Algemene voorwaarden proMO*

1. Wereldmediahuis publiceert vier keer per jaar MO*Magazine en elke dag via MO.be, digitale nieuwsbrieven en feeds op sociale media. Daarnaast organiseert Wereldmediahuis panelgesprekken, lezingen, debatten en evenementen in het kader van haar journalistieke opdracht. 

2. Wereldmediahuis heeft betalende abonnees op MO*Magazine, gratis abonnees op de digitale nieuwsbrieven en betalende leden van de proMO*-lezerscommunity.

3. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de proMO*-lezerscommunity, verder het ‘proMO*-lidmaatschap’. Door uw registratie als lid van de proMO*-community aanvaardt u deze algemene voorwaarden, alsook het privacybeleid van Wereldmediahuis. Dit privacybeleid bepaalt op welke manier de (persoons)gegevens van de gebruiker verzameld en verwerkt worden na registratie.

4. Lid worden van de proMO*-lezerscommunity kan u door te registreren via deze registratiepagina en mits betaling van de maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. U ontvangt automatisch per mail een bevestiging (let op uw spambox). U bent zelf verantwoordelijk voor de accurate, actuele en volledige registratie van uw gegevens. Wereldmediahuis heeft het recht een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. Uw lidmaatschap is pas definitief wanneer Wereldmediahuis uw eerste betaling ontvangen heeft.

5. De hoogte van de bijdrage wordt vermeld op bij registratie. Wereldmediahuis heeft het recht om de prijs van het proMO*-lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging de proMO*-leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het proMO*-lidmaatschap te beëindigen.

6. De maandelijkse of jaarlijkse betalingen gebeuren onder het systeem van de Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit - SDD) en zijn onderworpen aan de voorwaarden van SDD. Wereldmediahuis engageert zich om de verbintenissen uit het SEPA Core Scheme Rulebook, van toepassing op het ogenblik van de specifieke transacties, na te leven.

7. Wanneer u een proMO*-lidmaatschap aanvraagt krijgt u de keuze per maand of per jaar te betalen. Als u per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als u per jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Wereldmediahuis het recht het proMO*-lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de voordelen te staken.

8. Na de aanvraag en de betaling van een proMO*-lidmaatschap kan u volledig gebruik maken van de voordelen. Het proMO*-lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan uw  gegevens en voordelen aan derden te verstrekken. Wereldmediahuis heeft het recht om na verzending registratiegegevens te annuleren.

9.  Het proMO*-lidmaatschap is voorbehouden aan natuurlijke personen. Organisaties/rechtspersonen die een gelijkaardig lidmaatschap wensen te onderschrijven kunnen dit doen via proMO*torschap. Ook kunnen zij navraag doen over samenwerkingsvormen met Wereldmediahuis via proMO@mo.be.

10. Als lid van de proMO*-community geniet u van een aantal mogelijkheden die specifiek zijn voor het proMO*-lidmaatschap. Deze worden algemeen omschreven als de ‘voordelen’. De voordelen omvatten een lidkaart, abonnement op MO*magazine, gratis toegang tot bepaalde evenementen, kans op gratis tickets voor concerten, theatervoorstellingen, films, festivals en tentoonstellingen, dialoog met onze journalisten en elke maand een nieuwsbrief van de hoofdredacteur. De details van deze voordelen vindt u terug in de exclusieve digitale nieuwsbrieven en de aparte Facebookgroep, voorbehouden aan al wie beschikt over een proMO*-lidmaatschap. Wereldmediahuis behoudt zich het recht voor om deze voordelen eenzijdig te wijzigen en hierover via de gepaste kanalen te communiceren. Het proMO*-lidmaatschap creëert geen rechten op deze voordelen en het niet verlenen van één of meerdere van deze voordelen kan geen rechten doen ontstaan op enige schadevergoeding.

11. Het proMO*-lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Als u per maand betaalt, kan u het proMO*-lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar proMO@mo.be het proMO*-lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat u lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Als u per jaar betaalt kan u na het eerste jaar op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar proMO@mo.be. Op de volgende jaarlijkse vervaldag zal geen betaling meer gevorderd worden. Wereldmediahuis heeft het recht uw proMO*-lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat u niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.

12. Wereldmediahuis is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de voordelen mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Wereldmediahuis.

13. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen met proMO@mo.be. Uw verzoek zal zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling genomen worden. 

14. Wereldmediahuis behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 4 december 2023.

15. Op alle rechten, verplichtingen en  aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd.