Nieuws

Lariam-neurose in de VS

In De VS is een controverse ontstaan over denevenwerkingen van Lariam, een geneesmiddel tegen malaria dat af en toesterke hallucinaties en gevoelens van depressiviteit, angst, agressie enparanoia veroorzaakt. De storende bijwerkingen kregen betrekkelijk weinigaandacht tot vijf soldaten op de legerbasis van Fort Bragg in de Amerikaansestaat North-Ca ...
Nieuws

Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Het internationale orgaan dat verantwoordelijkis voor de vernietiging van 70.000 ton chemische wapens zit in degeldproblemen. De Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW)verzorgt inspecties en superviseert de vernietiging van chemische wapens in146 landen. Ze wordt gefinancierd door evenveel ondertekenende lidstaten,maar de meeste landen ...
Nieuws

Geen olietekort in geval van aanval op Irak - OPEC

Het is uitgesloten dat het tot eeninternationale energiecrisis komt als Irak wordt aangevallen. Dat zegt deOrganisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), die instaat voor een derdevan de wereldwijde olietoevoer. Secretaris-generaal Alvaro Silva Calderónverzekerde gisteren (woensdag) in Genève dat het 11 landen tellende kartelklaarstaat om op kort ...
Nieuws

Wereldbank belooft meer geld voor platteland in Zuiden

De Wereldbank wil meer geld vrijmaken voor delandbouw en voor projecten op het platteland - microkredieten,irrigatiewerken, nieuwe wegen, sanitair en steun aan boerenorganisaties. Hetnieuwe plan (Reaching the Rural Poor) zal het budget voorlandbouwprojecten verhogen met 20 procent in 2003 en in 2004, wat neerkomtop 400 miljoen extra. Het geld is i ...
Nieuws

Milieubeweging maakt brandhout van 'nieuw mondiaal bosbeleid'Wereldbank

Milieuactiegroepen hebben zware kritiek opde nieuwe beleidsplannen van de Wereldbank voor het beheer van de bossenwereldwijd. De Wereldbank had strenge ecologische clausules, een sluitendecertificering, beschermde zones en armoedereductie beloofd, maar van al diebeloftes blijft er in het uiteindelijke plan niets overeind. Het plan zouhet kapverbod ...
Nieuws

Argentinië en Afghanistan zijn te arm om hun bijdragen te betalen

Afghanistan en Argentinië zitten zozeer ingeldnood dat zij de Verenigde Naties (VN) hebben gevraagd hun jaarlijksebijdragen te verminderen. Beide landen hebben de bijdragencommissie van deVN meegedeeld dat zij de verschuldigde bijdragen niet kunnen betalen omwillevan ernstige economische problemen aan het thuisfront.
Nieuws

Weinig vooruitgang in onderhandelingen over goedkopegeneesmiddelen voor arme landen

Een informele mini-top van 25 leden van deWereldhandelsorganisatie (WHO) heeft vrijdag in Sydney niet tot eendoorbraak geleid in de discussie over de versoepeling van patentregelsinzake geneesmiddelen voor arme ontwikkelingslanden.
Nieuws

Mahonie en zeepaardjes voortaan beter beschermd

Twee bedreigde organismen kunnen vandaag, als de Conventie voor de Internationale Handel voor Bedreigde Dier- en Plantensoorten (CITES) in de Chileense hoofdstad haar eerder deze week genomen beslissingen bekrachtigt, weer iets geruster zijn. Na 300 jaar van gestage decimering van de mahoniebestanden roept een resolutie de wildkap eindelijk een hal ...
Nieuws

Pittig debat over GM-voedselhulp binnen VN

Binnen de Verenigde Naties is het debat tussen voor- en tegenstanders van voedselhulp met transgene granen in alle hevigheid opgelaaid. De kloof loopt blijkbaar tussen en door de VN-agentschappen die zich bezighouden met landbouw, voedsel en gezondheid.
Nieuws

Luchtvervuiling is geen vies woord voor de Wereldbank

De Wereldbank trekt steeds meer geld uit voor de strijd tegen luchtvervuiling en het broeikaseffect, maar financiert tegelijk nog altijd grote afvalverbrandingsinstallaties die net het tegenovergestelde bewerken. Amerikaanse activisten eisen dat de Bank voorgoed een kruis maakt over die laatste soort van projecten.
Nieuws

Persvrijheid bevordert ontwikkeling - rapport Wereldbank

Een vrije en onafhankelijke pers is een goedezaak voor de economische ontwikkeling. Ze klaagt corruptie aan bijregerings- en bedrijfsleiders, geeft gestalte aan een publieke consensus enbiedt investeerders nuttige economische informatie, of het nu gaat om degroentenmarkt van Ghana of de kapitaalmarkt van New York. Dat stelt deWereldbank in zijn rap ...
Nieuws

'VN leveren beschamend huiswerk af over kindsoldaten'

Myanmar, Sri Lanka en Colombia tellen hetgrootste aantal kindsoldaten, zo blijkt uit een rapport van de Coalitie vooreen Halt aan het Gebruik van Kindsoldaten. Het werkstuk van de ngo-koepelbiedt een ontluisterend beeld over de situatie wereldwijd: zo'n 72rebellengroepen en legers in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa blijvenkinderen rekrutere ...

Pagina's