boodschap dat 2030 doelstellingen haalbaar zijn, mits een doortastend optreden van de overheid en andere stakeholders. Tegelijk vinden we op zijn zachtst uitgedrukt merkwaardig dat beide studies compleet voorbijgaan aan de positieve impact van sociaal circulair ondernemen op het behalen van de 2030 klimaatdoelstellingen.

Beide studies werden ongetwijfeld uitgevoerd door teams van knappe knoppen, maar de link leggen tussen sociale tewerkstelling en de klimaatuitdagingen lijkt ook voor hen een brug te ver. Nochtans is de impact van onze leden op het behalen van de 2030 klimaatdoelstellingen groot. Denk maar aan de pioniersrol van de kringwinkels in het promoten van lokaal hergebruik, het realiseren van beter geïsoleerde huizen bij kansarme gezinnen door de energiesnoeiers, het uitvoeren van ecologisch groenbeheer door de vele maatwerkbedrijven die deel uitmaken van HERW!N. Mooi … maar we kunnen als sector zoveel meer betekenen.

Onze sociaal circulaire ondernemers zijn klaar om een versnelling hoger te schakelen en nog harder te bouwen aan een sociaal en klimaatvriendelijke toekomst. Stuk voor stuk geven onze leden duidelijk aan extra tewerkstelling te kunnen creëeren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Extra jobs die de werkloosheidsgraad in Vlaanderen verder kunnen doen dalen, doorstroom generen naar de reguliere arbeidsmarkt… én dus ook een oplossing kunnen bieden voor het klimaatvraagstuk.

Jammer genoeg is dit op heden niet mogelijk doordat de Vlaamse regering een plafond handhaaft op vlak van sociale tewerkstellingsplaatsen. HERW!N roept daarom de volgende Vlaamse regering op om komaf te maken met dit plafond. De winsten voor onze samenleving zijn immers groot!

Meer sociale tewerkstelling = besparing van véél CO2

Meer sociale tewerkstelling laat onze leden toe om verder te groeien en ondernemen. Intern cijferwerk voor de kringwinkels alleen toont aan dat het aantrekken van nieuwe mensen toelaat om in de toekomst nog meer producten in te zamelen, te herstellen en lokaal hergebruik te realiseren. Dit resulteert makkelijk in een besparing van van 0,8 Megaton CO2 tussen 2019-2030. Dat komt neer op het aanplanten van een bos met een totale oppervlakte van alle Vlaamse provinciehoofdsteden samen, namelijk 666,7 vierkante kilometer.

Hierbij werd uitgegaan van een aantal realistische scenario’s, maar is nog geen rekening gehouden met het feit dat extra personeel toelaat om ook volop in te zetten op extra activiteiten met een hogere CO2 impact zoals het hergebruiken van bouwmaterialen of het verder uitbouwen van uitleendiensten. Ontbreekt het de nieuwe Vlaamse regering aan ambitie, dan lopen we voor de kringwinkels alleen al een besparing mis van 0,4 megaton aan CO2 in diezelfde periode.

De positieve impact van onze sector op het klimaatvraagstuk draagt natuurlijk breder dan de kringwinkels alleen. Ook onze energiesnoeiers, foodsavers, groenbeheerders, biolandbouw bedrijven… besparen elk jaar vele tonnen CO2. De hefboom die onze sociale circulaire ondernemers in handen hebben is dus groot.

Door bijkomende sociale tewerkstelling kan onze sector makkelijk tot 1,5% van de totale besparingen voor de non- ETS sector op Vlaams niveau voor zijn rekening nemen. Hierbij zijn we uitgegaan van een aantal voorzichtige scenario’s, goed wetende dat al herhaaldelijk is aangetoond – bv. door het steunpunt werk – dat het jobpotentieel voor sociale tewerkstelling binnen de circulaire economie enorm is. De potentiële impact van onze sector op de 2030 klimaatdoelstellingen is dus mogelijk nog vele malen groter!

Meer sociale tewerkstelling = véél euro’s besparen

Meer sociale tewerkstelling draagt ook bij tot het besparen van overheidsmiddelen. Studie- en cijferwerk van HERW!N toont duidelijk aan dat elke extra job een direct terugverdieneffect genereert van 14.500 euro per jaar. Immers, de kost voor de overheid wordt op korte termijn ruimschoots gecompenseerd door een reeks nieuwe inkomsten (bv. belastingen), en het wegvallen van werkloosheidsuitkeringen en andere steunmaatregelen.

Bovendien is werk dé motor van re-integratie, wat maakt dat elke bijkomende job een persoon toelaat om te participeren en bij te dragen aan onze samenleving. In tegenstelling tot een aantal dure – maar daarom niet minder noodzakelijke – klimaatmaatregelen is sociale tewerkstelling dus een direct rendabele investering die zowel onze samenleving als planeet ten goede komt.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Sociaal circulair, het nieuwe normaal?!

HERW!N roept alle politieke partijen op om te investeren in sociaal circulair ondernemen door het creeëren van extra tewerkstellingsplaatsen. Onze sector heeft een belangrijke hefboom in handen om de uitdagingen van morgen op vlak klimaat, arbeidsmarkt en samenleving succesvol aan te pakken.

In de aanloop naar de verkiezingen stelden alle politieke partijen zeer duidelijk dat klimaatambities niet ten koste mogen gaan van sociale rechtvaardigheid. Sociaal circulair ondernemen biedt hierop een concreet antwoord. Daarom eisen wij dat de volgende Vlaamse regering resoluut de kaart trekt van sociaal circulair ondernemen en zo werk maakt van het herwinnen van grondstoffen en talenten!

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift