Van Overtveldt kan Luxemburg “fiscale enkelband” om doen

Nieuws

Van Overtveldt kan Luxemburg “fiscale enkelband” om doen

Van Overtveldt kan Luxemburg “fiscale enkelband” om doen
Van Overtveldt kan Luxemburg “fiscale enkelband” om doen

De Belgische belastingwet biedt minister van financiën Van Overtveldt een buitenkans om vanaf 1 januari 2015 meer transparantie te scheppen in de Belgische geldstromen naar Luxemburg. Hij zegde in de Kamercommissie financiën toe die kans te zullen grijpen maar hield zich op de vlakte toen we om meer duidelijkheid vroegen.

Het was Dirk Van der Maelen van de sp-a die deze dossiers al vele jaren volgt, die dinsdag in de Kamercommissie financiën de kat de bel aanbond. Hij wees erop dat Luxemburg en Cyprus in november 2013 door het Globaal Forum over transparantie en informatie-uitwisseling van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) als “non-compliant” zijn bestempeld. Dat wil zeggen dat beide landen de OESO-normen inzake financiële informatie-uitwisseling en transparantie helemaal niet naleven.

Artikel 307 van de Belgische Wet op de Inkomstenbelasting bepaalt evenwel dat betalingen aan bedrijven of inwoners van een land dat gedurende een “volledig belastbaar tijdperk” – een fiscaal jaar, zeg maar - die OESO-standaard niet naleeft, aan de fiscus moeten worden gemeld. Vermits Luxemburg en Cyprus in november 2013 door het Global Forum als non- compliant werden aangemerkt, en dit nu nog steeds het geval is, zullen ze dus effectief het hele belastingjaar 2014 de OESO-standaard niet hebben nageleefd.

Dat bevestigt ook Monica Bhatia, secretaris van het Global Forum: ‘Luxemburg en Cyprus staan nog steeds op de lijst. Positief is dat ze gemeld hebben dat ze stappen hebben gezet om tegemoet te komen aan onze aanbevelingen. Ze hebben een nieuw rapport gevraagd. Zelfs indien zo’n herzieningsrapport binnenkort wordt toegezegd, duurt het nog minstens zes maand vooral hun score kan worden herzien.’

De Belgische wet stipuleert dus dat er aangifteplicht is voor betalingen die hoger liggen dan 100.000 euro per jaar, aan Luxemburg en Cyprus. ‘Ik heb mijn administratie dan ook de opdracht gegeven deze aanvulling te publiceren, zodat de betrokken vennootschappen tijdig op de hoogte zijn en de nodige voorbereidingen kunnen treffen om te voldoen aan de aangifteverplichting’, bevestigde minister Van Overtveldt in de commissie financiën.

Michel Maus: ‘Dit is een belangrijk feit. Het zijn de eerste eurolanden die op deze lijst belanden en het gaat om vele betalingen. Dat zal niet meteen  belastinginkomsten genereren maar het zal de administratie zeker helpen om de geldstromen en het verschuiven van de winst in kaart te brengen. Het is een stap naar meer transparantie.’

Lakmoesproef voor Van Overtveldt

Vraag is of de minister inderdaad zal doen wat hij heeft toegezegd. Publicatie van een ministerieel besluit is noodzakelijk om het mechanisme in gang te zetten, aldus professor Maus. ‘Het is belangrijk dat de minister duidelijkheid verschaft en aankondigt dat nu ook voor Luxemburg en Cyprus deze aangifteplicht geldt. De zaken moeten immers fiscaal voorzienbaar zijn. Je kan niet verwachten dat alle belastingplichtigen de OESO-lijst telkens gaan raadplegen.’

‘De minister moet zijn omzendbrief tijdig klaar hebben. Doet hij dat niet, dan bewijst hij dat hij ontwijking en ontduiking via Luxemburg niet echt wil bestrijden.’

Voor Maus past deze stap in de evolutie naar meer transparantie die we nu op verschillende fronten zien opduiken in de internationale fiscaliteit. Minister Van Overtveldt heeft al meermaals het belang van transparantie onderschreven. Vraag is of hij nu de daad bij het woord voegt. Toen we zijn woordvoerder meermaals vroegen of de administratie tegen 1 januari zal aankondiging dat er voortaan ook aangifteplicht is voor Luxemburg en Cyprus, wenste die daar niet op in te gaan.

Dirk Van der Maelen stelt het scherper: ‘De minister moet zijn omzendbrief tijdig klaar hebben, dat wil zeggen: tegen eind december. Doet hij dat niet, dan bewijst hij dat hij ontwijking en ontduiking via Luxemburg niet echt wil bestrijden.’