Colombiaanse toestanden in Chiapas

De slachtpartij in het Mexicaanse dorpje Acteal, eind december, lijkt het startsein voor een openlijke burgeroorlog. De laatste stuiptrekkingen van een op sterven na dode politieke elite.

Het Westen en de islam

Het Westen is geen absoluut gegeven. Het Oosten evenmin. Elk van deze twee werelden schept de andere op wisselende wijze, naargelang van het tijdstip en van de onderlinge verhoudingen.Het Westen heeft gedurende zijn lange geschiedenis voortdurend het Oosten uitgevonden dat het best bij zijn belangen en dromen paste. Zo deed ook het Oosten dat zich ...

Over de botsing der beschavingen

In de zomer van 1993 publiceerde het Noord-Amerikaanse tijdschrift ‘Foreign Affairs’ een artikel van Samuel P. Huntington, politicoloog aan de Harvard University. Het artikel zou aanleiding geven tot een heftige polemiek. Het stelt dat na het einde van de Koude Oorlog de bipolariteit van de wereld (twee supermachten die om ideologische motieven teg ...

Macht, ontwikkeling en beschaving

Het is niet de bedoeling om in wat volgt dieper in te gaan op de inhoud van Huntingtons clash, omdat ik dit vroeger reeds deed. Wat mij hier interesseert is met andere woorden niet zozeer of zijn centrale stellingen juist of verkeerd zijn, wel waarom ze blijkbaar aanslaan. De leidraad van het verhaal is dat de discussie rond beschaving niet alleen ...

Latijns-Amerika: overdenkingen vanuit een nog nazinderende 'botsing van culturen'

Deze tekst bedoelt een korte, historische en culturele benadering te zijn van de huidige, wat Babelse verzameling landen die we gemakshalve Latijns-Amerika heten. Wij doen dit in het licht van zijn ondankbare en ter plekke druk bediscussieerde positie in de fameuze, toekomstige 'wereldorde'.

De Bouriat, balancerend tussen Genghis Khan en Lenin

In het licht van de actuele gebeurtenissen in wat nu de G.O.S., de ex-Sovjetunie, wordt genoemd, bieden de wrijvingen tussen etnische groepen en Russen een uitstekend terrein om conflict-theorieën aan een empirische toetsing te onderwerpen.

Afrika begint aan de Pyreneeën (1)

Deze bijdrage is geen historische of socio-politieke analyse. Ze wil alleen aantonen dat de punten die Huntington in zijn argumentatie aanvoert als elementen van verscheidenheid, op een ander tijdstip van de geschiedenis elementen van gelijkenis kunnen zijn.

Ontwikkeling en cultuurschok

Wordt Europa dan toch het avondland? Ligt de Amerikaanse maatschappij in puin, terwijl de industrie in handen van Japanners komt? Is China werkelijk het 'Gele Gevaar'? Hoe kunnen we de bevolkingsexplosie in de islamwereld aanpakken zonder dat het fundamentalisme erdoor groeit? Moeten en kunnen de VS de voortrekker blijven van de Westerse beschaving ...

The clash of civilizations

Een problematische dubbelzinnigheid sluipt binnen in Huntingtons boek via volgende intentieverklaring: ‘Dit boek is niet bedoeld als een sociaal-wetenschappelijk werk maar als een interpretatie van de evolutie van de mondiale politiek sinds de Koude Oorlog. Het wil een raamwerk presenteren voor de beschouwingen van de mondiale politiek, een paradig ...

Cultuur en conflict: een doos van Pandora?

De factoren ‘cultuur’ en ‘identiteit’ zijn wezenlijk in elk conflict. Een overbeklemtoning van deze factoren bij de analyse en evaluatie van conflicten opent ‘een doos van Pandora’ die tot extreem geweld aanleiding kan geven. In dit artikel waarschuwen we om het werk van Huntington niet te lezen los van de ideologie die eraan verbonden is. Wij will ...

Het broeikaseffect drijft landen uiteen

Buenos Aires mag dan nog 'schone luchten' betekenen, de vierde VN Klimaatconferentie, die in november van vorig jaar doorging in Argentinië, bracht niet de verhoopte klare hemel. De meningsverschillen waren zo groot dat de 170 delegaties niet verder kwamen dan het opstellen van een vaag werkplan. Ondertussen blijft de uitstoot van broeikasgassen to ...

De Dinka van Zuid-Sudan

De Dinka in Zuid-Sudan staan te boek als een eigenzinnig en krijgslustig nomadenvolk met een rijk cultureel leven. Het vee neemt daarin een centrale plaats in. Wie veel koeien heeft, is verzekerd van voedsel, status en een bruidsschat. Maar de oorlog die deze regio al tientallen jaren teistert, heeft gaten geslagen in de Dinka cultuur. Velen hebben ...

Pagina's