Nieuws

Wereldbank belooft meer geld voor platteland in Zuiden

De Wereldbank wil meer geld vrijmaken voor delandbouw en voor projecten op het platteland - microkredieten,irrigatiewerken, nieuwe wegen, sanitair en steun aan boerenorganisaties. Hetnieuwe plan (Reaching the Rural Poor) zal het budget voorlandbouwprojecten verhogen met 20 procent in 2003 en in 2004, wat neerkomtop 400 miljoen extra. Het geld is i ...
Nieuws

Geen olietekort in geval van aanval op Irak - OPEC

Het is uitgesloten dat het tot eeninternationale energiecrisis komt als Irak wordt aangevallen. Dat zegt deOrganisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), die instaat voor een derdevan de wereldwijde olietoevoer. Secretaris-generaal Alvaro Silva Calderónverzekerde gisteren (woensdag) in Genève dat het 11 landen tellende kartelklaarstaat om op kort ...
Nieuws

Parlementairen dringen aan op vrijlating indianenleider Peltier

Leden van het Canadese parlement hebben begindeze week nog maar eens herhaald dat de regering van de Verenigde Staten(VS) Leonard Peltier moet vrijlaten. Deze indianenleider uit de VS die naarCanada was gevlucht, is in 1975 uitgeleverd aan het Amerikaanse gerecht naeen omstreden hoorzitting waarin meineed is gepleegd.
Nieuws

Wie volgt Saddam op?

Net als over alle andere punten inzake hetbuitenlands beleid bestaat er binnen de regering van George W. Bush in de VSook grote onenigheid over de vraag wie er na Saddam Hussein de leiding moetnemen in Irak. Een overzicht van de verschillende strekkingen en delobbygroepen die ermee verbonden zijn.
Nieuws

Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Het internationale orgaan dat verantwoordelijkis voor de vernietiging van 70.000 ton chemische wapens zit in degeldproblemen. De Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW)verzorgt inspecties en superviseert de vernietiging van chemische wapens in146 landen. Ze wordt gefinancierd door evenveel ondertekenende lidstaten,maar de meeste landen ...
Nieuws

Olie-voor-voedselprogramma wordt vernieuwd maar schiet tekort

Het ziet ernaar uit dat hetolie-voor-voedselprogrammma voor Irak hernieuwd zal worden. Dat programmaloopt maandag af, uitgerekend op de dag dat de wapeninspecteurs in Irak aanhun werk beginnen. Het secretariaat van de VN dringt aan op een verlengingvan het vijf jaar oude plan en de Veiligheidsraad lijkt gewonnen voor datverzoek. Intussen wijzen hu ...
Nieuws

Argentijnse crisis wordt monsterhit

Kunst kan troosten en entertainment doetvergeten. Anders geef je, zoals de Argentijnen tegenwoordig, je laatstepesos niet aan uit aan een film. Terwijl het land zijn langste economischecrisis ooit uitzweet, kent de Argentijnse cinema een onvoorstelbare bloei.De afgelopen drie jaar gingen er gemiddeld 50 films van eigen bodem inpremière - vier keer ...
Nieuws

Argentinië en Afghanistan zijn te arm om hun bijdragen te betalen

Afghanistan en Argentinië zitten zozeer ingeldnood dat zij de Verenigde Naties (VN) hebben gevraagd hun jaarlijksebijdragen te verminderen. Beide landen hebben de bijdragencommissie van deVN meegedeeld dat zij de verschuldigde bijdragen niet kunnen betalen omwillevan ernstige economische problemen aan het thuisfront.
Nieuws

In slagorde voor de NAVO-top

Praag is helemaal klaar voor de NAVO-top, diemorgen (donderdag) en overmorgen plaatsvindt. De voorbereidingen hadden dezeweek veel weg van een mobilisatie in oorlogstijd. Om terroristen af teschrikken wordt het luchtruim beveiligd door 15 Amerikaanse militairevliegtuigen, waaronder F-15 en F-16's en een spionagetoestel uitgerust meteen Awacs-radar. ...
Nieuws

'Politieke partijen bikkelen met hongerdoden'

In de westelijke deelstaat Rajasthan heersteen voedselcrisis die al het leven heeft gekost aan minstens vijftig mensen.Ons team heeft vastgesteld dat er inderdaad mensen omkomen in Rajasthanmaar we kunnen dat niet bekend maken omdat het de zaak zal politiseren,zegt een ambtenaar van het ministerie van Landbouw van de deelstaat. InRajasthan is de Co ...
Nieuws

Milieubeweging maakt brandhout van 'nieuw mondiaal bosbeleid'Wereldbank

Milieuactiegroepen hebben zware kritiek opde nieuwe beleidsplannen van de Wereldbank voor het beheer van de bossenwereldwijd. De Wereldbank had strenge ecologische clausules, een sluitendecertificering, beschermde zones en armoedereductie beloofd, maar van al diebeloftes blijft er in het uiteindelijke plan niets overeind. Het plan zouhet kapverbod ...
Nieuws

VS streven naar versteviging ad hoc allianties binnen NAVO

Nog eens zeven Oost-Europese landen worden dezeweek uitgenodigd om toe te treden tot de NAVO. Ministens even belangrijk opde NAVO-top in Praag is de steun die Washington binnen de NAVO zoekt voor de'oorlog tegen de terreur' en mogelijk tegen Irak. De VS heeft daarvoor eennieuwe militaire doctrine uitgedokterd die niet vertrekt van collectieveactie ...

Pagina's