Nieuws

Aanklacht wegens doodslag tegen directeur Union Carbide blijftgehandhaafd

Een rechtbank in Bhopal heeft de vraag van deIndische regering afgewezen om de aanklacht tegen Warren Anderson, voormaligdirecteur van de chemische fabriek Union Carbide in Bhopal, af te zwakkenvan doodslag tot schade door nalatigheid. Dat is een overwinning voor defamilieleden van slachtoffers van de gasramp in Bhopal. Een verwaterdeaanklacht zou ...
Nieuws

Gebrekkige financiering belet herstel Afghanistan

De Afghaanse regering heeft hetmoeilijk, en dat heeft alles te maken met onveiligheid en een gebrek aanmiddelen. Het geld dat door internationale donoren werd toegezegd laat opzich wachten en gaat vooral naar noodhulp. Een gebrek aan duurzameontwikkelingssteun zorgt ervoor dat de Afghaanse regering voorlopig niet bijmachte is een onderzoek te doen ...
Nieuws

Westerse druk bemoeilijkt hervorming koranscholen

Een geplande hervorming van de koranscholenof 'madrasahs' in Pakistan is na het ontslag van de bevoegde minister vooronbepaalde tijd uitgesteld. Het initiatief van de Pakistaanse overheid wordtbemoeilijkt door druk van het Westen om deze kweekscholen voor terroristente sluiten. De conservatieve religieuze lobby sluit de rangen om deonafhankelijkhei ...
Nieuws

Rampzalig ecologisch beleid achtervolgt Indische delegatie

De diplomaten op de Wereldtop over DuurzameOntwikkeling hoeven niet vreemd opkijken als ze straks in de wandelgangenplots geconfronteerd worden met actievoerders uit India die een 'satyagraha'houden - een vreedzame protestactie op de wijze van Gandhi. Indischemilieuactivisten uit onder meer Bhopal hebben gezworen dat ze hun stemzullen laten horen o ...
Nieuws

Datum van presidentieel aftreden bekend, naam opvolger nog niet

De Chinese Communistische Partij heeft deze weekaangekondigd dat ze in november haar lang verwachte zestiende congres zalhouden, maar er voorlopig blijft nog onduidelijkheid bestaan over demachtswissel aan de top die normaal tijdens dit congres moet plaatshebben.
Nieuws

De jacht op communisten is open

De 33-jaar oude Communistische Partij op deFilipijnen overleefde vijf Filipijnse regeringen, inclusief de dictatuur vanFerdinand Marcos. Maar de kans is klein dat de Filipijnse CPP en haarmilitaire arm, de New People's Army (NPA) overeind kan blijven nu ze van deVerenigde Staten het brandmerk 'terroristische groepering' heeft gekregen.
Nieuws

Regering-Thaksin probeert in gunst van Birma te komen

Thailand schendt de mensenrechten bij deuitzetting van Birmese opposanten zo stellen een aantal Thaise politici enorganisaties. De actie zou door louter opportunisme ingegeven zijn: deregering wil in het gevlei komen bij de Birmese militaire junta. Vorigedinsdag arresteerde de Thaise politie in de provincie Kanchanaburi 31Birmezen op beschuldiging ...
Nieuws

Amerikaans onderwijs beste troef op cv

Nu de Vietnamese economie zich aan het herstellen is, sturen opmerkelijk veel ouders uit de steden hun kinderen naar Engelstalige landen te sturen om er te studeren, in de hoop dat ze er de taal en vaardigheden zullen leren die de weg naar succes lijken te vormen. Vorig jaar had Vietnam 10.000 studenten in het buitenland, en dat aantal zou tegen 20 ...
Nieuws

Premier Gujurat trekt opnieuw fundamentalistische registers open

Narendra Modi, de eerste minister van deIndiase deelstaat Gujurat, lijkt vastbesloten een symbolische wagenrit -deGaurav Tatra (de bedevaart van de trots)- weer in het leven roepen. DeNationale Mensenrechtencommissie en de Congrespartij zijn hevig gekant tegenhet initiatief dat volgens hen de spanningen en het geweld weer zullen doenopflakkeren. I ...
Nieuws

Jakarta plaatst rebellen in Atjeh voor het blok

Er is al een hele tijd een nieuw bewind inIndonesië, maar een nieuwe wind lijkt er nog altijd niet te waaien. Zekerniet wat betreft de aanpak van het separatisme in Atjeh. Met het recenteultimatum van de centrale regering wordt de keuze voor de militaire aanpakpijnlijk duidelijk. Het Indonesische parlement daarentegen pleit al jarenvoor de dialoog ...
Nieuws

World Psychiatric Association buigt zich over wantoestanden inpsychiatrie

Duizenden mensen in psychiatrische Instellingen in China worden vastgehouden om politieke redenen. Dat stellenHuman Rights Watch en het Geneva Initiative on Psychiatry (GIP) in eenrapport getiteld 'Gevaarlijke geesten: politieke psychiatrie in Chinavandaag'. Het gaat om leden van de spirituele beweging Falun Gong,onafhankelijke vakbondsmensen en i ...
Nieuws

India weigert gesprekken met separatisten in Kasjmir

De Indiase minister van Binnenlandse ZakenLal Krishna Advani sluit elk gesprek met de leiders van de alliantie vanseparatistische groepen in Kasjmir uit, zo zei hij gisteren (maandag). Datwijst op een plotse verharding van de Indiase houding ten aanzien vanKasjmir. In september en oktober vinden daar verkiezingen plaats maar deseparatistische parti ...

Pagina's