NGO's en bedrijven

Op het eerste zicht lijkt de globalisering de tegenstellingen tussen NGO’s en bedrijven verder aan te scherpen. De bedrijven, inzonderheid de multinationale ondernemingen, worden door heel wat civiele actoren immers gezien als het speerpunt van een ongebreideld ‘jungle-kapitalisme’ dat ervoor zorgt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter word ...

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling bestaat niet. De Wereldbank telde enkele tijd geleden 190 mogelijke definities voor duurzaamheid. Enkele basisbegrippen daarin zijn: behoeften, rechtvaardigheid, draagkracht en (later bijgekomen) participatie. Deze opsomming maakt meteen duidelijk dat duurzame ontwikkeling een normatief begrip is. Er bestaat geen 'objectieve' ...

Duurzame ontwikkeling: tussen woord en daad

Tien jaar geleden bracht het NoordZuid Cahier een nummer uit over de relatie tussen milieu en ontwikkeling. De aanleiding was de spraakmakende Conferentie over Milieu en Ontwikkeling, die in juni 1992 in Rio de Janeiro plaatsvond. Ondertussen zijn we een decennium verder en voor de Verenigde Naties is dit de gelegenheid om opnieuw een ecologische w ...

Duurzame ontwikkeling

De globalisering dwingt de overheden en de staten een nieuwe rol te zoeken. Nationale overheden zijn te klein voor mondiale vraagstukken en te groot voor het aanpakken van lokale vraagstukken. Er ontstaat dus een ‘meso’ ruimte, waarin lokale en regionale overheden een rol kunnen spelen.

Het recht van de aarde

Elf september. De datum staat voortaan symbool voor de crash van het Amerikaanse supermacht-imago. De milieubeweging in de Verenigde Staten verloor er het noorden bij en besliste om haar kritiek op president Bush en diens nefaste milieubeleid maar op te bergen. Toch behoort ook de milieuproblematiek zich in het hart van de crisis die de wereldorde ...

Groene belastingen en duurzame economie

Waarom hebben we een beperking van de uitstoot van CO2 nodig? Het toenemend verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot CO2-emissies, die op hun beurt aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van CO2 in de atmosfeer. Dat leidt op lange termijn tot een mondiale klimaatverandering, met grote verwachte schadekosten.

Patenten op levende materie

Voor CIDSE was de start van het jubeljaar 2000 een geschikte gelegenheid om de aandacht te vestigen op het vraagstuk van de voedselveiligheid, meer bepaald op wat voor arme boeren en inheemse volkeren de gevolgen zijn van het nemen van octrooien of patenten op levende materie. Zij zijn de eerste slachtoffers van de honger in de wereld en CIDSE bepa ...

Het institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling in België

In 2002 zal het tien jaar geleden zijn dat de conferentie van Rio de Janeiro plaatsvond. Bij die gelegenheid zullen de Verenigde Naties van 2 tot 11 september in Johannesburg een Wereldtop over duurzame ontwikkeling organiseren. De bedoeling is de uitvoering van de akkoorden van Rio te evalueren en een nieuwe impuls te geven. Uit de reeds beschikba ...

Duurzame ontwikkeling: de ambities doorgelicht

Eind 1998 schoof de Duitse socioloog Ulrich Beck in een interview met het NRC Handelsblad een opmerkelijke stelling naar voren. Beck stelde dat zelfs aanhangers van de vrije markt beginnen te erkennen dat, na de ineenstorting van het communisme, er maar één serieuze tegenstander van de vrije markt overblijft, namelijk de vrijemarkteconomie zélf, "d ...

Groene belastingen

De industrielanden leggen een veel groter beslag op de milieugebruiksruimte dan hen toekomt. Hun consumptiepatroon is niet duurzaam, en zeker niet voor wereldwijde veralgemening vatbaar. Dit werd reeds zo’n tien jaar geleden erkend tijdens de UNCED-conferentie in Rio. Een belangrijke vereiste voor duurzame ontwikkeling is dan ook dat de industriela ...

Mysterieuze dorpsraden: de Kabylische lente in een stroomversnelling

Sinds september staan de "Arabische " landen terug op de wereldkaart. Algerije - een land dat in de jaren ‘60 en ‘70 model stond voor een geslaagde combinatie van socialisme en Islam - ontbreekt niet in het rijtje. Gefrustreerde Algerijnse jongeren zouden volop deel uitmaken van de fundamentalistische netwerken, de uitgeweken restanten van het FIS ...

God in Globalistan

Dit is een open deur: het leven van de zes miljard aardbewoners wordt anno 2001 sterk bepaald door de globalisering, een proces waarop ze bijzonder weinig greep hebben, en dat gedomineerd wordt door een economische winstlogica en door de drang om de individuele consumptie voortdurend op te drijven. Massamedia, alternatieve media, commerciële media ...

Pagina's